Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi học sinh giỏi tỉnh Nghệ An năm 2010 - 2011 môn Lịch sử lớp 9 Bảng A (Có đáp án)

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 349 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Së Gi¸o Dôc & §µo
T¹o NGhÖ an
Kú thi chän häc sinh giái tØnh líp 9 THCS
n¨m häc 2010 - 2011
M«n thi: lÞch sö - b¶ng b
Thêi gian: 150 phót (kh«ng kÓ thêi gian giao ®Ò)
C©u 1 (6,0 đim).
Tr×nh bµy hoµn c¶nh ra ®êi, môc tiªu ho¹t ®éng qu¸ tr×nh ph¸t triÓn cña
HiÖp héi c¸c níc §«ng Nam ¸ (ASEAN).
C©u 2 (9,0 đim).
Tr×nh bµy nh÷ng ho¹t ®éng chÝnh cña NguyÔn ¸i Quèc ë níc ngoµi n¨m
1919 - 1925. Nh÷ng ho¹t ®éng ®ã t¸c dông tíi c¸ch m¹ng ViÖt Nam nh thÕ
nµo?
C©u 3 (5,0 đim).
H·y nªu ý nghÜa lÞch nguyªn nh©n thµnh c«ng cña C¸ch m¹ng
th¸ng T¸m n¨m 1945.
- - - HÕt - - -
§Ò chÝnh thøc
Đề thi học sinh giỏi tỉnh Nghệ An năm 2010 - 2011 môn Lịch sử lớp 9 Bảng A (Có đáp án) - Trang 2
Đề thi học sinh giỏi tỉnh Nghệ An năm 2010 - 2011 môn Lịch sử lớp 9 Bảng A (Có đáp án) - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Đề thi học sinh giỏi tỉnh Nghệ An năm 2010 - 2011 môn Lịch sử lớp 9 Bảng A (Có đáp án) 9 10 773