Ktl-icon-tai-lieu

đề thi học sinh giỏi toán

Được đăng lên bởi sbdkkbdssttkktts
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 142 lần   |   Lượt tải: 0 lần
SÔÛ GD&ÑT TRAØ VINH
***
Ñeà chính thöùc

Baøi 1: (4 ñieåm)

KYØ THI CHOÏN HOÏC SINH GIOÛI LÔÙP 9 THCS
NAÊM HOÏC 2008-2009
MOÂN THI: TOAÙN
Thôøi gian: 150 phuùt, khoâng keå thôøi gian giao ñeà
--------------------

 x
  1

2 x
Cho bieåu thöùc P = 
+ 1 : 
+

 x +1
  x − 1 x +1 − x x − x 
1- Ruùt goïn P.
2- Tính P khi x = 3 + 2 2
3- Tìm caùc giaù trò cuûa x ñeå P = 7.
Baøi 2: (4 ñieåm)
Cho phöông trình: x2 − (3m + 4)x + 2m2 + 5m + 3 = 0 (1) (m laø tham soá)
1- Tìm giaù trò cuûa m ñeå phöông trình (1) coù nghieäm keùp. Tính nghieäm keùp
ñoù vôùi m vöøa tìm ñöôïc.
2- Tìm m ñeå phöông trình (1) coù hai nghieäm x1 vaø x2 thoûa ñieàu kieän x1 = 3x2.
Baøi 3: (4 ñieåm)
13x
2x
1- Giaûi phöông trình:
+ 2
−6=0
2
2x + x + 3 2x − 5x + 3
2
2
 x − xy + y = 7(x − y)
2- Giaûi heä phöông trình:  2
2
2
 x + xy + y = 19(x − y)
Baøi 4: (3 ñieåm)
µ = B
µ = 90o), tia phaân giaùc cuûa goùc C ñi
Cho hình thang vuoâng ABCD ( A
qua trung ñieåm O cuûa AB.
1- Chöùng minh raèng CD laø tieáp tuyeán cuûa ñöôøng troøn (O; OA).
2- Goïi H laø tieáp ñieåm cuûa CD vôùi ñöôøng troøn (O; OA). Goïi K laø giao ñieåm
cuûa AC vaø BD. Chöùng minh raèng KH song song vôùi AD.
3- Cho bieát AB = 2a. Tính tích cuûa AD vaø BC theo a.
Baøi 5: (3 ñieåm)
Cho hình vuoâng ABCD vaø moät ñieåm M treân ñöôøng cheùo BD. Goïi E vaø F
laàn löôït laø hình chieáu vuoâng goùc cuûa M treân AB vaø AD.
1- Chöùng minh CF = DE vaø CF ⊥ DE.
2- Chöùng minh CM = EF vaø CM ⊥ EF.
3- Chöùng toû raèng caùc ñöôøng thaúng CM, BF vaø DE ñoàng quy.
Baøi 6: (2 ñieåm)
Cho tam giaùc ABC caân taïi A. Goïi I laø giao ñieåm cuûa caùc ñöôøng phaân giaùc
trong cuûa tam giaùc ABC.
Tính ñoä daøi caïnh AC bieát IA = 10 vaø IB = 3 5 .

====================
TROÏNG TUÙ – HIEÄP HOØA CAÀU NGANG TRAØ VINH

...
SÔÛ GD&ÑT TRAØ VINH KYØ THI CHOÏN HOÏC SINH GIOÛI LÔÙP 9 THCS
*** NAÊM HOÏC 2008-2009
MOÂN THI: TOAÙN
Thôøi gian: 150 phuùt, khoâng keå thôøi gian giao ñeà
--------------------
Baøi 1: (4 ñieåm)
Cho bieåu thöùc P =
x12x
1:
x1
x1x1xxx

++

+
+−−

1- Ruùt goïn P.
2- Tính P khi x = 3 + 2
2
3- Tìm caùc giaù trò cuûa x ñeå P = 7.
Baøi 2: (4 ñieåm)
Cho phöông trình: x
2
(3m + 4)x + 2m
2
+ 5m + 3 = 0 (1) (m laø tham soá)
1- Tìm giaù trò cuûa m ñ phöông trình (1) coù nghieäm keùp. Tính nghieäm keùp
ñoù vôùi m øa tìm ñöôïc.
2- Tìm m ñeå phöông trình (1) coù hai nghieäm x
1
vaø x
2
thoûa ñieàu kieän x
1
= 3x
2
.
Baøi 3: (4 ñieåm)
1- Giaûi phöông trình:
22
13x2x
60
2xx32x5x3
+−=
++−+
2- Giaûi heä phöông trình:
22
222
xxyy7(xy)
xxyy19(xy)
+=−
++=−
Baøi 4: (3 ñieåm)
Cho hình thang vuoâng ABCD (
µ
=
µ
B
= 90
o
), tia phaân giaùc cuûa goùc C ñi
qua trung ñieåm O cuûa AB.
1- Chöùng minh raèng CD laø tieáp tuyeán cuûa ñöôøng troøn (O; OA).
2- Goïi H laø tieáp ñieåm cuûa CD vôùi ñöôøng troøn (O; OA). Goïi K laø giao ñieåm
cuûa AC vaø BD. Chöùng minh raèng KH song song vôùi AD.
3- Cho bieát AB = 2a. Tính tích cuûa AD vaø BC theo a.
Baøi 5: (3 ñieåm)
Cho nh vuoâng ABCD vaø moät ñieåm M treân ñöôøng cheùo BD. Goïi E vaø F
laàn löôït laø hình chieáu vuoâng goùc cuûa M treân AB vaø AD.
1- Chöùng minh CF = DE vaø CF DE.
2- Chöùng minh CM = EF vaø CM EF.
3- Chöùng toû raèng caùc ñöôøng thaúng CM, BF vaø DE ñoàng quy.
Baøi 6: (2 ñieåm)
Cho tam giaùc ABC caân taïi A. Goïi I laø giao ñieåm cuûa caùc ñöôøng phaân giaùc
trong cuûa tam giaùc ABC.
Tính ñoä daøi caïnh AC bieát IA = 10 vaø IB = 3
5
.
====================
Ñeà chính thöùc
TROÏNG TUÙ
– HIEÄP HOØA CAÀU NGANG TRAØ VINH
đề thi học sinh giỏi toán - Người đăng: sbdkkbdssttkktts
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
đề thi học sinh giỏi toán 9 10 523