Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi học sinh giỏi Văn hóa lớp 7 tỉnh Bắc Giang năm học 2012 - 2013 môn Toán (Có đáp án)

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 426 lần   |   Lượt tải: 0 lần
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO
TẠO
BẮC GIANG

KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI VĂN HOÁ CẤP TỈNH
NĂM HỌC 2012-2013
MÔN THI: TOÁN; LỚP: 7 PHỔ THÔNG

ĐỀ THI CHÍNH THỨC

Ngày thi: 30/3/2013
Thời gian làm bài 150 phút, không kể thời gian giao đề

Đề thi có 01 trang
Câu 1. (4,0 điểm)
 3

2

1 

3

2 1

1) Rút gọn: A      :    .
 2 5 10  2 3 12

2) Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức P  x  2012  x  2013 với x là số tự nhiên.
Câu 2. (5,0 điểm)
1) Tìm x biết 2 x  2.3x 1.5x  10800 .
2) Ba bạn An, Bình và Cường có tổng số viên bi là 74. Biết rằng số viên bi của An
và Bình tỉ lệ với 5 và 6; số viên bi của Bình và Cường tỉ lệ với 4 và 5. Tính số
viên bi của mỗi bạn.
Câu 3. (4,0 điểm)
1) Cho p là số nguyên tố lớn hơn 3. Chứng minh rằng p 2  2012 là hợp số.
2) Cho n là số tự nhiên có hai chữ số. Tìm n biết n  4 và 2n đều là các số chính
phương.
Câu 4. (6,0 điểm)
Cho tam giác ABC cân tại A và có cả ba góc đều là góc nhọn.
1) Về phía ngoài của tam giác vẽ tam giác ABE vuông cân ở B. Gọi H là trung điểm
của BC, trên tia đối của tia AH lấy điểm I sao cho AI  BC . Chứng minh hai tam
giác ABI và BEC bằng nhau và BI  CE .
·
2) Phân giác của các góc ·ABC , BDC
cắt AC, BC lần lượt tại D, M. Phân giác của
1
·
góc BDA
cắt BC tại N. Chứng minh rằng: BD  MN .
2

Câu 5. (1,0 điểm)
1 1 1
2 3 4

Cho S  1     ... 
Tính  S  P 

2013

1
1
1
1
1
1
1



 ... 

và P 
.
2011 2012 2013
1007 1008
2012 2013

.
--------------Hết---------------Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.

Họ và tên thí sinh: .................................................................Số báo danh:.......................
Giám thị 1 (Họ tên và ký)..............................................................................................................
Giám thị 2 (Họ tên và ký)..............................................................................................................

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO
TẠO
BẮC GIANG

HƯỚNG DẪN CHẤM
KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI VĂN HOÁ CẤP TỈNH
MÔN THI: TOÁN; LỚP: 7 PHỔ THÔNG

ĐỀ CHÍNH THỨC

Ngày thi: 30/3/2013
Bản hướng dẫn có 03 trang
Phương pháp-Kết quả

Câu
Câu 1
1
(2điểm)

Điểm
( 4 điểm)

 15 4 1  18 8  1
   :
  
 10 10 10  12 12 12


A



0.5đ
0.5đ

12 11
:
10 12

6 12 72
 . 
5 11 55

Vậy A 

2
(2điểm)

0.5đ
0.5

72
.
55

P  x  2012  x  2013

+ Nếu x  2012 hoặc x  2013 thì P  1

0.5 đ

+ Nếu x  2013 thì P  x  2012  x  2013  1  x  2013  1

0.5đ

+ Nếu x  2012 thì P  x  2012  x  2013  x  2012  1  1

0.5

+ ...
S GIÁO DC VÀ ĐÀO
TO
BẮC GIANG
ĐỀ THI CHÍNH THỨC
Đề thi có 01 trang
KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI VĂN HOÁ CẤP TỈNH
NĂM HỌC 2012-2013
MÔN THI: TOÁN; LỚP: 7 PHỔ THÔNG
Ngày thi: 30/3/2013
Thời gian làm bài 150 phút, không kể thời gian giao đề
Câu 1. (4,0 điểm)
1) Rút gọn:
3 2 1 3 2 1
:
2 5 10 2 3 12
A
.
2) Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức
2012 2013P x x
với
x
là số tự nhiên.
Câu 2. (5,0 điểm)
1) Tìm
x
biết
2 1
2 .3 .5 10800
x x x
.
2) Ba bạn An, Bình Cường tổng số viên bi 74. Biết rằng số viên bi của An
Bình tỉ lệ với 5 6; số viên bi của Bình Cường tỉ lệ với 4 5. Tính số
viên bi của mỗi bạn.
Câu 3. (4,0 điểm)
1) Cho
p
là số nguyên tố lớn hơn 3. Chứng minh rằng
2
2012p
là hợp số.
2) Cho
n
số tự nhiên hai chữ số. Tìm
n
biết
4n
2n
đều c số chính
phương.
Câu 4. (6,0 điểm)
Cho tam giác ABC cân tại A và có cả ba góc đều là góc nhọn.
1) Về phía ngoài của tam giác vẽ tam giác ABE vuông cân ở B. Gọi H là trung điểm
của BC, trên tia đối của tia AH lấy điểm I sao cho
. Chứng minh hai tam
giác ABI và BEC bằng nhau và
.
2) Phân giác của các góc
·
·
,ABC BDC
cắt AC, BC lần lượt tại D, M. Phân giác của
góc
·
BDA
cắt BC tại N. Chứng minh rằng:
1
.
2
BD MN
Câu 5. (1,0 điểm)
Cho
1 1 1 1 1 1
1 ...
2 3 4 2011 2012 2013
S
1 1 1 1
...
1007 1008 2012 2013
P
.
Tính
2013
S P
.
--------------Hết----------------
Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.
Họ và tên thí sinh: .................................................................Số báo danh:.......................
Giám thị 1 (Họ tên và ký)..............................................................................................................
Giám thị 2 (Họ tên và ký)..............................................................................................................
Đề thi học sinh giỏi Văn hóa lớp 7 tỉnh Bắc Giang năm học 2012 - 2013 môn Toán (Có đáp án) - Trang 2
Đề thi học sinh giỏi Văn hóa lớp 7 tỉnh Bắc Giang năm học 2012 - 2013 môn Toán (Có đáp án) - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Đề thi học sinh giỏi Văn hóa lớp 7 tỉnh Bắc Giang năm học 2012 - 2013 môn Toán (Có đáp án) 9 10 783