Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi học sinh giỏi tỉnh Nghệ An năm 2010 2011 môn Vật lý lớp 9 Bảng B (Có đáp án)

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 358 lần   |   Lượt tải: 0 lần
SỞ GD&ĐT NGHỆ AN

kú thi chän häc sinh giái tØnh líp 9 thcs
n¨m häc 2010 - 2011

ĐỀ THI CHÍNH THỨC

Môn thi: VẬT LÝ- BẢNG B
Thời gian: 150 phút (không kể thời gian giao đề)
Câu 1 (3,0 điểm).
Một chiếc thuyền bơi từ bến A đến bến B ở cùng một bên bờ sông với vận tốc đối với nước là
v1 = 3km/h. Cùng lúc đó một ca nô chạy từ bến B theo hướng đến bến A với vận tốc đối với nước là
v2 = 10km/h. Trong thời gian thuyền đi từ A đến B thì ca nô kịp đi được 4 lần quãng đường đó và về
đến B cùng một lúc với thuyền. Hãy xác định hướng và độ lớn vận tốc của nước sông.
Câu 2 (4,0 điểm).
Một bình hình trụ có bán kính đáy R= 20cm 120 được đặt thẳng đứng chứa nước ở nhiệt độ t= 20c.
Người ta thả một quả cầu bằng nhôm có bán kính R= 10cm ở nhiệt độ t= 40c vào bình thì khi cân
bằng mực nước trong bình ngập chính giữa quả cầu.
Cho khối lượng riêng của nước D= 132 1000kg/m và của nhôm D= 2700kg/m, nhiệt dung
riêng của nước C= 4200J/kg.K và của nhôm C= 880J/kg.K. Bỏ qua sự trao đổi nhiệt với bình và
với môi trường.
a. Tìm nhiệt độ của nước khi cân bằng nhiệt.
b. Đổ thêm dầu ở nhiệt độ t= 15c vào bình 330 cho vừa đủ ngập quả cầu. Biết khối lượng riêng
và nhiệt dung riêng của dầu D= 800kg/m và C= 2800J/kg.K.
Xác định: Nhiệt độ của hệ khi cân bằng nhiệt? Áp lực của quả cầu lên đáy bình?
Câu 3 (5,0 điểm).
Cho 3 điện trở có giá trị như nhau bằng R0, được mắc với nhau theo những cách khác nhau. Lần
lượt nối các đoạn mạch đó vào một nguồn điện không đổi luôn mắc nối tiếp với một điện trở r. Khi 3
điện trở trên mắc nối tiếp (cách 1), hoặc khi 3 điện trở trên mắc song song (cách 2) thì cường độ dòng
điện qua mỗi điện trở đều bằng 0,2A.
a. Xác định cường độ dòng điện qua mỗi điện trở R0 trong những cách mắc còn lại.
b. Trong mọi cách mắc trên, cách mắc nào tiêu thụ điện năng ít nhất? Nhiều nhất?
Câu 4 (4,0 điểm).
Cho mạch điện như hình vẽ. Nguồn điện U có hiệu điện
thế không đổi là 21V; R = 4,5Ω, R 1 = 3Ω, bóng đèn có điện trở
không đổi RĐ = 4,5Ω. Ampe kế và dây nối có điện trở không
đáng kể.
a. Khi khóa K đóng, con chạy C của biến trở ở vị trí điểm
thì ampe kế chỉ 4A. Tìm giá trị của R2.
b. Xác định giá trị của đoạn biến trở RX ( từ M tới C) để
đèn tối nhất khi khóa K mở.

U

R1

R2

P
Đ

N

C R
X

R

N,

M

K

A

Câu 5 (4,0 điểm).
Vật AB xác định (A nằm trên trục chính) đặt trước một thấu kính hội tụ và vuông góc với trục
chính của thấu kính cho ảnh thật lớn gấp 4 lần vật. Nếu đưa vật lại gần thấu kính thêm 4cm cũng như
gần thêm 6cm sẽ cho ảnh có cùng độ lớn.
Không dùng công thức thấu k...

kú thi chän häc sinh giái tØnh líp 9 thcs
n¨m häc 2010 - 2011

Thời gian: 150 phút (không kể thời gian giao đề)
 (3,0 điểm).
Một chiếc thuyền bơi từ bến A đến bến B cùng một bên bờ sông với vận tốc đối với nước
v
1
= 3km/h. Cùngc đó một ca chạy từ bến B theo hướng đến bến A với vận tốc đối với nước
v
2
= 10km/h. Trong thời gian thuyền đi từ A đến B thì ca nô kịp đi được 4 lần quãng đường đó v
đến B cùng một lúc với thuyền. Hãy xác định hướng và độ lớn vận tốc của nước sông.
 (4,0 điểm).
Một bình nh tr bán nh đáy R= 20cm được đặt thẳng đứng chứa nưc nhiệt đ t= 20c.
Người ta thả một quả cầu bằng nhôm n kính R= 10cm nhiệt đ t= 40c vào nh thì khi cân
bằng mực nước trong nh ngập cnh giữa quả cầu.
Cho khối lượng riêng của nước D= 1000kg/mcủa nhôm D= 2700kg/m, nhiệt dung
riêng của nước C= 4200J/kg.K và của nhôm C= 880J/kg.K. Bỏ qua sự trao đổi nhiệt với bình
với môi trường.
a. Tìm nhiệt độ của nước khi cân bằng nhiệt.
b. Đ thêm dầu nhiệt đ t= 15c vào nh cho vừa đủ ngập quả cầu. Biết khối lượng riêng
nhiệt dung riêng của dầu D= 800kg/m C= 2800J/kg.K.
Xác định: Nhiệt độ của hệ khi cân bằng nhiệt? Áp lực của quả cầu lên đáy bình?
 (5,0 điểm).
Cho 3 điện trở giá trị như nhau bằng R
0
, được mắc với nhau theo những cách khác nhau. Lần
lượt nối các đoạn mạch đó vào một nguồn điện không đổi luôn mắc nối tiếp với một điện trở !. Khi 3
điện trở trên mắc nối tiếp (cách 1), hoặc khi 3 điện trở trên mắc song song (cách 2) thì cường độ dòng
điện qua mỗi điện trở đều bằng 0,2A.
a. Xác định cường độ dòng điện qua mỗi điện trở R
0
trong những cách mắc còn lại.
b. Trong mọi cách mắc trên, cách mắc nào tiêu thụ điện năng ít nhất? Nhiều nhất?
" (4,0 điểm).
Cho mạch điện n nh vẽ. Nguồn điện U hiệu điện
thế không đổi là 21V; R = 4,5Ω, R
1
= 3Ω, bóng đèn có điện trở
không đổi R
Đ
= 4,5Ω. Ampe kế và dây nối có điện trở không
đáng kể.
a. Khi khóa K đóng, con chạy C của biến trở vị trí điểm N,
thì ampe kế chỉ 4A. Tìm giá trị của R
2
.
b. Xác định giá trị của đoạn biến trở R
X
( t M tới C) để
đèn tối nhất khi khóa K mở.
# (4,0 điểm).
Vật AB xác định (A nằm trên trục chính) đặt trước một thấu kính hội tụ vuông góc với trục
chính của thấu kính cho ảnh thật lớn gấp 4 lần vật. Nếu đưa vật lại gần thấu kính thêm 4cm cũng như
gần thêm 6cm sẽ cho ảnh có cùng độ lớn.
Không dùng công thức thấu kính, hãy tính khoảng cách ban đầu của vật so với thấu kính và tiêu
cự của thấu kính đó.
- - - Hết - - -
Hä vµ tªn thÝ sinh:................................................................ Sè b¸o danh: ...........................
11
0
22
0
1
3
2
3
1
2
3
0
3
3
3
ĐỀ THI CHÍNH THỨC
P
A
U
C
K
Đ
R
X
N
M
R
2
R
1
R
Đề thi học sinh giỏi tỉnh Nghệ An năm 2010 2011 môn Vật lý lớp 9 Bảng B (Có đáp án) - Trang 2
Đề thi học sinh giỏi tỉnh Nghệ An năm 2010 2011 môn Vật lý lớp 9 Bảng B (Có đáp án) - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Đề thi học sinh giỏi tỉnh Nghệ An năm 2010 2011 môn Vật lý lớp 9 Bảng B (Có đáp án) 9 10 504