Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi học sinh giỏi tỉnh Vĩnh Phúc năm 20081009

Được đăng lên bởi lehuongsps
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 164 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Së Gd&§T VÜnh Phóc
————
§Ò CHÝNH THøC

kú thi chän HSG líp 12 n¨m häc 2008-2009
®Ò thi M«n: LÞch sö

Dµnh cho häc sinh c¸c trêng THPT

Thêi gian lµm bµi 180 phót, kh«ng kÓ thêi gian giao ®Ò

-------------------------------------

C©u 1 (2,5 ®iÓm)
Hoµn c¶nh lÞch sö nµo dÉn ®Õn c«ng cuéc c¶i c¸ch ë Trung Quèc (tõ n¨m
1978)? Néi dung cña ®êng lèi c¶i c¸ch? Thùc hiÖn ®êng lèi c¶i c¸ch, tõ n¨m
1978 ®Õn n¨m 2000 Trung Quèc ®· cã nh÷ng biÕn ®æi c¨n b¶n nh thÕ nµo?
C©u 2 (3 ®iÓm)
Nh÷ng thµnh tùu tiªu biÓu trong qu¸ tr×nh x©y dùng vµ ph¸t triÓn kinh tÕ
cña c¸c níc ë khu vùc §«ng Nam ¸ sau khi giµnh ®îc ®éc lËp? Sù ph¸t triÓn
kinh tÕ cña mét sè níc tiªu biÓu trong khu vùc ®Ó l¹i bµi häc g× cho c«ng cuéc
x©y dùng ®Êt níc ë ViÖt Nam ngµy nay?
C©u 3 (2 ®iÓm)
Tr×nh bµy nh÷ng nÐt chÝnh trong chÝnh s¸ch ®èi ngo¹i cña MÜ tõ sau ChiÕn
tranh thÕ giíi thø hai ®Õn gi÷a nh÷ng n¨m 70 cña thÕ kû XX. T¸c ®éng cña chÝnh
s¸ch trªn ®èi víi quan hÖ quèc tÕ thêi kú nµy?
C©u 4 (2,5 ®iÓm)
C¸c xu thÕ ph¸t triÓn cña thÕ giíi sau khi ChiÕn tranh l¹nh kÕt thóc? C¸c
xu thÕ ph¸t triÓn ®ã t¹o ra thêi c¬ vµ th¸ch thøc g× ®èi víi c¸c d©n téc?
----------------------HÕt-------------------C¸n bé coi thi kh«ng gi¶i thÝch g× thªm

Hä vµ tªn thÝ sinh………………………………….Sè b¸o danh……………….

...
Së Gd&§T VÜnh Phóc
————
§Ò CHÝNH THøC
kú thi chän HSG líp 12 n¨m häc 2008-2009
®Ò thi M«n: LÞch sö
Dµnh cho häc sinh c¸c trêng THPT
Thêi gian lµm bµi 180 phót, kh«ng kÓ thêi gian giao ®Ò
-------------------------------------
C©u 1 (2,5 ®iÓm)
Hoµn c¶nh lÞch nµo dÉn ®Õn c«ng cuéc c¶i c¸ch ë Trung Quèc (tõ n¨m
1978)? Néi dung cña ®êng lèi c¶i c¸ch? Thùc hiÖn ®êng lèi c¶i c¸ch, n¨m
1978 ®Õn n¨m 2000 Trung Quèc ®· cã nh÷ng biÕn ®æi c¨n b¶n nh thÕ nµo?
C©u 2 (3 ®iÓm)
Nh÷ng thµnh tùu tiªu biÓu trong qu¸ tr×nh x©y dùng ph¸t triÓn kinh
cña c¸c níc ë khu vùc §«ng Nam ¸ sau khi giµnh ®îc ®éc lËp? Sù ph¸t triÓn
kinh cña mét níc tiªu biÓu trong khu vùc ®Ó l¹i bµi häc cho c«ng cuéc
x©y dùng ®Êt níc ë ViÖt Nam ngµy nay?
C©u 3 (2 ®iÓm)
Tr×nh bµy nh÷ng nÐt chÝnh trong chÝnh s¸ch ®èi ngo¹i cñatõ sau ChiÕn
tranh thÕ giíi thø hai ®Õn gi÷a nh÷ng n¨m 70 cña thÕ kû XX. T¸c ®éng cña chÝnh
s¸ch trªn ®èi víi quan hÖ quèc tÕ thêi kú nµy?
C©u 4 (2,5 ®iÓm)
C¸c xu thÕ ph¸t triÓn cña thÕ giíi sau khi ChiÕn tranh l¹nh kÕt thóc? C¸c
xu thÕ ph¸t triÓn ®ã t¹o ra thêi c¬ vµ th¸ch thøc g× ®èi víi c¸c d©n téc?
----------------------HÕt--------------------
C¸n bé coi thi kh«ng gi¶i thÝch g× thªm
Hä vµ tªn thÝ sinh………………………………….Sè b¸o danh……………….
Đề thi học sinh giỏi tỉnh Vĩnh Phúc năm 20081009 - Người đăng: lehuongsps
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Đề thi học sinh giỏi tỉnh Vĩnh Phúc năm 20081009 9 10 564