Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi học sinh giỏi Văn hóa lớp 9 tỉnh Bắc Giang năm học 2012 - 2013 môn Hóa học ( Có đáp án)

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 420 lần   |   Lượt tải: 0 lần
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
BẮC GIANG

KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI VĂN HOÁ CẤP TỈNH
NĂM HỌC 2012-2013
MÔN THI: HÓA HỌC; LỚP: 9 PHỔ THÔNG

ĐỀ THI CHÍNH THỨC
Ngày thi: 30/3/2013
Đề thi có 01 trang
Thời gian làm bài 150 phút, không kể thời gian giao đề
Câu 1. (2,0 điểm)
Viết các phương trình hóa học để hoàn thành sơ đồ sau:
(4)
(5)
Fe
 (1) Fe

 3O 4 
 (2) CO 2 
 (3) NaHCO




NaCl


 Cl 2 (6) FeCl3 (7) Fe(NO 3 ) 3 (8) NaNO 3
3
Câu 2. (2,0 điểm)
a. Không dùng chất chỉ thị màu, chỉ dùng một hóa chất hãy nhận biết các dung dịch loãng đựng
trong các lọ mất nhãn riêng biệt sau: BaCl2, NaCl, Na2SO4, HCl. Viết các phương trình hóa học.
b. Nêu hiện tượng và viết các phương trình hóa học trong hai trường hợp sau:
- Sục từ từ khí cacbonic vào dung dịch bari hiđroxit đến dư.
- Cho từ từ dung dịch HCl đến dư vào dung dịch NaOH loãng có chứa một lượng nhỏ
phenolphtalein.
Câu 3. (2,0 điểm)
a. Từ tinh bột và các chất vô cơ cần thiết khác, điều kiện có đủ, hãy viết các phương trình hóa
học điều chế etanol, axit axetic, etyl axetat.
b. Bằng phương pháp hóa học, hãy nhận biết các khí sau đựng trong các lọ riêng biệt:
cacbonic, etilen, metan, hiđro. Viết các phương trình hóa học.
Câu 4. (2,0 điểm)
Nung a gam một hiđroxit của kim loại R trong không khí đến khối lượng không đổi, thấy khối
lượng chất rắn giảm đi 9 lần, đồng thời thu được một oxit kim loại. Hòa tan hoàn toàn lượng oxit
trên bằng 330ml dung dịch H 2SO4 1M, thu được dung dịch X. Cho X tác dụng với dung dịch
Ba(OH)2 dư, sau khi phản ứng hoàn toàn thu được m gam kết tủa. Tính a, m, biết lượng axit đã lấy
dư 10% so với lượng cần thiết để phản ứng với oxit.
Câu 5. (2,0 điểm)
Hỗn hợp X gồm Al, Fe, Cu. Lấy 3,31 gam X cho vào dung dịch HCl dư, thu được 0,784 lít H 2
(đktc). Mặt khác, nếu lấy 0,12 mol X tác dụng với khí clo dư, đun nóng thu được 17,27 gam hỗn
hợp chất rắn Y. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn, tính thành phần % về khối lượng của các chất
trong X.
Câu 6. (2,0 điểm)
Dung dịch X và Y chứa HCl với nồng độ mol tương ứng là C 1, C2 (M), trong đó C1 > C2. Trộn
150 ml dung dịch X với 500ml dung dịch Y được dung dịch Z. Để trung hòa 1/10 dung dịch Z cần
10ml dung dịch hỗn hợp NaOH 1M và Ba(OH) 2 0,25M. Mặt khác lấy V 1 lít dung dịch X chứa 0,05
mol HCl trộn với V2 lít dung dịch Y chứa 0,15 mol axit được 1,1 lít dung dịch. Hãy xác định C 1,
C2, V1, V2.
Câu 7. (2,0 điểm)
Đốt cháy hoàn toàn 12 gam một chất hữu cơ A (chứa C, H, O), toàn bộ sản phẩm cháy thu
được đem hấp thụ hết vào dung dịch Ca(OH) 2 thu được ...


Đề thi có 01 trang

 !"#!$!"#%
&'()*+',-&
./0123'%"4%4!"#%
Thời gian làm bài 150 phút, không kể thời gian giao đề
56#7 (2,0 điểm)
Viết các phương trình hóa học để hoàn thành sơ đồ sau:
56!7 (2,0 điểm)
a. Không dùng chất chỉ thị màu, chỉ dùng một hóa chất hãy nhận biết các dung dịch loãng đựng
trong các lọ mất nhãn riêng biệt sau: BaCl
2
, NaCl, Na
2
SO
4
, HCl. Viết các phương trình hóa học.
b. u hin tượng và viết các phương tnh hóa hc trong hai trường hp sau:
- Sc tt khí cacbonic o dung dch bari hiđroxit đến dư.
- Cho t từ dung dịch HCl đến dư o dung dịch NaOH loãng có cha một lượng nh
phenolphtalein.
56%7 (2,0 điểm)
a. Từ tinh bột các chất cần thiết khác, điều kiện đủ,y viết các phương trình hóa
học điều chế etanol, axit axetic, etyl axetat.
b. Bằng phương pháp hóa học, hãy nhận biết các khí sau đựng trong các lọ riêng biệt:
cacbonic, etilen, metan, hiđro. Viết các phương trình hóa học.
5687(2,0 điểm)
Nung a gam một hiđroxit của kim loại R trong không khí đến khối lượng không đổi, thấy khối
lượng chất rắn giảm đi 9 lần, đồng thời thu được một oxit kim loại. HQa tan hoàn toàn lượng oxit
trên bằng 330ml dung dịch H
2
SO
4
1M, thu được dung dịch X. Cho X tác dụng với dung dịch
Ba(OH)
2
dư, sau khi phản ứng hoàn toàn thu được m gam kết tủa. Tính a, m, biết lượng axit đã lấy
dư 10% so với lượng cần thiết để phản ứng với oxit.
5697(2,0 điểm)
Hỗn hợp X gồm Al, Fe, Cu. Lấy 3,31 gam X cho vào dung dịch HCl dư, thu được 0,784 lít H
2
(đktc). Mặt khác, nếu lấy 0,12 mol X c dụng với khí clo dư, đun nóng thu được 17,27 gam hỗn
hợp chất rắn Y. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn, tính thành phần % về khối lượng của các chất
trong X.
56:7(2,0 điểm)
Dung dịch X Y chứa HCl với nồng độ mol tương ứng C
1
, C
2
(M), trong đó C
1
> C
2
. Trộn
150 ml dung dịch X với 500ml dung dịch Y được dung dịch Z. Để trung hQa 1/10 dung dịch Z cần
10ml dung dịch hỗn hợp NaOH 1M và Ba(OH)
2
0,25M. Mặt khác lấy V
1
lít dung dịch X chứa 0,05
mol HCl trộn với V
2
lít dung dịch Y chứa 0,15 mol axit được 1,1 lít dung dịch. Hãy xác định C
1
,
C
2
, V
1
, V
2
.
56;7(2,0 điểm)
Đốt cháy hoàn toàn 12 gam một chất hữu A (chứa C, H, O), toàn bộ sản phẩm cháy thu
được đem hấp thụ hết vào dung dịch Ca(OH)
2
thu được 20 gam kết tủa dung dịch B, đồng thời
thấy khối lượng dung dịch kiềm tăng 4,8 gam. Đun nóng B đến khi phản ứng kết thúc thu được 10
gam kết tủa nữa.
a. Xác định công thức phân tử của A, biết tỉ khối của A so với metan là 3,75.
b. Biết dung dịch của A làm đổi màu quỳ tím sang đỏ. Viết các phương trình hóa học khi cho
A tác dụng với CaCO
3
, KOH, Na, BaO.
56<7(2,0 điểm)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
3 4 2 3 2 3 3 3 3
Fe Fe O CO NaHCO NaCl Cl FeCl Fe(NO ) NaNO       
Đề thi học sinh giỏi Văn hóa lớp 9 tỉnh Bắc Giang năm học 2012 - 2013 môn Hóa học ( Có đáp án) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề thi học sinh giỏi Văn hóa lớp 9 tỉnh Bắc Giang năm học 2012 - 2013 môn Hóa học ( Có đáp án) - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Đề thi học sinh giỏi Văn hóa lớp 9 tỉnh Bắc Giang năm học 2012 - 2013 môn Hóa học ( Có đáp án) 9 10 509