Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi học sinh giỏi tỉnh Cà Mau lớp 9 năm 2011 môn Sinh học

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 135 lần   |   Lượt tải: 0 lần
SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO
CÀ MAU
ĐỀ CHÍNH THỨC

ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI VÒNG TỈNH LỚP 9 THCS
NĂM HỌC 2010-2011
Môn thi: Sinh học
Ngày thi: 20 – 03 – 2011
Thời gian: 150 phút (Không kể thời gian giao đề)

Câu 1: (3,5 điểm)
Người ta cho 1 con bò đực lai với 3 bò cái khác nhau, thu được kết quả như sau:
- Với bò cái 1 lông vàng sinh được bê 1 lông đen
- Với bò cái 2 lông đen sinh được bê 2 lông đen
- Với bò cái 3 lông vàng sinh được bê 3 lông vàng
Hãy giải thích sự di truyền trên.
Biết tính trạng màu lông ở bò do 1 cặp gen quy định và tính trạng lông đen trội hoàn
toàn so với tính trạng lông vàng.
Câu 2: (3 điểm)
Quy luật hình tháp sinh thái khái quát được vấn đề gì? Kể tên các loại hình tháp sinh thái.
Câu 3: (2 điểm)
Bộ nhiễm sắc thể của một cá thể được kí hiệu AABbDdXY. Hãy xác định các kiểu
giao tử có thể được sinh ra qua giảm phân. Cho rằng không xảy ra hiện tượng trao đổi chéo.
Câu 4: (3,5 điểm)
Tại sao đột biến gen thường có hại cho bản thân sinh vật nhưng có ý nghĩa đối với
chăn nuôi và trồng trọt? Cho vài ví dụ.
Câu 5: (3,5 điểm)
Vẽ đầy đủ sơ đồ lưới thức ăn sau:
Đại bàng
Cỏ

Cáo
Vi sinh vật

a. Cho biết trong sơ đồ này có bao nhiêu chuỗi thức ăn?
b. Tìm trong sơ đồ trên 2 chuỗi thức ăn. Trong đó, mỗi chuỗi có 6 bậc dinh dưỡng.
Câu 6: (4,5 điểm)
Ở người, bệnh mù màu do gen m nằm trên nhiễm sắc thể X quy định. Người mang
gen trội tương ứng phân biệt màu bình thường. Ông A và vợ đều bình thường, sinh được 4
người con: 2 con gái bình thường, 1 con trai bình thường và 1 con trai mù màu. Người con
gái thứ nhất có chồng sinh được 1 con trai bình thường và 1 con gái mù màu. Người con trai
bình thường có vợ mù màu, sinh được một con gái bình thường và một con trai vừa mù màu
vừa bị hội chứng Klaiphentơ (Xm XmY). Người con trai mù màu có vợ mù màu, sinh được 3
người con gái.
a. Vẽ sơ đồ phả hệ của dòng họ ông A.
b. Xác định kiểu gen các thành viên trong dòng họ.
c. Giải thích sự di truyền trong gia đình người con trai bình thường có vợ mù màu.
Viết sơ đồ lai minh họa.
-----HẾT-----

...
SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI VÒNG TỈNH LỚP 9 THCS
CÀ MAU NĂM HỌC 2010-2011
Môn thi: Sinh học
Ngày thi: 20 – 03 – 2011
Thời gian: 150 phút (Không kể thời gian giao đề)
Câu 1: (3,5 điểm)
Người ta cho 1 con bò đực lai với 3 bò cái khác nhau, thu được kết quả như sau:
- Với bò cái 1 lông vàng sinh được bê 1 lông đen
- Với bò cái 2 lông đen sinh được bê 2 lông đen
- Với bò cái 3 lông vàng sinh được bê 3 lông vàng
Hãy giải thích sự di truyền trên.
Biết tính trạng màu lông do 1 cặp gen quy định tính trạng lông đen trội hoàn
toàn so với tính trạng lông vàng.
Câu 2: (3 điểm)
Quy luật hình tháp sinh thái khái quát được vấn đề gì? Kể tên các loại hình tháp sinh thái.
Câu 3: (2 điểm)
Bộ nhiễm sắc thể của một th được hiệu AABbDdXY. Hãy xác định các kiểu
giao tử có thể được sinh ra qua giảm phân. Cho rằng không xảy ra hiện tượng trao đổi chéo.
Câu 4: (3,5 điểm)
Tại sao đột biến gen thường hại cho bản thân sinh vật nhưng ý nghĩa đối với
chăn nuôi và trồng trọt? Cho vài ví dụ.
Câu 5: (3,5 điểm)
Vẽ đầy đủ sơ đồ lưới thức ăn sau:
a. Cho biết trong sơ đồ này có bao nhiêu chuỗi thức ăn?
b. Tìm trong sơ đồ trên 2 chuỗi thức ăn. Trong đó, mỗi chuỗi có 6 bậc dinh dưỡng.
Câu 6: (4,5 điểm)
người, bệnh mù màu do gen m nằm trên nhiễm sắc thể X quy định. Người mang
gen trội tương ứng phân biệt màu bình thường. Ông A vợ đều bình thưng, sinh được 4
người con: 2 con gái bình thường, 1 con trai bình thường 1 con trai màu. Người con
gái thứ nhất có chồng sinh được 1 con trai bình thường và 1 con gái mù màu. Người con trai
bình thường có vợmàu, sinh được một con gái nh thường và một con trai vừamàu
vừa bị hội chứng Klaiphentơ (X
m
X
m
Y). Người con traimàu có vợ màu, sinh được 3
người con gái.
a. Vẽ sơ đồ phả hệ của dòng họ ông A.
b. Xác định kiểu gen các thành viên trong dòng họ.
c. Giải thích sự di truyền trong gia đình người con trai bình thường vợ màu.
Viết sơ đồ lai minh họa.
-----HẾT-----
Cỏ Cáo
Đại bàng
Vi sinh vật
ĐỀ CHÍNH THỨC
Đề thi học sinh giỏi tỉnh Cà Mau lớp 9 năm 2011 môn Sinh học - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Đề thi học sinh giỏi tỉnh Cà Mau lớp 9 năm 2011 môn Sinh học 9 10 237