Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi học sinh giỏi tỉnh Long An lớp 9 năm 2011 môn Lịch sử

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 251 lần   |   Lượt tải: 0 lần
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
LONG AN
------------------

ĐỀ THI CHÍNH THỨC

KỲ THI CHỌN HSG THCS LỚP 9 CẤP TỈNH
NĂM 2011
MÔN: LỊCH SỬ
THỜI GIAN: 150 phút (không kể thời gian giao đề)
NGÀY THI: 07/4/2011

Câu 1: (2 điểm)
Nội dung chủ yếu của Chính sách mới của Tổng thống Mĩ Ph.Ru-dơ-ven?
Tác dụng của Chính sách mới?
Câu 2: (4 điểm)
Nhiệm vụ và vai trò của Liên hợp quốc? Nêu mối quan hệ giữa Việt Nam và
Liên hợp quốc?
Câu 3: (3 điểm)
Những chủ trương và biện pháp xây dựng quân đội của nhà Trần? Em nhận
xét gì về quân đội nhà Trần?
Câu 4: (2 điểm)
Tại sao nói cuộc khởi nghĩa Hương Khê là cuộc khởi nghĩa tiêu biểu nhất
trong phong trào Cần vương?
Câu 5: (3 điểm)
Bối cảnh, nội dung, ý nghĩa của Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt
Nam (1930)?
Câu 6: (3 điểm)
Trình bày chủ trương của Đảng Cộng sản Đông Dương và diễn biến cao trào
kháng Nhật cứu nước tiến tới Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945?
Câu 7: (3 điểm)
Trước và sau Hiệp định Sơ bộ (06/3/1946), chủ trương và biện pháp của
Đảng, Chính phủ ta đối phó với Pháp và Tưởng có gì khác nhau? Tại sao Đảng,
Chính phủ ký với Pháp Hiệp định Sơ bộ (06/3/1946)?

-----------------HẾT---------------

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

KỲ THI CHỌN HSG THCS LỚP 9 CẤP TỈNH

LONG AN
------------------

ĐỀ THI CHÍNH THỨC

NĂM 2011
MÔN: LỊCH SỬ
THỜI GIAN: 150 phút (không kể thời gian giao đề)
NGÀY THI: 07/4/2011

HƯỚNG DẪN CHẤM
(Giám khảo lưu ý: tuỳ theo từng nội dung câu hỏi, thí sinh có thể trình bày không
giống với hướng dẫn chấm nhưng có nội dung không sai về khoa học giáo dục lịch sử,
không sai về quan điểm, tư tưởng chính trị … có thể xem là ý tương đương và chấm
điểm)
-----------------Câu 1: (2 điểm)
a/ Nội dung: (1,5 điểm)
- Chính sách mới bao gồm các biện pháp nhằm giải quyết nạn thất nghiệp (0,25đ),
phục hồi sự phát triển của các ngành kinh tế - tài chính (0,25đ), ban hành các đạo luật về
phục hưng công nghiệp, nông nghiệp và ngân hàng (0,25đ), với những quy định chặt chẽ
đặt dưới sự kiểm soát của Nhà nước (0,25đ).
- Nhà nước tư sản đã tăng cường vai trò của mình trong việc cải tổ lại hệ thống
ngân hàng, tổ chức lại sản xuất (0,25đ), cứu trợ người thất nghiệp, tạo thêm nhiều vịệc
làm mới và ổn định tình hình xã hội (0,25đ).
b/ Tác dụng: (0,5 điểm)
Các biện pháp của chính sách mới đã góp phần giải quyết những khó khăn của nền
kinh tế (0,25đ), đưa nước Mĩ thoát dần khỏi khủng hoảng (0,25đ).
Câu 2: (4 điểm)
a/ Nhiệm vụ:(1 điểm)
Nhằm duy trì hòa bình và an ninh thế giới (0,25đ), phát triển mối quan hệ hữu nghị
giữa các dân tộc (0,25đ), t...
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KỲ THI CHỌN HSG THCS LỚP 9 CẤP TỈNH
LONG AN NĂM 2011
------------------ MÔN: LỊCH SỬ
ĐỀ THI CHÍNH THỨC THỜI GIAN: 150 phút (không kể thời gian giao đề)
NGÀY THI: 07/4/2011
Câu 1: (2 điểm)
Nội dung chủ yếu của Chính sách mới của Tổng thống Ph.Ru-dơ-ven?
Tác dụng của Chính sách mới?
Câu 2: (4 điểm)
Nhiệm vụ và vai trò của Liên hợp quốc? Nêu mối quan hệ giữa Việt Nam
Liên hợp quốc?
Câu 3: (3 điểm)
Những chủ trương biện pháp xây dựng quân đội của nhà Trần? Em nhận
xét gì về quân đội nhà Trần?
Câu 4: (2 điểm)
Tại sao nói cuộc khởi nghĩa Hương Khê cuộc khởi nghĩa tiêu biểu nhất
trong phong trào Cần vương?
Câu 5: (3 điểm)
Bối cảnh, nội dung, ý nghĩa của Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt
Nam (1930)?
Câu 6: (3 điểm)
Trình bày chủ trương của Đảng Cộng sản Đông Dương diễn biến cao trào
kháng Nhật cứu nước tiến tới Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945?
Câu 7: (3 điểm)
Trước sau Hiệp định bộ (06/3/1946), chủ trương biện pháp của
Đảng, Chính phủ ta đối p với Pháp Tưởng khác nhau? Tại sao Đảng,
Chính phủ ký với Pháp Hiệp định Sơ bộ (06/3/1946)?
-----------------HẾT---------------
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KỲ THI CHỌN HSG THCS LỚP 9 CẤP TỈNH
Đề thi học sinh giỏi tỉnh Long An lớp 9 năm 2011 môn Lịch sử - Trang 2
Đề thi học sinh giỏi tỉnh Long An lớp 9 năm 2011 môn Lịch sử - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Đề thi học sinh giỏi tỉnh Long An lớp 9 năm 2011 môn Lịch sử 9 10 565