Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi học sinh giỏi tỉnh Long An lớp 9 năm 2011 môn Giáo dục công dân

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 107 lần   |   Lượt tải: 0 lần
SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO
TỈNH LONG AN
ĐỀ CHÍNH THỨC

KÌ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 9 CẤP TỈNH
MÔN THI: GIÁO DỤC CÔNG DÂN
NGÀY THI: 07/4/2011
THỜI GIAN: 150 PHÚT (không kể thời gian phát đề)

Câu 1: (3 điểm)
Em hãy cho biết nước ta đổi tên là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam vào thời
gian nào? Vì sao nói Nhà nước ta là “Nhà nước của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân” ?
Theo em, thuế có vai trò như thế nào đối với việc phát triển kinh tế- xã hội của đất
nước?
Tình huống:
Trong giấy phép đăng ký kinh doanh của ông Nam có 10 loại hàng, nhưng khi Ban quản
lí thị trường kiểm tra, thì thấy trong cửa hàng của ông Nam bán tới 15 loại hàng, mà trong đó
phát hiện có một số ít thuốc nổ.
Câu hỏi: Em có nhận xét gì về việc làm của ông Nam?
Câu 2: (3 điểm)
Theo em, việc học tập có ý nghĩa như thế nào đối với bản thân, gia đình và xã hội?
Tình huống
Bạn Mai cho rằng: “Là học sinh thì nhiệm vụ của mình chỉ cần cố gắng học tập thật tốt
là đủ, ngoài ra không cần phải làm gì hết”.
Câu hỏi: Em có đồng ý với ý kiến của bạn Mai không ? Vì sao?
Câu 3: (4 điểm)
Trong bức thư của đồng chí Nông Đức Mạnh gửi thanh niên, đăng trên báo Nhân dân
năm 2003, với tiêu đề “ Công nghiệp hóa, hiện đại hóa chính là sự nghiệp của thanh niên” có
đoạn viết:
“…Đó chính là trách nhiệm vẻ vang, cũng là thời cơ to lớn để các cháu, trước hết là thế hệ
tri thức trẻ đua tài cống hiến cho sự phát triển thịnh vượng và bền vững của dân tộc, vì
hạnh phúc của nhân dân…”
Theo em, tại sao nói: công nghiệp hóa, hiện đại hóa là trách nhiệm vẻ vang và là
thời cơ to lớn đối với thanh niên?
Lí tưởng sống cao đẹp của thanh niên Việt Nam hiện nay là gì? Theo em, để thực hiện lí
tưởng đó thanh niên, học sinh cần phải làm gì?
Câu 4: (4 điểm)
Hợp tác là gì? Theo em, sự hợp tác quốc tế sẽ đem lại lợi ích gì cho nhân loại và cho đất
nước ta?
Tình huống:
Để mở rộng sản xuất, Nhà máy A đứng trước sự lựa chọn giữa 3 phương án. Theo em,
nên chọn phương án nào? Vì sao?
Phương án 1: Sử dụng công nghệ tiên tiến, bỏ qua các vấn đề về môi trường, tiết kiệm triệt để
trong sản xuất nhằm hạ giá thành sản phẩm.
Phương án 2: Mở rộng qui mô sản xuất, giữ nguyên công nghệ cũ.
Phương án 3: Sử dụng công nghệ tiên tiến và đầu tư thêm kinh phí cho việc bảo vệ môi
trường, chấp nhận giá thành cao hơn.
Câu 5: (3 điểm)
Em hiểu thế nào là tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác? Theo em, Việt Nam đã có
những đóng góp gì đáng tự hào vào nền văn hóa thế giới? Hãy nêu 4 di sản văn hóa của Việt
Nam đã được UNESCO công nhận là...

 
!"#$%$&"''
(')"*(không k thời gian pht đ)
+,'-./0123
Em hãy cho biết nước ta đổi tên nước Cộng hòa hội chủ nghĩa Việt Nam vào thời
gian nào? Vì sao nói Nhà nước ta là “Nhà nước của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân” ?
Theo em, thuế vai trò như thế nào đối với việc phát triển kinh tế- hội của đất
nước?
Tình huống:
Trong giấy phép đăng ký kinh doanh của ông Nam có 10 loại hàng, nhưng khi Ban quản
thị trường kiểm tra, thì thấy trong cửa hàng của ông Nam bán tới 15 loại hàng, trong đó
phát hiện có một số ít thuốc nổ.
Câu hỏi: 42567897:;<=>?@?0A5BC25DEF7=E2G
+,&-./0123
Theo em, việc học tập có ý nghĩa như thế nào đối với bản thân, gia đình và xã hội?
Tình huống
Bạn Mai cho rằng: “Là học sinh thì nhiệm vụ của mình chỉ cần cố gắng học tập thật tốt
là đủ, ngoài ra không cần phải làm gì hết”.
Câu hỏi: 4256/H7=I?J0IK0L75DEMN7E0K8F7=GO>PEQG
+,.-%/0123
Trong bức thư của đồng chí Nông Đức Mạnh gửi thanh niên, đăng trên báo Nhân dân
năm 2003, với tiêu đề Công nghiệp hóa, hiện đại hóa chính sự nghiệp của thanh niên
đoạn viết:
“…Đó chính trách nhiệm vẻ vang, cũng thời cơ to lớn để các cháu, trước hết là thế hệ
tri thức trẻ đua tài cống hiến cho sự phát triển thịnh vượng bền vững của dân tộc,
hạnh phúc của nhân dân…”
8RQR2S<N0PEQ760 5F7=7=80AT86ES80A7/N086EBC<UV58780A2?W?E7=?CBC
<8X05Y<QBJ7/Z0?J0<8E7870[7G
Lí tưởng sống cao đẹp của thanh niên Việt Nam hiện nay là gì? Theo em, để thực hiện lí
tưởng đó thanh niên, học sinh cần phải làm gì?
+,%-%/0123
Hợp tác là gì? Theo em, sự hợp tác quốc tế sẽ đem lại lợi ích gì cho nhân loại và cho đất
nước ta?
Tình huống
Để mở rộng sản xuất, Nhà máy A đứng trước sự lựa chọn giữa 3 phương án. Theo em,
nên chọn phương án nào? Vì sao?
Phương án 1: Sử dụng công nghệ tiên tiến, bỏ qua các vấn đề về môi trường, tiết kiệm triệt để
trong sản xuất nhằm hạ giá thành sản phẩm.
Phương án 2Mở rộng qui mô sản xuất, giữ nguyên công nghệ cũ.
Phương án 3: Sử dụng công nghệ tiên tiến đầu thêm kinh phí cho việc bảo vệ môi
trường, chấp nhận giá thành cao hơn.
+,)-./0123
Em hiểu thế nào tôn trọng học hỏi các dân tộc khác? Theo em, Việt Nam đã
những đóng góp đáng tự hào vào nền văn hóa thế giới? Hãy nêu 4 di sản văn hóa của Việt
Nam đã được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới ?
+,\-./0123
Em hãy cho biết cha mẹ, ông quyền nghĩa vụ đối với con, cháu? Theo em,
con cái có ảnh hưởng như thế nào đến hạnh phúc gia đình ?
------------------------Hết-----------------------
]^_
Đề thi học sinh giỏi tỉnh Long An lớp 9 năm 2011 môn Giáo dục công dân - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Đề thi học sinh giỏi tỉnh Long An lớp 9 năm 2011 môn Giáo dục công dân 9 10 614