Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi học sinh giỏi tỉnh Long An lớp 9 năm 2012 môn Toán

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 456 lần   |   Lượt tải: 0 lần
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 9 CẤP TỈNH
LONG AN
MÔN THI : TOÁN
NGÀY THI : 11/4/2012
ĐỀ CHÍNH THỨC
THỜI GIAN : 150 phút (không kể thời gian phát đề)
Bài 1: ( 4 điểm)
1/ Không sử dụng máy tính, hãy thực hiện phép tính:
A=

2-

3 + 4-

15 + 10

23 - 3 5

3x + 6 x
x +1
x +2
+
x+ x- 2
x + 2 1- x
a/ Tìm điều kiện xác định và rút gọn B.
b/ Tìm giá trị lớn nhất của B và giá trị x tương ứng.
2/ Cho biểu thức B =

Bài 2: (5 điểm)
1/ Tìm hệ số a > 0 sao cho các đường thẳng y = ax – 1 ; y = 1 ; y = 5 và trục tung tạo thành hình
thang có diện tích bằng 8 (đơn vị diện tích).
1 1 1
2
1
 2  4 . Tính giá trị của
2/ Cho các số x, y, z khác 0 thỏa mãn đồng thời    2 và
x y z
xy z
2012
biểu thức P = (x + 2y + z) .
Bài 3: (5 điểm)
Cho tam giác nhọn ABC nội tiếp đường tròn (O), các đường cao AD, BE, CF (D Î BC, E Î AC,
F Î AB) cắt nhau tại H và cắt đường tròn (O) theo thứ tự ở M, N, K. Chứng minh rằng:
a/ BH.BE + CH.CF = BC2.
AB 2  BC 2  CA2
b/ AH.AD + BH.BE + CH.CF =
.
2
AM BN CK


 4.
c/
AD BE CF
Bài 4: (3 điểm)
Cho đoạn thẳng CD = 6 cm, I là một điểm nằm giữa C và D ( IC > ID). Trên tia Ix vuông góc
với CD lấy hai điểm M và N sao cho IC = IM, ID = IN, CN cắt MD tại K ( K  MD) , DN cắt MC tại L
( L  MC ) . Tìm vị trí của điểm I trên CD sao cho CN.NK có giá trị lớn nhất.
Bài 5: (3 điểm)
Tìm các cặp số (x; y) nguyên dương thỏa mãn: xy + 2x = 27 – 3y.
----------------------------------------------------- Hết -------------------------------------------Họ và tên thí sinh :………………………………………………….
Số báo danh :………………

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 9 CẤP TỈNH
LONG AN
MÔN THI : TOÁN
NGÀY THI : 11/4/2012
ĐỀ CHÍNH THỨC
THỜI GIAN : 150 phút (không kể thời gian phát đề)

Bài Câu
1
1
(4đ)

HƯỚNG DẪN CHẤM
Nội dung

2-

A=

2

=

(

3 + 4-

3 + 42

(

15 + 10

23 - 3 5

)

)

0,5

4 - 2 3 + 8 - 2 15 + 2 5

=

=

15 + 10

23 - 3 5
2-

Điểm

0,25

46 - 6 5

(

)

2

3- 1 +

(

(

5-

3

)

3 5- 1

)

2

+2 5

0,75

2

3 - 1+ 5 - 3 + 2 5
3 5- 1
3 5- 1
=
3 5- 1
=

=1
2

0,25

0,25

a/ ĐKXĐ x ³ 0, x ¹ 1
B=

3x + 6 x
x+ x- 2

0,25

x +1
x +2
+
x + 2 1- x

(
=
( x - 1)( x + 2) (
3x + 6 x

=
=

)(
x - 1)(
x +1

2

) - ( x + 2)
x + 2) ( x - 1)( x + 2)
x- 1

0,5

3x + 6 x - x +1 - x - 4 x - 4

(

(

)(

x +2 x - 3

)(

x- 1

)

x- 1

x +2

)

x +2

0,25

=

(
(

)(
x - 1)(
x- 1

)
=
x + 2)
x +3

x +3
x +2

b) B =

x +3
x +2

0,25

Với x ³ 0, x ¹ 1

Mà x + 2 ³ 2

0,25

1
1
£
x +2 2
1
3
Û 1+
£
x +2 2
Dấu “ = “ xãy ra khi x = 0 Û x = 0 (tmđk)
3
Vậ...
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 9 CẤP TỈNH
LONG AN MÔN THI : TOÁN
NGÀY THI : 11/4/2012
THỜI GIAN : 150 phút (không kể thời gian phát đề)
Bài 1: ( 4 điểm)
1/ Không sử dụng máy tính, hãy thực hiện phép tính:
A =
2 3 4 15 10
23 3 5
- + - +
-
2/ Cho biểu thức B =
3x 6 x x 1 x 2
x x 2 x 2 1 x
+ + +
- +
+ - + -
a/ Tìm điều kiện xác định và rút gọn B.
b/ Tìm giá trị lớn nhất của B và giá trị x tương ứng.
Bài 2: (5 điểm)
1/ Tìm hệ số a > 0 sao cho các đường thẳng y = ax – 1 ; y = 1 ; y = 5 và trục tung tạo thành hình
thang có diện tích bằng 8 (đơn vị diện tích).
2/ Cho các số x, y, z khác 0 thỏa mãn đồng thời
1 1 1
2
x y z
2
2 1
4
xy z
. Tính giá trị của
biểu thức P = (x + 2y + z)
2012
.
Bài 3: (5 điểm)
Cho tam giác nhọn ABC nội tiếp đường tròn (O), các đường cao AD, BE, CF (D
Î
BC, E
Î
AC,
F
Î
AB) cắt nhau tại H và cắt đường tròn (O) theo thứ tự ở M, N, K. Chứng minh rằng:
a/ BH.BE + CH.CF = BC
2
.
b/ AH.AD + BH.BE + CH.CF =
2 2 2
2
AB BC CA
.
c/
4
AM BN CK
AD BE CF
.
Bài 4: (3 điểm)
Cho đoạn thẳng CD = 6 cm, I một điểm nằm giữa C D ( IC > ID). Trên tia Ix vuông góc
với CD lấy hai điểm M và N sao cho IC = IM, ID = IN, CN cắt MD tại K (
)K MD
, DN cắt MC tại L
. Tìm vị trí của điểm I trên CD sao cho CN.NK có giá trị lớn nhất.
Bài 5: (3 điểm)
Tìm các cặp số (x; y) nguyên dương thỏa mãn: xy + 2x = 27 – 3y.
----------------------------------------------------- Hết --------------------------------------------
Họ và tên thí sinh :………………………………………………….
Số báo danh :………………
ĐỀ CHÍNH THỨC
Đề thi học sinh giỏi tỉnh Long An lớp 9 năm 2012 môn Toán - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề thi học sinh giỏi tỉnh Long An lớp 9 năm 2012 môn Toán - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Đề thi học sinh giỏi tỉnh Long An lớp 9 năm 2012 môn Toán 9 10 159