Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi học sinh giỏi tỉnh Cà Mau lớp 9 năm 2011 môn Địa lý

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 212 lần   |   Lượt tải: 0 lần
SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO
CÀ MAU

ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI VÒNG TỈNH LỚP 9 THCS
NĂM HỌC 2010-2011

ĐỀ CHÍNH THỨC

Môn thi: Địa lí
Ngày thi: 20 – 03 – 2011
Thời gian: 150 phút (Không kể thời gian giao đề)

(Đề thi gồm có 2 trang)

Caâu 1 (3 ñieåm)
Sử dụng Át lát Địa lý Việt Nam:
a) Hãy nêu những thành tựu chủ yếu về sản xuất lúa của nước ta trong thời
kỳ 2000 – 2007.
b) Hãy cho biết lợn được nuôi nhiều ở những vùng nào của nước ta và giải
thích.
Caâu 2 (3 ñieåm)
Sử dụng Át lát Địa lý Việt Nam:
a) Hãy cho biết những điểm giống nhau và khác nhau về địa hình giữa vùng
núi Tây Bắc và vùng núi Đông Bắc.
b) Phân tích và giải thích về chế độ mưa của Huế. Chế độ mưa như vậy có
ảnh hưởng đến sản xuất và sinh hoạt của người dân nơi đây như thế nào ?
Caâu 3 (4 ñieåm)
Cho bảng số liệu:
Lao động từ 15 tuổi trở lên đang làm việc phân theo ngành kinh tế
(Nguồn: Tổng cục thống kê; Đơn vị: nghìn người)
Năm

2005

2006

2007

2008

2009
47743,6

Tổng số lao động

42774,9

43980,3

45208,0

46460,
8

- Nông, lâm, thủy sản

24424,0

24349,9

24369,4

24447,7 24788,5

- Công nghiệp - xây dựng

7785,2

8459,1

9032,3

9677,8

- Dịch vụ

10565,7

11171,3

11806,3

12335,3 12671,1

10284,0

Hãy :
a) Lập một bảng mới và tính tỉ lệ lao động của các ngành so với tổng số lao
động trong thời kỳ 2005 – 2009.
b) Vẽ biểu đồ thể hiện cơ cấu và sự thay đổi cơ cấu lao động theo ngành
kinh tế trong thời kỳ 2005 – 2009.

Trang 1/2

c) Nhận xét, giải thích về cơ cấu và sự thay đổi cơ cấu lao động theo ngành
của nước ta.
Caâu 4 (3 ñieåm)
a) Hãy phân biệt nội thương với ngoại thương. Vì sao Thủ đô Hà Nội và
Thành phố Hồ Chí Minh lại là hai trung tâm thương mại, dịch vụ lớn và đa dạng
nhất nước ta ?
b) Sử dụng Át lát Địa lý Việt Nam và kiến thức đã học, hãy chứng minh
nước ta giàu tài nguyên du lịch.
Caâu 5 (3 ñieåm)
a) Hãy nêu một số thành tựu và khó khăn trong quá trình phát triển kinh tế
của nước ta từ năm 1986 đến nay.
b) Chứng minh rằng cơ cấu công nghiệp nước ta khá đa dạng.
Caâu 6 (4 ñieåm)
Dựa vào bảng số liệu sau đây:
Cơ cấu GDP phân theo thành phần kinh tế, năm 1995 – 2008
(Nguồn: Tổng cục thống kê ; Đơn vị : %)
Năm
Các thành phần kinh tế

1995

2008

Tổng số

100,0

100,0

Kinh tế Nhà nước

40,2

35,5

Kinh tế tập thể

10,1

5,7

Kinh tế tư nhân

7,4

10,5

Kinh tế cá thể

36,0

29,9

Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài

6,3

18,4

a) Nhận xét về cơ cấu thành phần kinh tế năm 1995 và 2008.
b) Nhận xét và giải thích sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế ở nước ta trong giai
đoạn 1995 – 2008 ?
------------...
SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI VÒNG TỈNH LỚP 9 THCS
CÀ MAU NĂM HỌC 2010-2011
Môn thi: Địa lí
Ngày thi: 20 – 03 – 2011
(Đề thi gồm có 2 trang) Thời gian: 150 phút (Không kể thời gian giao đề)
Caâu 1 (3 ñieåm)
Sử dụng Át lát Địa lý Việt Nam:
a) Hãy nêu những thành tựu chủ yếu về sản xuất lúa của nước ta trong thời
kỳ 2000 – 2007.
b) Hãy cho biết lợn được nuôi nhiều những vùng nào của nước ta giải
thích.
Caâu 2 (3 ñieåm)
Sử dụng Át lát Địa lý Việt Nam:
a) Hãy cho biết những điểm giống nhau khác nhau về địa hình giữa vùng
núi Tây Bắc và vùng núi Đông Bắc.
b) Phân tích giải thích về chế đmưa của Huế. Chế đmưa như vậy
ảnh hưởng đến sản xuất và sinh hoạt của người dân nơi đây như thế nào ?
Caâu 3 (4 ñieåm)
Cho bảng số liệu:
Lao động từ 15 tuổi trở lên đang làm việc phân theo ngành kinh tế
(Nguồn: Tổng cục thống kê; Đơn vị: nghìn người)
Năm 2005 2006 2007 2008 2009
Tổng số lao động 42774,9 43980,3 45208,0
46460,
8 47743,6
- Nông, lâm, thủy sản 24424,0 24349,9 24369,4 24447,7 24788,5
- Công nghiệp - xây dựng 7785,2 8459,1 9032,3 9677,8 10284,0
- Dịch vụ 10565,7 11171,3 11806,3 12335,3 12671,1
Hãy :
a) Lập một bảng mới và nh tỉ lệ lao động của các ngành so với tổng số lao
động trong thời kỳ 2005 – 2009.
b) Vẽ biểu đthể hiện cấu sự thay đổi cấu lao động theo ngành
kinh tế trong thời kỳ 2005 – 2009.
Trang 1/2
ĐỀ CHÍNH THỨC
Đề thi học sinh giỏi tỉnh Cà Mau lớp 9 năm 2011 môn Địa lý - Trang 2
Đề thi học sinh giỏi tỉnh Cà Mau lớp 9 năm 2011 môn Địa lý - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Đề thi học sinh giỏi tỉnh Cà Mau lớp 9 năm 2011 môn Địa lý 9 10 887