Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi học sinh giỏi tỉnh Cà Mau lớp 9 năm 2011 môn Lịch sử

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 109 lần   |   Lượt tải: 0 lần
SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO
CÀ MAU
ĐỀ CHÍNH THỨC

ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI VÒNG TỈNH LỚP 9 THCS
NĂM HỌC 2010-2011

Môn thi: Lịch sử
Ngày thi: 20 – 03 – 2011
Thời gian: 150 phút (Không kể thời gian giao đề)

Caâu 1: (3.0 ñieåm).
Lập bảng so sánh phong trào yêu nước cuối thế kỷ XIX và phong trào yêu nước
đầu thế kỷ XX ở Việt Nam theo yêu cầu:
Nội dung

Phong trào yêu nước
cuối thế kỷ XIX

Phong trào yêu nước
đầu thế kỷ XX

Mục đích
Lực lượng tham gia
Hình thức đấu tranh
Câu 2: (2.0 điểm).
Tại Đại hội của Đảng xã hội Pháp ở Tua (12/1920), Nguyễn Ái Quốc đã có quyết
định lịch sử, đó là quyết định gì? Quyết định đó có ý nghĩa như thế nào?
Câu 3: (3.5 điểm).
Vì sao Đảng Cộng sản Đông Dương chủ trương thành lập Mặt trận Việt Minh
(19/5/1941)? Nêu vai trò của Mặt trận Việt Minh đối với thắng lợi của Cách mạng tháng
Tám năm 1945.
Câu 4: (3.0 điểm).
Tại sao Nhật đảo chính Pháp (09/3/1945)? Đảng Cộng sản Đông Dương đã có chủ
trương gì để đẩy phong trào cách mạng tiến lên?
Câu 5: (3.0 điểm).
Chủ trương của Đảng, Chính phủ ta đối phó với Pháp và Tưởng trước và sau
Hiệp định Sơ bộ (6 - 3 - 1946) có gì khác nhau? Tại sao?
Câu 6: (3.0 điểm).
Cuộc Chiến tranh lạnh diễn ra và kết thúc vào thời gian nào? Hãy nêu những biến
đổi của tình hình thế giới sau khi Chiến tranh lạnh chấm dứt.
Câu 7: (2.5 điểm).
Cuộc cách mạng khoa học - kỹ thuật từ năm 1945 đến nay có ý nghĩa và tác động
như thế nào đối với đời sống nhân loại?
----- HẾT -----

...
SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI VÒNG TỈNH LỚP 9 THCS
CÀ MAU NĂM HỌC 2010-2011
Môn thi: Lịch sử
Ngày thi: 20 – 03 – 2011
Thời gian: 150 phút (Không kể thời gian giao đề)
Caâu 1: (3.0 ñieåm).
Lập bảng so sánh phong trào yêu nước cuối thế kỷ XIX phong trào yêu nước
đầu thế kỷ XX ở Việt Nam theo yêu cầu:
Nội dung
Phong trào yêu nước
cuối thế kỷ XIX
Phong trào yêu nước
đầu thế kỷ XX
Mục đích
Lực lượng tham gia
Hình thức đấu tranh
Câu 2: (2.0 điểm).
Tại Đại hội của Đảng xã hội Pháp ở Tua (12/1920), Nguyễn Ái Quốc đã có quyết
định lịch sử, đó là quyết định gì? Quyết định đó có ý nghĩa như thế nào?
Câu 3: (3.5 điểm).
sao Đảng Cộng sản Đông Dương chủ trương thành lập Mặt trận Việt Minh
(19/5/1941)? Nêu vai trò của Mặt trận Việt Minh đối với thắng lợi của Cách mạng tháng
Tám năm 1945.
Câu 4: (3.0 điểm).
Tại sao Nhật đảo chính Pháp (09/3/1945)? Đảng Cộng sản Đông Dương đã có chủ
trương gì để đẩy phong trào cách mạng tiến lên?
Câu 5: (3.0 điểm).
Chủ trương của Đảng, Chính phủ ta đối phó với Pháp Tưởng trước sau
Hiệp định Sơ bộ (6 - 3 - 1946) có gì khác nhau? Tại sao?
Câu 6: (3.0 điểm).
Cuộc Chiến tranh lạnh diễn rakết thúc vào thời giano? Hãy nêu những biến
đổi của tình hình thế giới sau khi Chiến tranh lạnh chấm dứt.
Câu 7: (2.5 điểm).
Cuộc cách mạng khoa học - kỹ thuật từ năm 1945 đến nay ý nghĩa tác động
như thế nào đối với đời sống nhân loại?
----- HẾT -----
ĐỀ CHÍNH THỨC
Đề thi học sinh giỏi tỉnh Cà Mau lớp 9 năm 2011 môn Lịch sử - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Đề thi học sinh giỏi tỉnh Cà Mau lớp 9 năm 2011 môn Lịch sử 9 10 808