Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi học sinh giỏi tỉnh Long An lớp 9 năm 2012 môn Tin học

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 127 lần   |   Lượt tải: 0 lần
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
LONG AN
ĐỀ THI CHÍNH THỨC

KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 9 CẤP TỈNH
MÔN: TIN HỌC
NGÀY THI: 11/4/2012
THỜI GIAN: 150 PHÚT (Không kể thời gian phát đề)

Lưu ý: Thí sinh tạo thư mục là SBD của mình, làm bài và lưu với tên tập tin là bai1.pas,
bai2.pas, bai3.pas vào thư mục SBD vừa tạo.
Câu 1: (7 điểm) Số nguyên dương n gọi là song tố khi n là số nguyên tố và tổng chữ số của
nó cũng là số nguyên tố.
Yêu cầu: Viết chưong trình thực hiện công việc sau:
a) Nhập vào số nguyên n. Hãy cho biết n có là số song tố hay không?
b) In ra các số song tố bé hơn hoặc bằng n.
c) In ra các cặp số nguyên tố lẻ liên tiếp nhỏ hơn hoặc bằng n.
Ví dụ:
Nhập
Câu a
Câu b
Câu c
n=11 So n la so song to
2 3 5 7 11
(3,5); (5,7)
Câu 2: (7.0 điểm) Cho một chuỗi gồm n 2 ký tự. Người ta cắt chuỗi từ trái sang phải thành n
chuỗi con, mỗi chuỗi con có đúng n ký tự. Viết mỗi chuỗi con thành một cột, ta có một bảng
gồm n hàng và n cột ký tự.
Yêu cầu: Viết chương trình nhập vào một chuỗi gồm n2 ký tự (4  n2  255).
a) In ra màn hình các hàng có tổng mã ASCII của các ký tự là lớn nhất.
b) In giá trị tổng ở câu a ra màn hình.
Ví dụ:
Nhập chuỗi Bảng Kết quả
abcdefghi
adg
a) c f i
beh
b) 306
cf i
Câu 3: (6.0 điểm) Khi đào hầm Thủ Thiêm người ta dùng một Robot để đào, ban đầu người
ta đào đường hầm 1 đơn vị độ dài sau đó đặt Robot xuống. Robot này được điều khiển bởi 2
lệnh là: C1 và N2.
- Lệnh C1 là đào thêm 1 đơn vị độ dài thì tốn 2 đơn vị năng lượng.
- Lệnh N2 là đào thêm một đoạn đường hầm bằng độ dài đang có thì tốn 4 đơn vị năng
lượng.
Hãy viết chương trình ra lệnh cho Robot đào một đường hầm có độ dài k đơn vị độ dài
với các lệnh là ít nhất và sự tiêu tốn năng lượng là thấp nhất. Biết ban đầu đường hầm dài 1
đơn vị độ dài.
Yêu cầu:
- Dữ liệu vào trong tập tin Robot.inp gồm một số k là độ dài đường hầm cần đào.
- Dữ liệu ra trong tập tin Robot.out gồm hai dòng:
+ Dòng đầu là số năng lượng ít nhất đã tiêu tốn cho Robot đào hầm.
+ Dòng tiếp theo chứa các lệnh C1 hoặc N2, mỗi lệnh cách nhau 1 khoảng trắng.
Ví dụ:
Robot.inp
10

Robot.out
12
C1 N2 C1 N2

(Giám thị coi thi không giải thích gì thêm)
--- Hết---

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
LONG AN
ĐỀ THI CHÍNH THỨC

KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 9 CẤP TỈNH
MÔN: TIN HỌC
NGÀY THI: 11/4/2012
THỜI GIAN: 150 PHÚT (Không kể thời gian phát đề)
HƯỚNG DẪN CHẤM

Bài 1 : (7 điểm)
Nhập

Câu a
So n la so song to
So n khong la so song to
So n la so song to
So n khong la so song to

n=7
n=20
n=23
n=31

Kết quả
Câu b
2357
2 3 5 7 11
2 3 5 7 11 23
2 3...
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
LONG AN
ĐỀ THI CHÍNH THỨC
KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 9 CẤP TỈNH
MÔN: TIN HỌC
NGÀY THI: 11/4/2012
THỜI GIAN: 150 PHÚT (Không kể thời gian phát đề)
Lưu ý: Thí sinh tạo thư mục SBD của mình, làm bài lưu với tên tập tin bai1.pas,
bai2.pas, bai3.pas vào thư mục SBD vừa tạo.
Câu 1: (7 điểm) Số nguyên dương n gọi là song tố khi n là số nguyên tố và tổng chữ số của
nó cũng là số nguyên tố.
Yêu cầu: Viết chưong trình thực hiện công việc sau:
a) Nhập vào số nguyên n. Hãy cho biết n có là số song tố hay không?
b) In ra các số song tố bé hơn hoặc bằng n.
c) In ra các cặp số nguyên tố lẻ liên tiếp nhỏ hơn hoặc bằng n.
Ví dụ:
Câu 2: (7.0 điểm) Cho một chuỗi gồm n
2
tự. Người ta cắt chuỗi từ trái sang phải thành n
chuỗi con, mỗi chuỗi con có đúng n ký tự. Viết mỗi chuỗi con thành một cột, tamột bảng
gồm n hàng và n cột ký tự.
Yêu cầu: Viết chương trình nhập vào một chuỗi gồm n
2
ký tự (4 n
2
255).
a) In ra màn hình các hàng có tổng mã ASCII của các ký tự là lớn nhất.
b) In giá trị tổng ở câu a ra màn hình.
Ví dụ:
Nhập chuỗi Bảng Kết quả
abcdefghi a d g
b e h
c f i
a) c f i
b) 306
Câu 3: (6.0 điểm) Khi đào hầm Thủ Thiêm người ta dùng một Robot để đào, ban đầu người
ta đào đường hầm 1 đơn vị độ dài sau đó đặt Robot xuống. Robot này được điều khiển bởi 2
lệnh là: C1 và N2.
- Lệnh C1 là đào thêm 1 đơn vị độ dài thì tốn 2 đơn vị năng lượng.
- Lệnh N2 là đào thêm một đoạn đường hầm bằng độ dài đang có thì tốn 4 đơn vị năng
lượng.
Hãy viết chương trình ra lệnh cho Robot đào một đường hầm có độ dài k đơn vị độ dài
với các lệnh ít nhất sự tiêu tốn năng lượng thấp nhất. Biết ban đầu đường hầm dài 1
đơn vị độ dài.
Yêu cầu:
- Dữ liệu vào trong tập tin Robot.inp gồm một số k là độ dài đường hầm cần đào.
- Dữ liệu ra trong tập tin Robot.out gồm hai dòng:
+ Dòng đầu là số năng lượng ít nhất đã tiêu tốn cho Robot đào hầm.
+ Dòng tiếp theo chứa các lệnh C1 hoặc N2, mỗi lệnh cách nhau 1 khoảng trắng.
Ví dụ:
(Giám thị coi thi không giải thích gì thêm)
--- Hết---
Nhập Câu a Câu b Câu c
n=11 So n la so song to 2 3 5 7 11 (3,5); (5,7)
Robot.inp Robot.out
10 12
C1 N2 C1 N2
Đề thi học sinh giỏi tỉnh Long An lớp 9 năm 2012 môn Tin học - Trang 2
Đề thi học sinh giỏi tỉnh Long An lớp 9 năm 2012 môn Tin học - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Đề thi học sinh giỏi tỉnh Long An lớp 9 năm 2012 môn Tin học 9 10 619