Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi học sinh giỏi tỉnh Nghệ An năm 2010 - 2011 môn Lịch sử lớp 9 Bảng B (Có đáp án)

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 263 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Së Gi¸o Dôc & §µo
T¹o NGhÖ an

Kú thi chän häc sinh giái tØnh líp 9 THCS
n¨m häc 2010 - 2011

§Ò chÝnh thøc

M«n thi: lÞch sö - b¶ng b
Thêi gian: 150 phót (kh«ng kÓ thêi gian giao ®Ò)
C©u 1 (6,0 điểm).
Tr×nh bµy hoµn c¶nh ra ®êi, môc tiªu ho¹t ®éng vµ qu¸ tr×nh ph¸t triÓn cña
HiÖp héi c¸c níc §«ng Nam ¸ (ASEAN).
C©u 2 (9,0 điểm).
Tr×nh bµy nh÷ng ho¹t ®éng chÝnh cña NguyÔn ¸i Quèc ë níc ngoµi tõ n¨m
1919 - 1925. Nh÷ng ho¹t ®éng ®ã cã t¸c dông tíi c¸ch m¹ng ViÖt Nam nh thÕ
nµo?
C©u 3 (5,0 điểm).
H·y nªu râ ý nghÜa lÞch sö vµ nguyªn nh©n thµnh c«ng cña C¸ch m¹ng
th¸ng T¸m n¨m 1945.
- - - HÕt - - -

Së Gd&§t NghÖ an

Kú thi chän häc sinh giái tØnh líp 9 THCS

N¨m häc 2010 - 2011
®¸p ¸n ®Ò chÝnh thøc

M«n: lÞch sö

- B¶ng B

---------------------------------------------

Câu
1.

Nội dung
Sự ra đời và phát triển của Hiệp hội các nước Đông nam Á
*) Hoàn cảnh ra đời:
- Sau khi dành độc lập, đứng trước nhu cầu phát triển kinh tế, xã hội của đất nước,
các nước Đông Nam Á chủ tương thành lập một tổ chức liên minh khu vực để cùng nhau
hợp tác phát triển.
- Hạn chế ảnh hưởng của các cường quốc bên ngoài đối với khu vực.
- Ngày 8- 8- 1967, Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN ) được thành lập với
sự tham gia của 5 nước : Inđônêxia, Malaixia, Philíppin, Thái Lan, Xingapo.
*) Mục tiêu hoạt động:
- Phát triển kinh tế - văn hoá thông qua những nỗ lực hợp tác chung giữa các nước
thành viên nhằm duy trì hoà bình và ổn định khu vực.
*) Quá trình phát triển:
- Từ khi thành lập đến những năm 70 của thế kỷ XX, ASEAN còn là tổ chức chưa
chặt chẽ, non yếu…
- Từ những năm 80 của thế kỷ XX, do “vấn đề Cam phu chia”… Quan hệ giữa các
nước ASEAN với 3 nước Đông Dương trở nên căng thẳng, đối đầu nhau…
- Đây cũng là thời kỳ nền kinh tế nhiều nước ASEAN có những chuyển biến mạnh
mẽ và đạt tăng trưởng cao như: Xingapo, Malaixia…
- Năm 1984, với sự tham gia của Brunây, ASEAN có 6 nước thành viên
- Năm 1992, ASEAN quyết định biến Đông Nam Á thành một khu vực tự do (AFTA)
trong vòng 10 đến 15 năm.
- Năm 1994, ASEAN lập diễn đàn khu vực (ARF)
- Với sự tham gia của Việt Nam (7-1995) Lào, Mianma (9-1997), Campuchia (41999), ASEAN đã có 10 nước thành viên. Trong tương lai, Đôngtimo sẽ tham gia tổ chức
này….
ASEAN chuyển trọng tâm hoạt động là hợp tác kinh tế, xây dựng một khu vực hoà
bình, ổn định để cùng phát triển phồn vinh.

2.

Trình bày những hoạt động của Nguyễn Ái Quốc từ 1919-1925. Tác dụng của
những hoạt động đó đối với cách mạng Việt Nam.
*) Hoạt động của Nguyễn Ái Quốc từ 1919-192...
Së Gi¸o Dôc & §µo
T¹o NGhÖ an
Kú thi chän häc sinh giái tØnh líp 9 THCS
n¨m häc 2010 - 2011
M«n thi: lÞch sö - b¶ng b
Thêi gian: 150 phót (kh«ng kÓ thêi gian giao ®Ò)
C©u 1 (6,0 đim).
Tr×nh bµy hoµn c¶nh ra ®êi, môc tiªu ho¹t ®éng qu¸ tr×nh ph¸t triÓn cña
HiÖp héi c¸c níc §«ng Nam ¸ (ASEAN).
C©u 2 (9,0 đim).
Tr×nh bµy nh÷ng ho¹t ®éng chÝnh cña NguyÔn ¸i Quèc ë níc ngoµi n¨m
1919 - 1925. Nh÷ng ho¹t ®éng ®ã t¸c dông tíi c¸ch m¹ng ViÖt Nam nh thÕ
nµo?
C©u 3 (5,0 đim).
H·y nªu ý nghÜa lÞch nguyªn nh©n thµnh c«ng cña C¸ch m¹ng
th¸ng T¸m n¨m 1945.
- - - HÕt - - -
§Ò chÝnh thøc
Đề thi học sinh giỏi tỉnh Nghệ An năm 2010 - 2011 môn Lịch sử lớp 9 Bảng B (Có đáp án) - Trang 2
Đề thi học sinh giỏi tỉnh Nghệ An năm 2010 - 2011 môn Lịch sử lớp 9 Bảng B (Có đáp án) - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Đề thi học sinh giỏi tỉnh Nghệ An năm 2010 - 2011 môn Lịch sử lớp 9 Bảng B (Có đáp án) 9 10 953