Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi học sinh giỏi Văn hóa lớp 8 tỉnh Bắc Giang năm học 2012 - 2013 môn Toán (Có đáp án)

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 354 lần   |   Lượt tải: 0 lần
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO
TẠO
BẮC GIANG

KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI VĂN HOÁ CẤP TỈNH
NĂM HỌC 2012-2013
MÔN THI: TOÁN; LỚP: 8 PHỔ THÔNG

ĐỀ THI CHÍNH THỨC

Ngày thi: 30/3/2013
Thời gian làm bài 150 phút, không kể thời gian giao đề

Đề thi có 01 trang
Câu 1. (4,5 điểm)

1) Phân tích biểu thức sau thành nhân tử: P  2a 3  7a 2b  7ab 2  2b3 .
2) Cho x 2  x  1 . Tính giá trị biểu thức Q  x 6  2 x5  2 x 4  2 x3  2 x 2  2 x  1 .
Câu 2. (4,5 điểm)
x 1

x 1



 2
 3
1) Cho biểu thức: R   2
. Tìm x để biểu thức xác
:
x
 x  2 x x  2 x x  4 x
định, khi đó hãy rút gọn biểu thức.
4

4026

2) Giải phương trình sau: x  2  x  1  x  1  x  2   4 .
Câu 3. (4,0 điểm)
1) Cho n là số tự nhiên lẻ. Chứng minh n3  n chia hết cho 24.
2) Tìm số tự nhiên n để n 2  4n  2013 là một số chính phương.
Câu 4. (6,0 điểm)
1) Cho hình thang ABCD vuông tại A và D. Biết CD=2AB=2AD và BC  a 2 .
a. Tính diện tích hình thang ABCD theo a .
b. Gọi I là trung điểm của BC, H là chân đường vuông góc kẻ từ D
·
xuống AC. Chứng minh HDI
 450 .
2) Cho tam giác ABC có BC  a, CA  b, AB  c . Độ dài các đường phân giác
trong của tam giác kẻ từ các đỉnh A, B, C lần lượt là la , lb , lc . Chứng minh rằng:
1 1 1 1 1 1
    
la lb lc a b c

Câu 5. (1,0 điểm)
Cho hai số không âm a và b thoả mãn a 2  b 2  a  b . Tìm giá trị lớn nhất của biểu
thức:
S

a
b

a 1 b 1

---------------Hết---------------Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.
Họ và tên thí sinh: .................................................................Số báo danh:.......................
Giám thị 1 (Họ tên và ký)..............................................................................................................
Giám thị 2 (Họ tên và ký)..............................................................................................................

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
BẮC GIANG

HƯỚNG DẪN CHẤM
BÀI THI CHỌN HỌC SINH GIỎI VĂN HOÁ CẤP TỈNH

NGÀY THI 30 /3/2013
MÔN THI: TOÁN; LỚP: 8 PHỔ THÔNG

ĐỀ CHÍNH THỨC

Câu 1

Bản hướng dẫn chấm có 04 trang
Hướng dẫn giải

Ta có P  2  a  b   7ab  a  b 
3

3

 2  a  b   a 2  ab  b 2   7ab  a  b 
  a  b   2a 2  2b 2  5ab 
1
(2.5 điểm)

0.5
0.5

  a  b   2a  a  2b   b  b  2a 

0.5

Kết luận P   a  b   2a  b   a  2b 
2
4
3
2
4
3
2
2
Ta có Q  x  x  2 x  x    x  2 x  x   x  x  x  1

0.5

0.5

 x2  x2  x    x2  x   x  2

0.5

 x2  x  3  4

0.5

2

(2.0 điểm)

0,5

  a  b   2a 2 ...
S GIÁO DC VÀ ĐÀO
TO
BẮC GIANG
ĐỀ THI CHÍNH THỨC
Đề thi có 01 trang
KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI VĂN HOÁ CẤP TỈNH
NĂM HỌC 2012-2013
MÔN THI: TOÁN; LỚP: 8 PHỔ THÔNG
Ngày thi: 30/3/2013
Thời gian làm bài 150 phút, không kể thời gian giao đề
Câu 1. (4,5 điểm)
1) Phân tích biểu thức sau thành nhân tử:
3 2 2 3
2 7 7 2P a a b ab b
.
2) Cho
2
1x x
. Tính giá trị biểu thức
6 5 4 3 2
2 2 2 2 2 1Q x x x x x x
.
Câu 2. (4,5 điểm)
1) Cho biểu thức:
2 2 3
1 1 4 4026
:
2 2 4
x x
R
x x x x x x x
. Tìm
x
để biểu thứcc
định, khi đó hãy rút gọn biểu thức.
2) Giải phương trình sau:
2 1 1 2 4x x x x
.
Câu 3. (4,0 điểm)
1) Cho
n
là số tự nhiên lẻ. Chứng minh
3
n n
chia hết cho 24.
2) Tìm số tự nhiên
n
để
2
4 2013n n
là một số chính phương.
Câu 4. (6,0 điểm)
1) Cho hình thang
vuông tại A và D. Biết CD=2AB=2AD và
2BC a
.
a. Tính diện tích hình thang
theo
a
.
b. Gọi I trung điểm của BC, H chân đường vuông góc kẻ từ D
xuống AC. Chứng minh
·
0
45HDI
.
2) Cho tam giác
ABC
, ,BC a CA b AB c
. Độ dài các đường phân giác
trong của tam giác kẻ từ các đỉnh A, B, C lần lượt là
, ,
a b c
l l l
. Chứng minh rằng:
1 1 1 1 1 1
a b c
l l l a b c
Câu 5. (1,0 điểm)
Cho hai số không âm
a
b
thoả mãn
2 2
a b a b
. Tìm giá trị lớn nhất của biểu
thức:
1 1
a b
S
a b
---------------Hết----------------
Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.
Họ và tên thí sinh: .................................................................Số báo danh:.......................
Giám thị 1 (Họ tên và ký)..............................................................................................................
Giám thị 2 (Họ tên và ký)..............................................................................................................
Đề thi học sinh giỏi Văn hóa lớp 8 tỉnh Bắc Giang năm học 2012 - 2013 môn Toán (Có đáp án) - Trang 2
Đề thi học sinh giỏi Văn hóa lớp 8 tỉnh Bắc Giang năm học 2012 - 2013 môn Toán (Có đáp án) - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Đề thi học sinh giỏi Văn hóa lớp 8 tỉnh Bắc Giang năm học 2012 - 2013 môn Toán (Có đáp án) 9 10 549