Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi học sinh giỏi tỉnh Nghệ An năm 2010 - 2011 môn Toán lớp 9 Bảng B (Có đáp án)

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 210 lần   |   Lượt tải: 0 lần
SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO
NGHỆ AN

KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNH LỚP 9 THCS
NĂM HỌC 2010 - 2011

ĐỀ CHÍNH THỨC

Môn thi: TOÁN - BẢNG B
Thời gian: 150 phút (không kể thời gian giao đề)
Câu 1 (5,0 điểm).
a) Chứng minh rằng với mọi số n 2  n  2
nguyên n thì không chia hết cho 3.
b) Tìm tất cả các số tự nhiên n sao n 2  17
cho là một số chính phương.
Câu 2 (5,0 điểm)

x 2  4x+5 = 2 2x+3
 2x+y = x 2


a) Giải phương trình:
b) Giải hệ phương trình:

2

 2y+x = y Câu 3 (3,0 điểm).
A

4x+3
x 2  1 thức:

Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu

Câu 4 (4,5 điểm)
Cho tam giác ABC có ba góc nhọn nội tiếp đường tròn (O). Các đường cao BE, CF của
tam giác ABC cắt nhau tại H.
a) Chứng minh rằng BH.BE + CH.CF BC 2 =

b) Gọi K là điểm đối xứng với H qua  BC. Chứng minh rằng K(O).
Câu 5 (2,5 điểm).
Cho tam giác ABC nội tiếp đường tròn tâm O, một điểm I chuyển động trên cung BC
không chứa điểm A (I không trùng với B và C). Đường thẳng vuông góc với IB tại I cắt đường
thẳng AC tại E, đường thẳng vuông góc với IC tại I cắt đường thẳng AB tại F. Chứng minh
rằng đường thẳng EF luôn đi qua một điểm cố định.
- - - Hết - - -

Họ và tên thí sinh:................................................................................ Số báo danh: .....................................

SỞ GD&ĐT NGHỆ AN

KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNH LỚP 9 THCS
NĂM HỌC 2010 - 2011
ĐÁP ÁN ĐỀ CHÍNH THỨC
Môn: TOÁN - Bảng B

------------------------------------------Câu:
1.

Nội dung
*) Nếu
nên (1)
*) Nếu

nM
3  n 2  nM
3
2
3
n  n  2M
a,
2
 3  n  2M
nM
3
(2,5)
2
(2)
3
 n  n  2M
2 n  Z

Từ (1) và (2) thì
3
n  n  2M
2(m 2N)
Đặt
m  n  17
2
2
=17.1

m

n

17

(m  n)(m  n)  17  1.17
b,
(2,5)

Do m + n > m - n

 m  n  17  m  9
2 

 81  92
n m
17n64 
17
1

 n 8

Vậy với n = 8 ta có
2.
Giải phương trình
Điều kiện:
(1)

(1)

x 2  4x+5=2 2x+3
3
2x+3
0x2
 x  4x+5-2 2x+3
2 0
a,
2
 x  2x+1+2x+3-2 2x+3  1  0
(2.5)
 (x  1)2  ( 2x+3  1)2  0
 x  1  0
   x  1

 2x+3
thỏa mãn điều kiện
 x  11  0
 2x+3=1
Giải hệ phương trình
(1) 
2
 2x+y=x
2
2
Trừ từng vế 2 phương trình ta
(2)x   y  x 2 y

 2y+x=y

có:

 (x  y)(x  y  1)  0
 xy
 xy


Ta có:
b,
 x  y 1 0  x 1 y
*)
 xy
 xy
(2.5)

Vậy (x; y) = (0;0); (3;3)  hoặc x = 3 
 x(x  3)  0  x  0
*)
 x 1 y
 x 1 y
 x 1 y





(*)
2x+y = x 2  2  2y2  y  (1  y)2  y 2  y  1  0

Vì
y  y 1 0
phương trình vô nghiệm nên
hệ (*) vô nghiệm
Vậy hệ đã cho có 2 n...
SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO
NGHỆ AN
KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNH LỚP 9 THCS
NĂM HỌC 2010 - 2011
Môn thi: TOÁN - BẢNG B
Thời gian: 150 phút (không kể thời gian giao đề)
Câu 1 (5,0 điểm).
a) Chứng minh rằng với mọi s
nguyên n thì không chia hết cho 3.
b) Tìm tất cả các số tự nhiên n sao
cho là một số chính phương.
Câu 2 (5,0 điểm)
a) Giải phương trình:
b) Giải hệ phương trình:
Câu 3 (3,0 điểm).
Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu
thức:
Câu 4 (4,5 điểm)
Cho tam giác ABC có ba góc nhọn nội tiếp đường tròn (O). Các đường cao BE, CF của
tam giác ABC cắt nhau tại H.
a) Chứng minh rằng BH.BE + CH.CF =
b) Gọi K điểm đối xứng với H qua BC. Chứng minh rằng K(O).
Câu 5 (2,5 điểm).
Cho tam giác ABC nội tiếp đường tròn tâm O, một điểm I chuyển động trên cung BC
không chứa điểm A (I không trùng với B và C). Đường thẳng vuông góc với IB tại I cắt đường
thẳng AC tại E, đường thẳng vuông góc với IC tại I cắt đường thẳng AB tại F. Chứng minh
rằng đường thẳng EF luôn đi qua một điểm cố định.
- - - Hết - - -
Họ và tên thí sinh:................................................................................ Số báo danh: .....................................
2
n n 2
2
n 17
2
x 4x+5 = 2 2x+3
2
2
2x+y = x
2y+x = y
2
4x+3
A
x 1
2
BC
ĐỀ CHÍNH THỨC
Đề thi học sinh giỏi tỉnh Nghệ An năm 2010 - 2011 môn Toán lớp 9 Bảng B (Có đáp án) - Trang 2
Đề thi học sinh giỏi tỉnh Nghệ An năm 2010 - 2011 môn Toán lớp 9 Bảng B (Có đáp án) - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Đề thi học sinh giỏi tỉnh Nghệ An năm 2010 - 2011 môn Toán lớp 9 Bảng B (Có đáp án) 9 10 600