Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi học sinh giỏi toán lớp 1

Được đăng lên bởi linh6anqnb1
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 211 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRƯỜNG TIỂU HỌC
Thanh Mai
GT 1: ........................................

BÀI GIAO LƯU HỌC SINH GIỎI CẤP TRƯỜNG

GT 2: .......................................

Thời gian làm bài: 60 phút

NĂM HỌC 2014 - 2015

Môn: Toán - Lớp 1

Họ và tên: ........................................................... Lớp: 1 …. Số phách:

Điểm

Số phách:
GK1: .....................................................................

GK2: .....................................................................
Câu 1 (6 điểm): Hãy điền số thích hợp vào chỗ chấm:
a. Số nhỏ nhất trong các số 3; 6; 8; 10; 2; 4 là:
b. Các số: 3; 6; 1; 7; 9; 2
Được viết theo thứ tự từ lớn đến bé là:
c. Tự viết một phép tính có kết quả bằng 7 là:
d. Số tự nhiên nhỏ hơn 8 và lớn hơn 6 là:
e. Có tất cả bao nhiêu số có hai chữ số nhỏ hơn 32 là:
g. Số đem trừ đi 41 mà bằng 78 trừ đi 36 là số:
Câu 2 (3 điểm): Nối hai phép tính có cùng kết quả theo mẫu:
3 chục và
2 đơn vị

4 42+17
chục và 6
đơn vị

32

27

40 + 6

30 + 2

2 chục và
7 đơn vị

46

20 + 7

8 chục và
0 đơn vị

99

90 + 9

9 chục và
9 đơn vị

80

80 + 0

Học sinh không viết vào đây

Câu 3 (2 điểm): Viết số thích hợp vào chỗ chấm:
21 > ……

> 19

38 < …… < ……. < 41

79 < ……… < 81
90 > ………> ………..> 87

Câu 4 (2 điểm) Viết các số có hai chữ số mà chữ số hàng đơn vị hơn chữ số hàng chục là 3:
…………………………………………………………………………………………….
Câu 5 (2 điểm): Tính:

64 + 35 - 19

98 - 23 - 35

.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................

Câu 6 (2 điểm): Việt có 19 con tem, Việt cho Mai và Lan mỗi bạn 4 con tem. Hỏi Việt
còn lại bao nhiêu con tem?
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
Câu 7 (2 điểm): Mai có 18 cái kẹo, chị cho thêm Mai 4 cái nữa, Mai ...
TRƯỜNG TIỂU HỌC
Thanh Mai
GT 1: ........................................
GT 2: .......................................
BÀI GIAO LƯU HỌC SINH GIỎI CẤP TRƯỜNG
NĂM HỌC 2014 - 2015
Môn: Toán - Lớp 1
Thời gian làm i: 60 phút
Họ tên: ........................................................... Lớp: 1 …. Số phách:
Điểm
GK1: .....................................................................
GK2: .....................................................................
Số phách:
Câu 1 (6 điểm): Hãy điền số thích hợp vào chỗ chấm:
a. Số nhỏ nhất trong các s 3; 6; 8; 10; 2; 4 là:
b. Các số: 3; 6; 1; 7; 9; 2
Được viết theo thứ tự từ lớn đến là:
c. Tự viết một phép tính kết quả bằng 7 là:
d. Số tự nhiên nhỏ hơn 8 và lớn hơn 6 là:
e. tất cả bao nhiêu số hai ch số nhỏ hơn 32 là:
g. Số đem trừ đi 41 bằng 78 trừ đi 36 số:
Câu 2 (3 điểm): Nối hai phép tính cùng kết quả theo mẫu:
3 chục
2 đơn vị
2 chục
7 đơn vị
8 chục
0 đơn vị
9 chục
9 đơn vị
40 + 6
20 + 7
90 + 9
80 + 0
42+17
4 chục 6
đơn vị
32
27
46
99
80
30 + 2
Đề thi học sinh giỏi toán lớp 1 - Trang 2
Đề thi học sinh giỏi toán lớp 1 - Người đăng: linh6anqnb1
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Đề thi học sinh giỏi toán lớp 1 9 10 858