Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi học sinh giỏi tỉnh Long An lớp 9 năm 2011 môn Địa

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 244 lần   |   Lượt tải: 0 lần
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
LONG AN
ĐỀ THI CHÍNH THỨC

KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 9 CẤP TỈNH
MÔN THI : ĐỊA LÍ
NGÀY THI : 07/ 04/ 2011
THỜI GIAN : 150 PHÚT ( Không kể phát đề )

Câu 1 : ( 3 điểm )
a. Tại sao có hiện tượng ngày, đêm dài ngắn ở các vĩ độ khác nhau trên Trái Đất?
b. Vào ngày 22 tháng 6, độ dài ngày, đêm diễn ra như thế nào trên Trái Đất ở các vị trí:
Xích đạo, Chí tuyến, Vòng cực và Cực?
Câu 2 : ( 1 điểm )
Phân tích những lợi thế và khó khăn của Việt Nam khi trở thành thành viên của ASEAN.
Câu 3 : ( 2 điểm )
a. Tính chất đa dạng và thất thường của khí hậu nước ta được thể hiện như thế nào?
b. Trình bày sự khác nhau về thời tiết và khí hậu ở Bắc Bộ, Trung Bộ và Nam Bộ trong
mùa gió đông bắc.
Câu 4 : ( 2 điểm )
a. Chứng minh rằng miền Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ có tài nguyên phong phú, đa dạng.
b. Cần phải làm gì để bảo vệ môi trường tự nhiên và phát triển kinh tế bền vững ở miền này?
Câu 5 : ( 4 điểm )
Trình bày và giải thích về sự phân bố dân cư ở nước ta.
Câu 6 : ( 4 điểm )
Cho bảng số liệu sau :
Số lượng đàn gia súc, gia cầm
Năm
1990
1995
2000
2002

Trâu
( nghìn con )
2854,1
2962,8
2897,2
2814,4

Bò
( nghìn con )
3116,9
3638,9
4127,9
4062,9

Lợn
( nghìn con )
12260,5
16306,4
20193,8
23169,5

Gia cầm
( triệu con )
107,4
142,1
196,1
233,3

a.Tính chỉ số tăng trưởng đàn gia súc, gia cầm ở nước ta qua các năm 1990, 1995, 2000,
2002 ( năm 1990 = 100,0 % ) và vẽ biểu đồ đường thể hiện chỉ số tăng trưởng đàn gia súc,
gia cầm qua các năm 1990, 1995, 2000, 2002.
b.Qua bảng số liệu và biểu đồ đã vẽ, hãy nhận xét và giải thích tại sao đàn gia cầm và đàn
lợn tăng? Tại sao đàn trâu không tăng?
Câu 7 : ( 4 điểm )
Cho biết vì sao vùng Đông Nam Bộ có sức hút mạnh nhất nguồn đầu tư nước ngoài?
---Hết---

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
LONG AN
ĐỀ THI CHÍNH THỨC

KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 9 CẤP TỈNH
MÔN THI : ĐỊA LÍ
NGÀY THI : 07/ 04/ 2011
THỜI GIAN : 150 PHÚT ( Không kể phát đề )

HƯỚNG DẪN CHẤM THI
Câu
Câu 1
(3
điểm )

Câu 2
(1
điểm )

Đáp án
a. Có hiện tượng ngày, đêm dài ngắn ở các vĩ độ khác nhau trên Trái
Đất vì :
- Trong khi chuyển động quanh Mặt Trời , Trái Đất lúc nào cũng chỉ
được chiếu sáng có một nửa .
- Do trục Trái Đất nghiêng và không đổi hướng trong khi chuyển động
quanh Mặt Trời nên Trái Đất có lúc ngả nửa cầu Bắc, có lúc ngả nửa cầu
Nam về phía Mặt Trời .
- Do đường phân chia sáng tối không trùng với trục Trái Đất nên các địa
điểm ở nửa cầu Bắc và nửa cầu Nam có hiện tượng ngày, đêm dài ngắn
khác nhau theo vĩ độ .
b.Vào ngày 22 tháng 6, độ dài ngày, đ...
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
LONG AN
ĐỀ THI CHÍNH THỨC
KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 9 CẤP TỈNH
MÔN THI : ĐỊA LÍ
NGÀY THI : 07/ 04/ 2011
THỜI GIAN : 150 PHÚT ( Không kể phát đề )
Câu 1 : ( 3 điểm )
a. Tại sao có hiện tượng ngày, đêm dài ngắn ở các vĩ độ khác nhau trên Trái Đất?
b. Vào ngày 22 tháng 6, độ dài ngày, đêm diễn ra như thế nào trên Trái Đất các vị trí:
Xích đạo, Chí tuyến, Vòng cực và Cực?
Câu 2 : ( 1 điểm )
Phân tích những lợi thế và khó khăn của Việt Nam khi trở thành thành viên của ASEAN.
Câu 3 : ( 2 điểm )
a. Tính chất đa dạng và thất thường của khí hậu nước ta được thể hiện như thế nào?
b. Trình bày sự khác nhau về thời tiết và khí hậu Bắc Bộ, Trung Bộ Nam Bộ trong
mùa gió đông bắc.
Câu 4 : ( 2 điểm )
a. Chứng minh rằng miền Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ có tài nguyên phong phú, đa dạng.
b. Cần phải làm để bảo vệ môi trường tự nhiên phát triển kinh tế bền vững ở miền này?
Câu 5 : ( 4 điểm )
Trình bày và giải thích về sự phân bố dân cư ở nước ta.
Câu 6 : ( 4 điểm )
Cho bảng số liệu sau :
Số lượng đàn gia súc, gia cầm
Năm Trâu
( nghìn con )
( nghìn con )
Lợn
( nghìn con )
Gia cầm
( triệu con )
1990
1995
2000
2002
2854,1
2962,8
2897,2
2814,4
3116,9
3638,9
4127,9
4062,9
12260,5
16306,4
20193,8
23169,5
107,4
142,1
196,1
233,3
a.Tính chỉ s tăng trưởng đàn gia súc, gia cầm ớc ta qua các năm 1990, 1995, 2000,
2002 ( năm 1990 = 100,0 % )vẽ biểu đồ đường thể hiện chỉ số tăng trưởng đàn gia súc,
gia cầm qua các năm 1990, 1995, 2000, 2002.
b.Qua bảng s liệu biểu đồ đã vẽ, hãy nhận xétgiải thích tại sao đàn gia cầm và đàn
lợn tăng? Tại sao đàn trâu không tăng?
Câu 7 : ( 4 điểm )
Cho biết vì sao vùng Đông Nam Bộ có sức hút mạnh nhất nguồn đầu tư nước ngoài?
---Hết---
Đề thi học sinh giỏi tỉnh Long An lớp 9 năm 2011 môn Địa - Trang 2
Đề thi học sinh giỏi tỉnh Long An lớp 9 năm 2011 môn Địa - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Đề thi học sinh giỏi tỉnh Long An lớp 9 năm 2011 môn Địa 9 10 296