Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi học sinh giỏi tỉnh Long An lớp 9 năm 2011 môn Tin học

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 215 lần   |   Lượt tải: 0 lần
SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO
LONG AN
ĐỀ THI CHÍNH THỨC

KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH
MÔN THI: TIN HỌC
NGÀY THI: 07/04/2011
THỜI GIAN: 150 phút (không kể phát đề)
(Đề thi gồm 2 trang)

TỔNG QUAN BÀI THI
Tên bài

Bài 1 Phân số
Bài 2 Chuỗi số
Bài 3 Tìm chuỗi

File chương trình

Dữ liệu vào

Dữ liệu ra

BAI01.PAS
BAI02.PAS
BAI03.PAS

Từ bàn phím Màn hình
Từ bàn phím Màn hình
File DL.INP File KQ.OUT

Bài 1: (7 điểm) Phân số
Yêu cầu:
- Nhập vào từ bàn phím hai phân số, nếu mẫu số không hợp lệ yêu cầu nhập lại
mẫu số. Xuất ra màn hình hai phân số đã nhập ở dạng tối giản.
- Quy đồng mẫu hai phân số trên với mẫu chung là bội chung nhỏ nhất của hai
mẫu số. Xuất hai phân số sau khi quy đồng ra màn hình.
- Tính tổng hai phân số trên, xuất ra màn hình phân số tổng ở dạng tối giản.
Ví dụ:
Nhap phan so thu nhat:
Tu: 3
Mau: 10
Nhap phan so thu hai:
Tu: 5
Mau: 6
Phan so da nhap: 3/10; 5/6
Phan so sau khi quy dong: 9/30; 25/30
Tong hai phan so: 17/15
Bài 2: (7 điểm) Chuỗi số
Yêu cầu:
Nhập vào từ bàn phím hai chuỗi s1, s2 không quá 255 ký tự gồm ký tự số có lẫn
loại ký tự khác. Xóa hết các ký tự không phải ký tự số trong mỗi chuỗi, loại bỏ ký tự
‘0’ ở đầu mỗi chuỗi nếu có để thu được hai con số. (nếu chuỗi rỗng trả về con số 0)
- In ra màn hình hai con số thu được
- In ra màn hình tổng hai con số trên
Ví dụ:
Nhap chuoi thu nhat: ‘abc0123d@4$5]’
Nhap chuoi thu hai: ‘*\def56ab7’
So thu nhat: 12345
So thu hai: 567
Tong: 12912

Trang 1/2

Bài 3: (6 điểm)
Từ 5 chữ số 1, 2, 3, 4, 5 ta lập ra tất cả các con số có đúng 5 chữ số. Các con số
này được xếp theo thứ tự từ nhỏ đến lớn, con số nhỏ nhất là 11111 được đánh
mã số 1; số kế tiếp là 11112 được đánh mã số 2; số kế tiếp 11113 được đánh mã
số 3; tiếp tục cho đến hết các con số.
Yêu cầu:
Cho trước một số n có đúng 5 chữ số lấy từ các chữ số 1, 2, 3, 4, 5.
a) Tìm số chữ số khác nhau của con số n.
b) Tìm mã số của con số n.
Dữ liệu: Vào từ file văn bản DL.INP
- Gồm 1 dòng chứa số n
Kết quả: Lưu vào file text KQ.OUT
- Dòng đầu tiên chứa số chữ số khác nhau của số n.
- Dòng thứ hai chứa mã số của con số n
DL.INP
11121

KQ.OUT
2
6
---HẾT---

Trang 2/2

...
SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH
LONG AN MÔN THI: TIN HỌC
NGÀY THI: 07/04/2011
ĐỀ THI CHÍNH THỨC THỜI GIAN: 150 phút (không kể phát đề)
(Đề thi gồm 2 trang)
TỔNG QUAN BÀI THI
Tên bài File chương trình Dữ liệu vào Dữ liệu ra
Bài 1 Phân số BAI01.PAS Từ bàn phím Màn hình
Bài 2 Chuỗi số BAI02.PAS Từ bàn phím Màn hình
Bài 3 Tìm chuỗi BAI03.PAS File DL.INP File KQ.OUT
Bài 1: (7 điểm) Phân số
Yêu cầu:
- Nhập vào từ bàn phím hai phân số, nếu mẫu số không hợp lyêu cầu nhập lại
mẫu số. Xuất ra màn hình hai phân số đã nhập ở dạng tối giản.
- Quy đồng mẫu hai phân số trên với mẫu chung bội chung nhỏ nhất của hai
mẫu số. Xuất hai phân số sau khi quy đồng ra màn hình.
- Tính tổng hai phân số trên, xuất ra màn hình phân số tổng ở dạng tối giản.
Ví dụ:
Nhap phan so thu nhat:
Tu: 3
Mau: 10
Nhap phan so thu hai:
Tu: 5
Mau: 6
Phan so da nhap: 3/10; 5/6
Phan so sau khi quy dong: 9/30; 25/30
Tong hai phan so: 17/15
Bài 2: (7 điểm) Chuỗi số
Yêu cầu:
Nhập vào từ bàn phím hai chuỗi s1, s2 không quá 255 tự gồm tự số lẫn
loại tự khác. Xóa hết các tự không phải tự số trong mỗi chuỗi, loại bỏ tự
‘0’ ở đầu mỗi chuỗi nếu có để thu được hai con số. (nếu chuỗi rỗng trả về con số 0)
- In ra màn hình hai con số thu được
- In ra màn hình tổng hai con số trên
Ví dụ:
Nhap chuoi thu nhat: ‘abc0123d@4$5]’
Nhap chuoi thu hai: ‘*\def56ab7’
So thu nhat: 12345
So thu hai: 567
Tong: 12912
Trang 1/2
Đề thi học sinh giỏi tỉnh Long An lớp 9 năm 2011 môn Tin học - Trang 2
Đề thi học sinh giỏi tỉnh Long An lớp 9 năm 2011 môn Tin học - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Đề thi học sinh giỏi tỉnh Long An lớp 9 năm 2011 môn Tin học 9 10 177