Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi học sinh giỏi Toán và Tiếng Việt lớp 1

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 20 trang   |   Lượt xem: 1004 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Họ và tên : ...................................………
Lớp 1.........
Đề thi học sinh học sinh giỏi lớp 1
Nămhọc 2001- 2002
Môn toán
(thời gian 40 phút)
Bài 1- Tính: (4 điểm)
5–0 + 1 - 6 =
4 - 4 + 4 - 2 =

6 - 3 + 3 + 0 =
5 + 1 - 2 + 2 =

Bài 2-Điền số vào ô trống cho thích hợp: (6 điểm)
5 - 2 =
+ 2
+ 4 > 5
6 4 +

+

= 4 + 2

5

=

- 5 > 2

+1

3 -

<2+

Bài 3- Hoà 6 tuổi, Bình ít hơn Hoà 2 tuổi Nga nhiều hơn Bình1 tuổi. Hỏi bạn
Nga bao nhiêu tuổi? ( 4 điểm)
……………………………………………………………………………
………………….
……………………………………………………………………………
………………….
……………………………………………………………………………
………………….
Bài 4- Cho bốn số 2,4,6, 0 . Hãy dùng dấu + , - , = để viết thành các phép tính
đúng ( 4 điểm)
……………………………………………………………………………
…………………
……………………………………………………………………………
………………….
……………………………………………………………………………
………………….
Bài 5- Hãy điền dấu + , - vào ô trống cho thích hợp để phép tính có kết quả
đúng ( 2 điểm )
1

1

1

1

1 = 1

1

1

1

1

1 = 3

Đề thi học sinh học sinh giỏi lớp 2
Nămhọc2001- 2002
Môn toán
(thời gian 60 phút)
Bài 1-Tính bằng cách nhanh nhất ( trình bầy cách làm ) ( 2 điểm)
23 + 15 + 7 + 24 + 31
32 - 15 + 18 -5 + 20
Bài 2-Tìm X ( 2 điểm)
17 - X = 35 - 17
X + 5 - 17 = 35
Bài 3- ( 2 điểm) Cho bốn chữ số : 2,3,4,5
Hãy viết các số có 2 chữ số được cấu tạo từ bốn chữ số đã cho.
Bài 4- ( 3 điểm) Mẹ hơn Lan 25 tuổi, Bố hơn Mẹ 6 tuổi. Hỏi tuổi của Lan là bao
nhiêu? Biêt rằng tuổi Bố là 46.
Bài 5- ( 1 điểm) Điền số giống nhau vào 4 ô trống sao cho:
a)

+

+

+

= 60

b)

+

+

-

= 60

Đề thi học sinh học sinh giỏi lớp 3
Nămhọc2001- 2002
Môn toán
(thời gian 60 phút)
Bài 1- ( 3 điểm): Tính nhanh ( có trình bày cách tính)
a) 12 + 14 + 16 + 18 + 20 + 22 + 24
b) 37 x 18 - 9 x 74 + 100
Bài 2- ( 3 điểm): Tổng 2 số là 64 lấy số lớn chia cho số bé được thương là 5 và
dư 4. Hãy tìm hiệu 2 số đó.
Bài 3- ( 3 điểm): Tuổi Mẹ 15 năm về trước bằng 1/3 tuổi Mẹ sau 19 năm nữa.
Hãy tính tuổi Mẹ hiện nay
Bài 4- ( 1 điểm): Cho tứ giác ABCD . Từ đỉnh C hãy kẻ các đoạn thẳng chia tứ
giác thành 6 hình tam giác.

Đề thi học sinh học sinh giỏi lớp 4
Nămhọc 2001-2002
Môn toán
(thời gian 60 phút)
Bài 1- (3 điểm) Tính :
1405 x 3004
140527 + 43 x 55 : 5 - 175
Bài 2- ( 2 điểm) Tính nhanh ( có trình bày cách tính):]
2001 x 767 + 2002 x 233
( m : 1 - m x 1 ) : ( m x 2001 + m + 1 )
Bài 3- ( 3 điểm)Ba số có trung bình cộng là 60 . Tìm 3 số . Biếy rằng nếu viết
thêm chữ số 0 vào bên phải số thứ nhất thì được số thứ ba và số thứ nhất
bằng 1/4 số thứ hai
Bài 4- ( 2 điểm) Một hình chữ nhật ABCD có chu vi là 48 m. Người ta kẻ c...
Họ n : ...................................………
Lớp 1.........
Đề thi học sinh hc sinh gii lớp 1
Nămhọc 2001- 2002
Môn toán
(thời gian 40 phút)
Bài 1- Tính: (4 đim)
5 0 + 1 - 6 = 6 - 3 + 3 + 0 =
4 - 4 + 4 - 2 = 5 + 1 - 2 + 2 =
Bài 2-Điền sốo ô trng cho thích hp: (6 điểm)
5 - 2 = + 2 + 4 > 5
6 - + = 4 + 2 - 5 > 2
4 + 5 = + 1 3 - < 2 +
Bài 3- Hoà 6 tui, Bình ít hơn Hoà 2 tuổi Nga nhiu hơn Bình1 tui. Hi bn
Nga bao nhiêu tui? ( 4 đim)
……………………………………………………………………………
………………….
……………………………………………………………………………
………………….
……………………………………………………………………………
………………….
Bài 4- Cho bốn số 2,4,6, 0 . Hãy dùng du + , - , = để viết thành các phép nh
đúng ( 4 đim)
……………………………………………………………………………
…………………
……………………………………………………………………………
………………….
……………………………………………………………………………
………………….
Bài 5- y đin dấu + , - vào ô trống cho thích hp để phép tính kết quả
đúng ( 2 đim )
1 1 1 1 1 = 1
1 1 1 1 1 = 3
Đề thi học sinh giỏi Toán và Tiếng Việt lớp 1 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề thi học sinh giỏi Toán và Tiếng Việt lớp 1 - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
20 Vietnamese
Đề thi học sinh giỏi Toán và Tiếng Việt lớp 1 9 10 297