Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi học sinh giỏi tỉnh Nghệ An năm 2010 - 2011 môn Hóa lớp 9 Bảng B (Có đáp án)

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 392 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Së Gi¸o Dôc & §µo T¹o
NGhÖ an

Kú thi chän häc sinh giái tØnh líp 9
THCS n¨m häc 2010 - 2011

§Ò chÝnh thøc

M«n thi: Hãa häc - b¶ng B
Thêi gian: 150 phót (kh«ng kÓ thêi gian giao ®Ò)

Câu I (5,0 điểm).
1/ Chọn 6 chất rắn khác nhau mà khi cho 6 chất đó lần lượt tác dụng với dung dịch HCl có 6 chất
khí khác nhau thoát ra. Viết các phương trình phản ứng minh hoạ.
2/ Cho các sơ đồ phản ứng hoá học sau đây:
X1 + X2 → Na2CO3 + H2O
X3 + H2O

điện phân dung dịch
có màng ngăn

X2 + X4 + H2

X5 + X2 → X6 + H2O
X6 + CO2 + H2O → X7 + X1
X5

điện phân nóng chảy
Criolit

X8 + O2

Chọn các chất X1, X2, X3, X5, X6, X7, X8 thích hợp và hoàn thành các phương trình hoá học của các
phản ứng trên.
3/ Em hãy đề xuất thêm 4 phản ứng khác nhau để trực tiếp điều chế X2
Câu II (3,0 điểm).
Cho 26,91 (g) kim loại M hóa trị I vào 700 ml dung dịch AlCl 3 0,5M, sau khi phản ứng xảy ra hoàn
toàn thu được V lít H2 (đktc) và 17,94 (g) kết tủa. Xác định kim loại M và giá trị của V.
Câu III (4,0 điểm):
Cho 40 (g) hỗn hợp X gồm sắt và một oxit của sắt tan hết vào 400 (g) dung dịch HCl 16,425%
được dung dịch A và 6,72 lít khí H 2 (đktc). Thêm 60,6 (g) nước vào A được dung dịch B, nồng độ %
của HCl dư trong B là 2,92%.
1/ Viết các phương trình hóa học xảy ra.
2/ Tính khối lượng mỗi chất trong X.
3/ Xác định công thức hóa học của oxit sắt.
Câu IV (4,0 điểm).
1/ Viết phương trình hóa học (ở dạng công thức cấu tạo thu gọn) thực hiện các biến hóa

theo sơ đồ sau:
Axetilen
P.V.C

(4)

(1)

(3)

Vinylclorua

Etilen
(6)

(2)

(5)

ĐicloEtan

(8)

Etan

(7)

Etylclorua

2/ Cho vào bình kín hỗn hợp cùng số mol C 5H12 và Cl2 tạo điều kiện để phản ứng xảy ra hoàn toàn
thu được sản phẩm hữu cơ mà trong mỗi phân tử chỉ chứa một nguyên tử Clo. Viết các công thức cấu
tạo có thể có của các sản phẩm hữu cơ đó.
Câu V (4,0 điểm).
Chia 1,344 lít hỗn hợp X (đktc) gồm C2H2, C3H6, C2H6 thành 2 phần bằng nhau:
- Đốt cháy hoàn toàn phần 1 rồi hấp thụ hoàn toàn sản phẩm cháy vào 2 lít dung dịch Ca(OH) 2 0,02 M
thu được 1 (g) kết tủa.
- Phần 2 cho phản ứng hoàn toàn với dung dịch Brôm dư, thấy khối lượng Brôm đã phản ứng là 3,2 (g).
Tính thể tích mỗi khí trong hỗn hợp X.
Cho: H = 1; Li = 7; C = 12, O = 16; Na = 23; Mg = 24; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40;
Fe = 56; Cu = 64; Br = 80; Ba= 137.
- - - HÕt - - -

Hä vµ tªn thÝ sinh:................................................................ Sè b¸o danh: .......................................

Së Gd&§t NghÖ an

Kú thi chän häc sinh giái tØnh líp 9 THCS

N¨m häc 2010...
Së Gi¸o Dôc & §µo T¹o
NGhÖ an
Kú thi chän häc sinh giái tØnh líp 9
THCS n¨m häc 2010 - 2011
M«n thi: Hãa häc - b¶ng B
Thêi gian: 150 phót (kh«ng kÓ thêi gian giao ®Ò)
Câu I (5,0 điểm).
1/ Chọn 6 chất rắn khác nhau khi cho 6 chất đó lần lượt tác dụng với dung dịch HCl 6 chất
khí khác nhau thoát ra. Viết các phương trình phản ứng minh hoạ.
2/ Cho các sơ đồ phản ứng hoá học sau đây:
X
1
+ X
2
→ Na
2
CO
3
+ H
2
O
X
3
+ H
2
O X
2
+ X
4
+ H
2
X
5
+ X
2
→ X
6
+ H
2
O
X
6
+ CO
2
+ H
2
O → X
7
+ X
1
X
5
X
8
+ O
2
Chọn các chất X
1
, X
2
, X
3
, X
5
, X
6
, X
7
, X
8
thích hợp và hoàn thành các phương trình hoá học của các
phản ứng trên.
3/ Em hãy đề xuất thêm 4 phản ứng khác nhau để trực tiếp điều chế X
2
Câu II (3,0 điểm).
Cho 26,91 (g) kim loại M hóa trị I vào 700 ml dung dịch AlCl
3
0,5M, sau khi phản ứng xảy ra hoàn
toàn thu được V lít H
2
(đktc) và 17,94 (g) kết tủa. Xác định kim loại M và giá trị của V.
Câu III (4,0 điểm):
Cho 40 (g) hỗn hợp X gồm sắt một oxit của sắt tan hết vào 400 (g) dung dịch HCl 16,425%
được dung dịch A 6,72 lít khí H
2
(đktc). Thêm 60,6 (g) nước vào A được dung dịch B, nồng độ %
của HCl dư trong B là 2,92%.
1/ Viết các phương trình hóa học xảy ra.
2/ Tính khối lượng mỗi chất trong X.
3/ Xác định công thức hóa học của oxit sắt.
Câu IV (4,0 điểm).
1/ Viết phương trình hóa học (ở dạng công thức cấu tạo thu gọn) thực hiện các biến hóa
theo sơ đồ sau:
Axetilen Etilen Etan
P.V.C Vinylclorua ĐicloEtan Etylclorua
2/ Cho vào bình kín hỗn hợp cùng số mol C
5
H
12
Cl
2
tạo điều kiện để phản ứng xảy ra hoàn toàn
thu được sản phẩm hữu trong mỗi phân tử chỉ chứa một nguyên tử Clo. Viết các công thức cấu
tạo có thể có của các sản phẩm hữu cơ đó.
Câu V (4,0 điểm).
Chia 1,344 lít hỗn hợp X (đktc) gồm C
2
H
2
, C
3
H
6
, C
2
H
6
thành 2 phần bằng nhau:
- Đốt cháy hoàn tn phần 1 rồi hấp thụ hn toàn sản phẩm cháy vào 2 lít dung dịch Ca(OH)
2
0,02 M
thu được 1 (g) kết tủa.
- Phần 2 cho phản ứng hn tn với dung dịch Brôm dư, thấy khốiợng Brôm đã phản ứng 3,2 (g).
Tính thể tích mỗi khí trong hỗn hợp X.
Cho: H = 1; Li = 7; C = 12, O = 16; Na = 23; Mg = 24; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40;
Fe = 56; Cu = 64; Br = 80; Ba= 137.
- - - HÕt - - -
Hä vµ tªn thÝ sinh:................................................................ Sè b¸o danh: .......................................
(1)
(2)
(8)
(7)
(5)
(6)
(3)
(4)
§Ò chÝnh thøc
điện phân dung dịch
có màng ngăn
điện phân nóng chảy
Criolit
Đề thi học sinh giỏi tỉnh Nghệ An năm 2010 - 2011 môn Hóa lớp 9 Bảng B (Có đáp án) - Trang 2
Đề thi học sinh giỏi tỉnh Nghệ An năm 2010 - 2011 môn Hóa lớp 9 Bảng B (Có đáp án) - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Đề thi học sinh giỏi tỉnh Nghệ An năm 2010 - 2011 môn Hóa lớp 9 Bảng B (Có đáp án) 9 10 169