Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi học sinh giỏi tỉnh Cà Mau lớp 9 năm 2009 môn Toán

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 92 lần   |   Lượt tải: 0 lần
SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO
CÀ MAU

ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI VÒNG TỈNH LỚP 9 THCS
NĂM HỌC 2008-2009

Môn thi: Toán
Ngày thi: 01 – 03 – 2009
Thời gian: 150 phút (Không kể thời gian giao

ĐỀ CHÍNH THỨC
đề)

Baøi 1 (3,0 ñieåm):
a) Tính giaù trò cuûa bieåu thöùc: S =
b) Ruùt goïn bieåu thöùc: y =

2- 3
2+ 3

x 2 - 2x +1 + x 2 - 4x + 4

Baøi 2 (3,0 ñieåm):
a) Chöùng minh raèng soá a =

2+ 3
+
2- 3

2





3 1

2 - 3 laø soá höõu tæ.

b) Cho ña thöùc f(x) = mx3 + (m – 2)x2 – (3n – 5)x – 4n. Xaùc ñònh m, n
sao cho ña thöùc f(x) chia heát cho x + 1 vaø x – 3.
Baøi 3 (3,0 ñieåm):
Tìm moät soá töï nhieân goàm ba chöõ soá sao cho khi ta laáy chöõ soá ôû haøng
ñôn vò ñaët veà beân traùi cuûa soá goàm hai chöõ soá coøn laïi, ta ñöôïc moät soá coù ba
chöõ soá lôùn hôn chöõ soá ban ñaàu 765 ñôn vò.
Baøi 4 (3,0 ñieåm): Cho ña thöùc f(x – 1) = x2 – (m + 1)x – m2 + 2m – 2 .
a) Tìm f(x).
b) Tìm giaù trò nhoû nhaát cuûa f(x) khi m = – 2.
Baøi 5 (3,5 ñieåm):
Cho hình bình haønh ABCD. Goïi I laø trung ñieåm cuûa caïnh CD, E laø giao
ñieåm cuûa AC vaø BI, F laø giao ñieåm cuûa hai tia AB vaø DE. Chöùng minh raèng :
a) B laø trung ñieåm cuûa ñoaïn thaúng AF.
b) Neáu BC = BD thì AC = FD.
c) Neáu AC = FD thì BC = BD.
Baøi 6 (4,5 ñieåm): Cho töù giaùc ABCD noäi tieáp ñöôøng troøn (O) trong ñoù hai
ñöôøng cheùo AC vaø BD caét nhau taïi M. Cho bieát ADB laø tam giaùc caân coù goùc
A > 900.
a) Chöùng minh raèng: AD2 = AM.AC .
b) Goïi I laø taâm ñöôøng troøn ngoaïi tieáp tam giaùc DCM vaø J laø taâm ñöôøng
·
·
troøn ngoaïi tieáp tam giaùc BCM. Chöùng minh raèng: IDB
.
= JBD
c) Chöùng minh raèng: Toång caùc ñoä daøi cuûa hai ñoaïn thaúng ID vaø JB
khoâng tuyø thuoäc vaøo vò trí cuûa ñieåm C treân cung lôùn BD cuûa ñöôøng troøn (O).
---------- HEÁT ----------

...
SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI VÒNG TỈNH LỚP 9 THCS
CÀ MAU NĂM HỌC 2008-2009
Môn thi: Toán
Ngày thi: 01 – 03 – 2009
Thời gian: 150 phút (Không kể thời gian giao
đề)
Baøi 1 (3,0 ñieåm):
a) Tính giaù trò cuûa bieåu thöùc: S =
2 + 3 2- 3
+
2- 3 2+ 3
b) Ruùt goïn bieåu thöùc: y =
2 2
x - 2x +1 + x - 4x + 4
Baøi 2 (3,0 ñieåm):
a) Chöùng minh raèng soá a =
2 3 1 2 - 3
laø soá höõu tæ.
b) Cho ña thöùc f(x) = mx
3
+ (m 2)x
2
(3n 5)x 4n. Xaùc ñònh m, n
sao cho ña thöùc f(x) chia heát cho x + 1 vaø x – 3.
Baøi 3 (3,0 ñieåm):
Tìm moät soá töï nhieân goàm ba chöõ soá sao cho khi ta laáy chöõ soá ôû haøng
ñôn ñaët veà beân traùi cuûa soá goàm hai chöõ soá coøn laïi, ta ñöôïc moät soá coù ba
chöõ soá lôùn hôn chöõ soá ban ñaàu 765 ñôn vò.
Baøi 4 (3,0 ñieåm): Cho ña thöùc f(x – 1) = x
2
– (m + 1)x – m
2
+ 2m – 2 .
a) Tìm f(x).
b) Tìm giaù trò nhoû nhaát cuûa f(x) khi m = – 2.
Baøi 5 (3,5 ñieåm):
Cho hình bình haønh ABCD. Goïi I laø trung ñieåm cuûa caïnh CD, E laø giao
ñieåm cuûa AC vaø BI, F laø giao ñieåm cuûa hai tia AB vaø DE. Chöùng minh raèng :
a) B laø trung ñieåm cuûa ñoaïn thaúng AF.
b) Neáu BC = BD thì AC = FD.
c) Neáu AC = FD thì BC = BD.
Baøi 6 (4,5 ñieåm): Cho töù giaùc ABCD noäi tieáp ñöôøng troøn (O) trong ñoù hai
ñöôøng cheùo AC vaø BD caét nhau taïi M. Cho bieát ADB laø tam giaùc caân coù goùc
A > 90
0
.
a) Chöùng minh raèng: AD
2
= AM.AC .
b) Goïi I laø taâm ñöôøng troøn ngoaïi tieáp tam giaùc DCM vaø J laø taâm ñöôøng
troøn ngoaïi tieáp tam giaùc BCM. Chöùng minh raèng:
·
·
IDB = JBD
.
c) Chöùng minh raèng: Toång caùc ñoä daøi cuûa hai ñoaïn thaúng ID vaø JB
khoâng tuyø thuoäc vaøo vò trí cuûa ñieåm C treân cung lôùn BD cuûa ñöôøng troøn (O).
---------- HEÁT ----------
ĐỀ CHÍNH THỨC
Đề thi học sinh giỏi tỉnh Cà Mau lớp 9 năm 2009 môn Toán - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Đề thi học sinh giỏi tỉnh Cà Mau lớp 9 năm 2009 môn Toán 9 10 75