Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi học sinh giỏi tỉnh Cà Mau lớp 9 năm 2010 môn Hóa

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 187 lần   |   Lượt tải: 0 lần
SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO
CÀ MAU

ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI VÒNG TỈNH LỚP 9 THCS
NĂM HỌC 2009-2010

Môn thi: Hoá học
Ngày thi: 04 – 04 – 2010
Thời gian: 150 phút (Không kể thời gian giao

ĐỀ CHÍNH THỨC

(Đề thi gồm có 2 trang)
đề)

Câu I (4,5 điểm)
1. Có những chất sau: CuSO4, CuCl2, CuO, Cu(OH)2, Cu(NO3)2. Hãy sắp
xếp các chất đã cho thành một dãy chuyển đổi hoá học. Viết phương trình hoá
học điều chế trực tiếp các chất theo dãy chuyển đổi đã sắp xếp.
2. Viết phương trình hoá học tạo ra: poli etilen (P.E), poli propilen (P.P),
poli vinyl clorua (P.V.C) và cao su Buna từ các đơn phân (monome) tương ứng.
Câu II (5,0 điểm)
1. Có 4 cốc đựng 4 chất lỏng sau: H2O, dung dịch NaCl, dung dịch HCl,
dung dịch Na2CO3. Không dùng hoá chất nào khác hãy nhận biết từng chất
(được dùng phương pháp vật lí).
2. Hãy nêu một muối vừa tác dụng với dung dịch HCl vừa tác dụng với
ding dịch NaOH (viết phương trình hoá học) thoả mãn điều kiện trong các
trường hợp sau:
a. Cả 2 phản ứng đều cho khí thoát ra.
b. Phản ứng với dung dịch HCl có khí thoát ra, còn phản ứng với dung
dịch NaOH có tạo thành chất kết tủa.
c. Cả 2 phản ứng đều cho chất kết tủa.
Câu III (4,0 điểm)
1. Cho dãy chuyển đổi hoá học sau:
B
A

C

D

A
E

A
F

G

Với A là HCl. Hãy xác định B, C, D, E, F, G. Viết các phương trình hoá
học của phản ứng theo dãy chuyển hoá trên.
Câu IV (2,5 điểm)
Cho 2 công thức phân tử: C 2H6O; C2H4O2. Mỗi công thức có 2 công thức
cấu tạo của hai chất khác nhau.
1. Dựa vào quy luật cấu tạo phân tử hợp chất hữu cơ hãy viết 4 công thức
cấu tạo ứng với 2 công thức phân tử trên, biết rằng 2 công thức cấu tạo ứng với
công thức C2H4O2 đều có liên kết – C = O
O–
Trang 1/2

2. Chỉ rõ 2 chất trong 4 chất có phản ứng với kim loại Na.
Câu V (2,0 điểm)
Một oxit Sắt (A) có phần trăm khối lượng của Sắt là 72,41%.
1. Xác định công thức của oxit Sắt.
2. Một hỗn hợp X gồm (A) và một oxit khác (B) của Sắt có ít hơn (A) một
nguyên tử oxi. Tính tỉ lệ giữa 2 số mol (A) và (B) để khi cho X tác dụng với
dung dịch HCl dư ta được một dung dịch trong đó nồng độ mol của muối Sắt
(III) gấp 3 lần nồng độ mol của muối Sắt (II).
Câu VI (2,0 điểm)
Nung hỗn hợp X gồm 2,05 gam chất hữu cơ A với lượng dư NaOH đến
khối lượng không đổi thu được 0,56 lít khí B và chất rắn C. Hoà tan rắn C trong
dung dịch HCl dư thu được 0,56 lít khí CO 2. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu
được một muối duy nhất. Xác định công thức cấu tạo của chất hữu cơ A. Biết tỉ
khối của khí B so với Hidro là 8. Các thể tích khí đều đo ở điều kiện tiêu chuẩn.
Cho ...
SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI VÒNG TỈNH LỚP 9 THCS
CÀ MAU NĂM HỌC 2009-2010
Môn thi: Hoá học
Ngày thi: 04 – 04 – 2010
(Đề thi gồm có 2 trang) Thời gian: 150 phút (Không kể thời gian giao
đề)
Câu I (4,5 điểm)
1. những chất sau: CuSO
4
, CuCl
2
, CuO, Cu(OH)
2
, Cu(NO
3
)
2
. Hãy sắp
xếp c chất đã cho thành một dãy chuyển đổi hoá học. Viết phương trình hoá
học điều chế trực tiếp các chất theo dãy chuyển đổi đã sắp xếp.
2. Viết phương trình hoá học tạo ra: poli etilen (P.E), poli propilen (P.P),
poli vinyl clorua (P.V.C) và cao su Buna từ các đơn phân (monome) tương ứng.
Câu II (5,0 điểm)
1. 4 cốc đựng 4 chất lỏng sau: H
2
O, dung dịch NaCl, dung dịch HCl,
dung dịch Na
2
CO
3
. Không dùng hoá chất nào khác hãy nhận biết từng chất
(được dùng phương pháp vật lí).
2. Hãy nêu một muối vừa tác dụng với dung dịch HCl vừa tác dụng với
ding dịch NaOH (viết phương trình hoá học) thoả mãn điều kiện trong các
trường hợp sau:
a. Cả 2 phản ứng đều cho khí thoát ra.
b. Phản ứng với dung dịch HCl khí thoát ra, còn phản ứng với dung
dịch NaOH có tạo thành chất kết tủa.
c. Cả 2 phản ứng đều cho chất kết tủa.
Câu III (4,0 điểm)
1. Cho dãy chuyển đổi hoá học sau:
B C D
A A A
E F G
Với A HCl. Hãy xác định B, C, D, E, F, G. Viết các phương trình hoá
học của phản ứng theo dãy chuyển hoá trên.
Câu IV (2,5 điểm)
Cho 2 công thức phân tử: C
2
H
6
O; C
2
H
4
O
2
. Mỗi công thức 2 công thức
cấu tạo của hai chất khác nhau.
1. Dựa vào quy luật cấu tạo phân tử hợp chất hữu hãy viết 4 công thức
cấu tạo ứng với 2 công thức phân tử trên, biết rằng 2 công thức cấu tạo ứng với
công thức C
2
H
4
O
2
đều có liên kết – C = O
O –
Trang 1/2
ĐỀ CHÍNH THỨC
Đề thi học sinh giỏi tỉnh Cà Mau lớp 9 năm 2010 môn Hóa - Trang 2
Đề thi học sinh giỏi tỉnh Cà Mau lớp 9 năm 2010 môn Hóa - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Đề thi học sinh giỏi tỉnh Cà Mau lớp 9 năm 2010 môn Hóa 9 10 85