Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi học sinh giỏi tỉnh Nghệ An năm 2010 - 2011 môn Ngữ văn lớp 9 Bảng B

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 150 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Së Gi¸o Dôc & §µo T¹o
NGhÖ an

Kú thi chän häc sinh giái tØnh líp 9 THCS
n¨m häc 2010 - 2011

§Ò chÝnh thøc

M«n thi: Ng÷ V¨n - b¶ng B
Thêi gian: 150 phót (kh«ng kÓ thêi gian giao ®Ò)
Câu 1 (8,0 điểm).
Văn bản Lỗi lầm và sự biết ơn khép lại với thông điệp: “…Hãy học cách
viết những nỗi đau buồn, thù hận lên cát và khắc ghi những ân nghĩa lên đá”.
(Ngữ văn 9, tập 1, trang 160, NXB Giáo dục, năm 2009)
Suy nghĩ của em về vấn đề trên?
Câu 2 (12,0 điểm).
Những cảm nhận tinh tế trong bài thơ Sang thu của Hữu Thỉnh (Ngữ văn 9,
tập 2, trang 70, NXB Giáo dục, năm 2009).
- - - HÕt - - -

Hä vµ tªn thÝ sinh:....................................................................... Sè b¸o danh:......................................

...
Së Gi¸o Dôc & §µo T¹o
NGhÖ an
Kú thi chän häc sinh giái tØnh líp 9 THCS
n¨m häc 2010 - 2011
M«n thi: Ng÷ V¨n - b¶ng B
Thêi gian: 150 phót (kh«ng kÓ thêi gian giao ®Ò)
Câu 1 (8,0 điểm).
Văn bản Lỗi lầm sự biết ơn khép lại với thông điệp: “…Hãy học cách
viết những nỗi đau buồn, thù hận lên cát và khắc ghi những ân nghĩa lên đá”.
(Ngữ văn 9, tập 1, trang 160, NXB Giáo dục, năm 2009)
Suy nghĩ của em về vấn đề trên?
Câu 2 (12,0 điểm).
Những cảm nhận tinh tế trong bài thơ Sang thu của Hữu Thỉnh (Ngữ văn 9,
tập 2, trang 70, NXB Giáo dục, năm 2009).
- - - HÕt - - -
Hä vµ tªn thÝ sinh:....................................................................... Sè b¸o danh:......................................
§Ò chÝnh thøc
Đề thi học sinh giỏi tỉnh Nghệ An năm 2010 - 2011 môn Ngữ văn lớp 9 Bảng B - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Đề thi học sinh giỏi tỉnh Nghệ An năm 2010 - 2011 môn Ngữ văn lớp 9 Bảng B 9 10 649