Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi học sinh giỏi tỉnh Long An lớp 9 năm 2012 môn Địa lý

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 351 lần   |   Lượt tải: 0 lần
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 9 CẤP TỈNH
LONG AN
MÔN THI: ĐỊA LÝ
NGÀY THI: 11/4/2012
ĐỀ THI CHÍNH THỨC
THỜI GIAN: 150 PHÚT (Không kể thời gian phát đề)

Câu 1: (3 điểm)
a. Tỉ lệ bản đồ cho ta biết điều gì? Tỉ lệ bản đồ được biểu hiện như thế nào?
b. Khoảng cách từ Thành phố Tân An (tỉnh Long An) đến Thành phố Hồ Chí Minh là
50 km. Trên một bản đồ Việt Nam, khoảng cách giữa hai thành phố đó đo được
2,5cm. Hỏi bản đồ đó có tỉ lệ bao nhiêu ?
Câu 2: (1 điểm)
Vì sao các nước Đông Nam Á tiến hành công nghiệp hóa nhưng kinh tế phát triển
chưa vững chắc ?
Câu 3: (2 điểm)
Dựa vào Atlat Địa lý Việt Nam hãy nhận xét về đặc điểm của địa hình nước ta.
Câu 4: (2 điểm)
Đặc trưng khí hậu của miền Nam Trung Bộ và Nam Bộ là gì? Vì sao miền Nam
Trung Bộ và Nam Bộ chế độ nhiệt ít biến động và không có mùa đông lạnh như hai
miền phía bắc ?
Câu 5: (4 điểm)
Cho bảng số liệu sau:
Dân số thành thị và nông thôn ở Việt Nam (đơn vị: triệu người)
Năm
Nông thôn
Thành thị

1989
51,5
12,9

2000
58,9
18,8

2007
61,8
23,3

a. Vẽ biểu đồ cột chồng thể hiện cơ cấu dân số thành thị và nông thôn ở nước ta qua
các năm.
b. Qua bảng số liệu và biểu đồ đã vẽ hãy nhận xét và giải thích về sự phân bố dân cư
giữa thành thị và nông thôn ở nước ta.
Câu 6: (4 điểm)
Dựa vào bảng số liệu sau:
Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng phân theo vùng, năm 2002
(đơn vị: nghìn tỉ đồng)
Vùng
Đồng
Trung
Bắc
Duyên
Tây
Đông
Đồng
bằng
du và
Trung
hải Nam Nguyên Nam Bộ
bằng
sông
miền núi
Bộ
Trung
sông
Hồng
Bắc Bộ
Bộ
Cửu
Long
53,2
20,1
17,8
26,5
9,2
89,4
53,8
Hãy nhận xét và giải thích về hoạt động thương mại giữa các vùng ở nước ta.
Câu 7: (4 điểm)
Trong phát triển kinh tế -xã hội, vùng Duyên hải Nam Trung Bộ có những điều kiện
thuận lợi và khó khăn gì ?

(Học sinh được sử dụng Atlat Địa lý Việt Nam khi làm bài.)
--- Hết--SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 9 CẤP TỈNH
LONG AN
MÔN THI: ĐỊA LÝ
NGÀY THI: 11/4/2012
ĐỀ THI CHÍNH THỨC
THỜI GIAN: 150 PHÚT (Không kể thời gian phát đề)

HƯỚNG DẪN CHẤM
Câu 1: (3 điểm)
a.Tỉ lệ bản đồ cho ta biết điều gì? Cách biểu hiện của tỉ lệ bản đồ.
-Tỉ lệ bản đồ chỉ rõ mức độ thu nhỏ của khoảng cách được vẽ trên bản đồ so với
thực tế trên mặt đất. (0,5đ )
-Tỉ lệ bản đồ được biểu hiện ở hai dạng:
+ Tỉ lệ số: Là một phân số luôn có tử số là một. (0,25đ )
+ Tỉ lệ thước: Tỉ lệ được vẽ cụ thể dưới dạng một thước đo đã tính sẵn, mỗi
đoạn đều ghi số đo độ dài tương ứng trên thực địa. (0,25đ )
b. Tính tỉ lệ bản đồ:
- Khoảng cách từ Thành phố...
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
LONG AN
ĐỀ THI CHÍNH THỨC
KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 9 CẤP TỈNH
MÔN THI: ĐỊA LÝ
NGÀY THI: 11/4/2012
THỜI GIAN: 150 PHÚT (Không kể thời gian phát đề)
Câu 1: (3 điểm)
a. Tỉ lệ bản đồ cho ta biết điều gì? Tỉ lệ bản đồ được biểu hiện như thế nào?
b. Khoảng cách từ Thành phố Tân An (tỉnh Long An) đến Thành phố Hồ Chí Minh
50 km. Trên một bản đồ Việt Nam, khoảng cách giữa hai thành phố đó đo được
2,5cm. Hỏi bản đồ đó có tỉ lệ bao nhiêu ?
Câu 2: (1 điểm)
sao các nước Đông Nam Á tiến hành công nghiệp hóa nhưng kinh tế phát triển
chưa vững chắc ?
Câu 3: (2 điểm)
Dựa vào Atlat Địa lý Việt Nam hãy nhận xét về đặc điểm của địa hình nước ta.
Câu 4: (2 điểm)
Đặc trưng khí hậu của miền Nam Trung Bộ Nam Bộ gì? sao miền Nam
Trung Bộ Nam B chế độ nhiệt ít biến động không mùa đông lạnh n hai
miền phía bắc ?
Câu 5: (4 điểm)
Cho bảng số liệu sau:
Dân số thành thị và nông thôn Việt Nam (đơn vị: triệu người)
Năm 1989 2000 2007
Nông thôn 51,5 58,9 61,8
Thành thị 12,9 18,8 23,3
a. Vẽ biểu đcột chồng thể hiện cấu dân số thành thị nông thôn nước ta qua
các năm.
b. Qua bảng số liệu biểu đồ đã vẽy nhận xét giải thích về sự phân bố dân
giữa thành thị và nông thôn ở nước ta.
Câu 6: (4 điểm)
Dựa vào bảng số liệu sau:
Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng phân theo vùng, năm 2002
(đơn vị: nghìn tỉ đồng)
Vùng Đồng
bằng
sông
Hồng
Trung
du và
miền núi
Bắc Bộ
Bắc
Trung
Bộ
Duyên
hải Nam
Trung
Bộ
Tây
Nguyên
Đông
Nam Bộ
Đồng
bằng
sông
Cửu
Long
53,2 20,1 17,8 26,5 9,2 89,4 53,8
Hãy nhận xét và giải thích về hoạt động thương mại giữa các vùng ở nước ta.
Câu 7: (4 điểm)
Trong phát triển kinh tế -xã hội, vùng Duyên hải Nam Trung Bộ những điều kiện
thuận lợi và khó khăn gì ?
Đề thi học sinh giỏi tỉnh Long An lớp 9 năm 2012 môn Địa lý - Trang 2
Đề thi học sinh giỏi tỉnh Long An lớp 9 năm 2012 môn Địa lý - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Đề thi học sinh giỏi tỉnh Long An lớp 9 năm 2012 môn Địa lý 9 10 981