Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi học sinh giỏi tỉnh Cà Mau lớp 9 năm 2010 môn Địa

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 255 lần   |   Lượt tải: 0 lần
SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO
CÀ MAU

ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI VÒNG TỈNH LỚP 9 THCS
NĂM HỌC 2009-2010

ĐỀ CHÍNH THỨC

Môn thi: Địa lí
Ngày thi: 04 – 04 – 2010
Thời gian: 150 phút (Không kể thời gian giao đề)

Câu 1 (3 điểm)
Trình bày sự vận động của Trái Đất quanh trục và các hệ quả của sự vận động đó.
Câu 2 (4 điểm)
Dựa vào Át lát Địa lí Việt Nam và kiến thức đã học.
a) Trình bày đặc điểm sự phân hoá đa dạng và thất thường của khí hậu nước ta.
b) Hãy cho biết những nguyên nhân nào đã tạo nên sự phân hoá trên ?
Câu 3 (3 điểm)
Dựa vào bảng số liệu dưới đây:
Cơ cấu dân số theo nhóm tuổi ở nước ta năm 1999 và 2005 (%).
Năm

1999
2005
Độ tuổi
Từ 0 đến 14 tuổi
33,5
27,0
Từ 15 đến 59 tuổi
58,4
64,0
Từ 60 tuổi trở lên
8,1
9,0
Hãy:
a) Vẽ biểu đồ thể hiện cơ cấu theo độ tuổi ở nước ta vào năm 1999 và 2005.
b) Nhận xét và giải thích sự thay đổi cơ cấu dân số theo nhóm tuổi của nước ta
thời kì 1999-2005.
Câu 4 (3 điểm)
Nêu các loại rừng ở nước ta. Tại sao nói bảo vệ rừng ở nước ta còn có ý nghĩa bảo
vệ môi trường ?
Câu 5 (4 điểm)
Tại sao công nghiệp chế biến lương thực, thực phẩm là ngành công nghiệp chiếm
tỉ trọng lớn nhất trong cơ cấu giá trị sản xuất công nghiệp của Việt Nam ? Nêu các phân
ngành chính và tình hình phân bố ngành công nghiệp chế biến lương thực, thực phẩm ở
nước ta.
Câu 6 (3 điểm)
a) Dựa vào bảng số liệu dưới đây:
Cơ cấu kinh tế vùng Đông Nam Bộ và cả nước năm 2002 (%)
Khu vực

Nông, lâm, ngư
Công nghiệp –
Dịch vụ
nghiệp
Vùng
xây dựng
Đông Nam Bộ
6,2
59,3
34,5
Cả nước
23,0
38,5
38,5
Nêu nhận xét tỉ trọng công nghiệp – xây dựng trong cơ cấu kinh tế của vùng
Đông Nam Bộ và của cả nước.
b) Nhờ những điều kiện thuận lợi nào mà Đông Nam Bộ trở thành vùng sản xuất
công nghiệp lớn nhất nước ta ?

---------- HẾT ----------

...
SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI VÒNG TỈNH LỚP 9 THCS
CÀ MAU NĂM HỌC 2009-2010
Môn thi: Địa lí
Ngày thi: 04 – 04 – 2010
Thời gian: 150 phút (Không kể thời gian giao đề)
Câu 1 (3 điểm)
Trình bày sự vận động của Trái Đất quanh trục và các hệ quả của sự vận động đó.
Câu 2 (4 điểm)
Dựa vào Át lát Địa lí Việt Nam và kiến thức đã học.
a) Trình bày đặc điểm sự phân hoá đa dạng và thất thường của khí hậu nước ta.
b) Hãy cho biết những nguyên nhân nào đã tạo nên sự phân hoá trên ?
Câu 3 (3 điểm)
Dựa vào bảng số liệu dưới đây:
Cơ cấu dân số theo nhóm tuổi ở nước ta năm 1999 và 2005 (%).
Năm
Độ tuổi
1999 2005
Từ 0 đến 14 tuổi 33,5 27,0
Từ 15 đến 59 tuổi 58,4 64,0
Từ 60 tuổi trở lên 8,1 9,0
Hãy:
a) Vẽ biểu đồ thể hiện cơ cấu theo độ tuổi ở nước ta vào năm 1999 và 2005.
b) Nhận xét và giải thích sự thay đổi cơ cấu dân số theo nhóm tuổi của nước ta
thời kì 1999-2005.
Câu 4 (3 điểm)
Nêu các loại rừng ở nước ta. Tại sao nói bảo vệ rừng ở nước ta còn có ý nghĩa bảo
vệ môi trường ?
Câu 5 (4 điểm)
Tại sao công nghiệp chế biến lương thực, thực phẩm là ngành công nghiệp chiếm
tỉ trọng lớn nhất trong cơ cấu giá trị sản xuất công nghiệp của Việt Nam ? Nêu các phân
ngành chínhtình hình phân bố ngành công nghiệp chế biến lương thực, thực phẩm
nước ta.
Câu 6 (3 điểm)
a) Dựa vào bảng số liệu dưới đây:
Cơ cấu kinh tế vùng Đông Nam Bộ và cả nước năm 2002 (%)
Khu vực
Vùng
Nông, lâm, ngư
nghiệp
Công nghiệp –
xây dựng
Dịch vụ
Đông Nam Bộ 6,2 59,3 34,5
Cả nước 23,0 38,5 38,5
Nêu nhận xét tỉ trọng công nghiệp xây dựng trong cấu kinh tế của vùng
Đông Nam Bộ và của cả nước.
b) Nhờ những điều kiện thuận lợi nào Đông Nam Bộ tr thành vùng sn xuất
công nghiệp lớn nhất nước ta ?
ĐỀ CHÍNH THỨC
Đề thi học sinh giỏi tỉnh Cà Mau lớp 9 năm 2010 môn Địa - Trang 2
Đề thi học sinh giỏi tỉnh Cà Mau lớp 9 năm 2010 môn Địa - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Đề thi học sinh giỏi tỉnh Cà Mau lớp 9 năm 2010 môn Địa 9 10 915