Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi học sinh giỏi tỉnh Nghệ An năm 2010 - 2011 môn Sinh học lớp 9 Bảng A (Có đáp án)

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 393 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Së Gi¸o Dôc & §µo T¹o
NGhÖ an

Kú thi chän häc sinh giái tØnh líp 9 THCS
n¨m häc 2010 - 2011

§Ò chÝnh thøc

M«n thi: sinh häc - b¶ng a
Thêi gian: 150 phót (kh«ng kÓ thêi gian giao ®Ò)
Câu 1 (3,0 điểm).
a) Nếu trong quần thể cây giao phấn và quần thể cây tự thụ phấn đều có gen đột biến lặn xuất
hiện ở giao tử với tần số như nhau thì thể đột biến được phát hiện sớm hơn ở quần thể nào? Giải
thích.
b) Ở đậu Hà Lan, tính trạng hạt trơn (B) trội hoàn toàn so với tính trạng hạt nhăn (b). Cho
cây đậu hạt trơn F1 (có kiểu gen Bb) tự thụ phấn liên tiếp qua một số thế hệ. Xác định tỷ lệ tính
trạng hình dạng hạt đậu Hà Lan ở trên cây F2. Biết quá trình thụ phấn, thụ tinh diễn ra bình thường,
tỷ lệ sống sót của các cá thể ngang nhau.
Câu 2 (3,0 điểm).
a) Ở một loài động vật, giả sử có một tinh bào bậc 1 chứa hai cặp nhiễm sắc thể tương đồng
Bb và Cc khi giảm phân sẽ cho ra mấy loại tinh trùng? Vì sao?
b) Ở một loài động vật khác, giả sử có một noãn bào bậc 1 chứa ba cặp nhiễm sắc thể
AaBbCc khi giảm phân sẽ cho ra mấy loại trứng? Vì sao?
c) Một loài sinh vật có bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội 2n = 12, nêu cơ chế hình thành thể tứ bội
(4n = 24) do nguyên phân và giảm phân không bình thường.
Câu 3 (2,0 điểm).
a) Giải thích vì sao hai phân tử ADN con được tạo ra qua cơ chế nhân đôi lại giống phân tử
ADN mẹ.
b) Nguồn gốc chung của sinh giới và tính đa dạng của các loài sinh vật được giải thích như
thế nào trên cơ sở cấu tạo của ADN.
Câu 4 (5,0 điểm).
a) Nêu sự biến đổi hình thái nhiễm sắc thể trong chu kỳ tế bào. Sự biến đổi đó có ý nghĩa gì?
b) Trình bày ý nghĩa và mối liên quan giữa nguyên phân, giảm phân, thụ tinh trong quá trình
truyền đạt thông tin di truyền ở sinh vật sinh sản hữu tính.
Câu 5 (2,0 điểm).
Sự khác nhau chủ yếu giữa quan hệ hỗ trợ và quan hệ đối địch của các sinh vật khác loài?
Cho ví dụ minh hoạ.
Câu 6 (5,0 điểm).
Ở một loài sinh vật, tổng số nhiễm sắc thể của 1/1000 số giao tử đực tham gia một đợt thụ
tinh có 70000 nhiễm sắc thể, trong đó chỉ có 0,1% số giao tử đực trực tiếp thụ tinh của nhóm này.
Biết rằng bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội 2n của loài có 14 nhiễm sắc thể.
a) Xác định số hợp tử được tạo thành.
b) Một hợp tử của nhóm trên khi nguyên phân liên tiếp 4 đợt đã tạo ra ở thế hệ tế bào cuối
cùng có 208 nhiễm sắc thể ở trạng thái chưa nhân đôi. Xác định số lượng nhiễm sắc thể của hợp tử
và cơ chế tạo thành nó.
c) Một hợp tử khác của nhóm trên nguyên phân liên tiếp 4 đợt đã tạo thế hệ tế bào cuối cùng
có 336 nhiễm sắc thể ở trạng thái chưa nhân đôi. Xác đ...
Së Gi¸o Dôc & §µo T¹o
NGhÖ an
Kú thi chän häc sinh giái tØnh líp 9 THCS
n¨m häc 2010 - 2011
M«n thi: sinh häc - b¶ng a
Thêi gian: 150 phót (kh«ng kÓ thêi gian giao ®Ò)
Câu 1 (3,0 điểm).
a) Nếu trong quần thể cây giao phấn và quần thể cây tự thụ phấn đều có gen đột biến lặn xuất
hiện giao tử với tần số như nhau thì thể đột biến được phát hiện sớm hơn quần thể nào? Giải
thích.
b) đậu Lan, tính trạng hạt trơn (B) trội hoàn toàn so với tính trạng hạt nhăn (b). Cho
cây đậu hạt trơn F
1
(có kiểu gen Bb) tự thụ phấn liên tiếp qua một số thế hệ. c định tỷ lệ tính
trạng hình dạng hạt đậu Hà Lan ở trên cây F
2
. Biết quá trình thụ phấn, thụ tinh diễn ra bình thường,
tỷ lệ sống sót của các cá thể ngang nhau.
Câu 2 (3,0 điểm).
a) một loài động vật, giả sử một tinh bào bậc 1 chứa hai cặp nhiễm sắc thể tương đồng
Bb và Cc khi giảm phân sẽ cho ra mấy loại tinh trùng? Vì sao?
b) một loài động vật khác, giả sử một noãn bào bậc 1 chứa ba cặp nhiễm sắc thể
AaBbCc khi giảm phân sẽ cho ra mấy loại trứng? Vì sao?
c) Một loài sinh vật có bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội 2n = 12, nêu cơ chế hình thành thể tứ bội
(4n = 24) do nguyên phân và giảm phân không bình thường.
Câu 3 (2,0 điểm).
a) Giải thích sao hai phân tử ADN con được tạo ra qua chế nhân đôi lại giống phân tử
ADN mẹ.
b) Nguồn gốc chung của sinh giới nh đa dạng của các loài sinh vật được giải thích như
thế nào trên cơ sở cấu tạo của ADN.
Câu 4 (5,0 điểm).
a) Nêu sự biến đổi hình thái nhiễm sắc thể trong chu kỳ tế bào. Sự biến đổi đó có ý nghĩa gì?
b) Trình bày ý nghĩa và mối liên quan giữa nguyên phân, giảm phân, thụ tinh trong quá trình
truyền đạt thông tin di truyền ở sinh vật sinh sản hữu tính.
Câu 5 (2,0 điểm).
Sự khác nhau chủ yếu giữa quan hệ h trợ quan h đối địch của các sinh vật khác loài?
Cho ví dụ minh hoạ.
Câu 6 (5,0 điểm).
một loài sinh vật, tổng số nhiễm sắc thể của 1/1000 số giao tử đực tham gia một đợt thụ
tinh 70000 nhiễm sắc thể, trong đó chỉ 0,1% số giao tử đực trực tiếp thụ tinh của nhóm này.
Biết rằng bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội 2n của loài có 14 nhiễm sắc thể.
a) Xác định số hợp tử được tạo thành.
b) Một hợp tử của nhóm trên khi nguyên phân liên tiếp 4 đợt đã tạo ra thế hệ tế bào cuối
cùng có 208 nhiễm sắc thể ở trạng thái chưa nhân đôi. Xác định số lượng nhiễm sắc thể của hợp tử
và cơ chế tạo thành nó.
c) Một hợp tử khác của nhóm trên nguyên phân liên tiếp 4 đợt đã tạo thế hệ tế bào cuối cùng
336 nhiễm sắc thể trạng thái chưa nhân đôi. Xác định số lượng nhiễm sắc thể của hợp tử
cơ chế tạo thành nó.
Biết rằng các trường hợp trên sự thay đổi của vật chất di truyền trong quá trình phát sinh
giao tử cái.
- - - Hết - - -
Hä vµ tªn thÝ sinh:..................................................................... Sè b¸o danh: ............................
§Ò chÝnh thøc
Đề thi học sinh giỏi tỉnh Nghệ An năm 2010 - 2011 môn Sinh học lớp 9 Bảng A (Có đáp án) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề thi học sinh giỏi tỉnh Nghệ An năm 2010 - 2011 môn Sinh học lớp 9 Bảng A (Có đáp án) - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Đề thi học sinh giỏi tỉnh Nghệ An năm 2010 - 2011 môn Sinh học lớp 9 Bảng A (Có đáp án) 9 10 983