Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi học sinh giỏi Văn hóa lớp 9 tỉnh Bắc Giang năm học 2012 - 2013 môn Toán (Có đáp án)

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 465 lần   |   Lượt tải: 0 lần
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO
TẠO
BẮC GIANG

KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI VĂN HOÁ CẤP TỈNH
NĂM HỌC 2012-2013
MÔN THI: TOÁN; LỚP: 9 PHỔ THÔNG

ĐỀ THI CHÍNH THỨC

Ngày thi: 30/3/2013
Thời gian làm bài 150 phút, không kể thời gian giao đề

Đề thi có 01 trang
Câu 1. (5,0 điểm)

1) Tính giá trị của biểu thức A  3 26  15 3  3 26  15 3 .


2) Rút gọn biểu thức P  


1
a  2  2 
a2
a  7
3 a  2 1
.

:





 .
  3  a  2 11  a  a  3 a  2  2
3
a  2

 

Câu 2. (4,0 điểm)
1) Giải phương trình: 3 x3  8  2 x 2  3 x  10 .
 x 2  y 2  xy  1  4 y

2) Giải hệ phương trình sau: 

2
 ( x  1)( x  y  2)  y

.

Câu 3. (4,0 điểm)
1) Cho hàm số y  x 2 . Tìm các giá trị của m để đường thẳng  có phương trình
y  x  m cắt đồ thị hàm số tại hai điểm phân biệt A( x1 ; y1 ), B ( x2 ; y2 ) thoả mãn:
( x2  x1 ) 4  ( y2  y1 ) 4  18 .
2) Tìm tất cả các bộ ba số nguyên tố a, b, c đôi một khác nhau thoả mãn điều kiện
20abc  30(ab  bc  ca )  21abc

Câu 4. (6,0 điểm)
Cho tam giác ABC vuông tại A (AB<AC), có đường cao AH và O là trung điểm của
cạnh BC. Đường tròn tâm I đường kính AH cắt AB, AC thứ tự tại M và N. OA và
MN cắt nhau tại D.
1) Chứng minh tứ giác BMNC nội tiếp.
2) Chứng minh :

1
1
1


.
AD HB HC

3) Cho AB=3 và AC=4. Tính bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác BMN.
Câu 5. (1,0 điểm)
Cho ba số dương a, b và c thoả mãn abc  1 . Chứng minh rằng:
1
1
1
1
 2
 2
 .
2
2
2
a  2b  3 b  2c  3 c  2a  3 2
2

---------------Hết---------------Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.
Họ và tên thí sinh: .................................................................Số báo danh:.......................
Giám thị 1 (Họ tên và ký)..............................................................................................................
Giám thị 2 (Họ tên và ký)..............................................................................................................
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
HƯỚNG DẪN CHẤM

BẮC GIANG

BÀI THI CHỌN HỌC SINH GIỎI VĂN HOÁ CẤP TỈNH

NGÀY THI 30 /3/2013
MÔN THI: TOÁN; LỚP: 9 PHỔ THÔNG

ĐỀ CHÍNH THỨC

Bản hướng dẫn chấm có 04 .trang

Câu 1

Hướng dẫn giải

(5 điểm)

Ta có A  3 26  15 3  3 26  15 3

1.
(2 điểm)

 3 8  3.22 3  3.2.( 3) 2  ( 3)3  3 8  3.2 2 3  3.2.( 3) 2  ( 3)3

0.5

 3 (2  3)3  3 (2  3)3

0.5

 (2  3)  (2  3)

0.5

A2 3.

0.5

KL:

2

Điều kiện: 2  a  11

0.5

Đặt x  a  2 (0  x  3)  a  x 2  2 .

0.5

( x  2)  x
x 2  9
.

Tính được P 

3  3  x 9  x ...
S GIÁO DC VÀ ĐÀO
TO
BẮC GIANG
ĐỀ THI CHÍNH THỨC
Đề thi có 01 trang
KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI VĂN HOÁ CẤP TỈNH
NĂM HỌC 2012-2013
MÔN THI: TOÁN; LỚP: 9 PHỔ THÔNG
Ngày thi: 30/3/2013
Thời gian làm bài 150 phút, không kể thời gian giao đề
Câu 1. (5,0 điểm)
1) Tính giá trị của biểu thức
3 3
26 15 3 26 15 3A
.
2) Rút gọn biểu thức
2 2 2 7 3 2 1 1
. :
3 11
3 2 3 2 2 2
a a a a
P
a
a a a a
.
Câu 2. (4,0 điểm)
1) Giải phương trình:
3 2
3 8 2 3 10x x x
.
2) Giải hệ phương trình sau:
2 2
2
1 4
( 1)( 2)
x y xy y
x x y y
.
Câu 3. (4,0 điểm)
1) Cho hàm s
2
y x
. Tìm các giá tr của
m
để đường thẳng
phương trình
y x m
cắt đồ thị hàm s tại hai điểm phân biệt
thoả mãn:
4 4
2 1 2 1
( ) ( ) 18x x y y
.
2) Tìm tất cả các bộ ba số nguyên tố
, ,a b c
đôi một khác nhau thoả mãn điều kiện
20 30( ) 21abc ab bc ca abc
Câu 4. (6,0 điểm)
Cho tam giác ABC vuông tại A (AB<AC), đường cao AH và O trung điểm của
cạnh BC. Đường tròn tâm I đường kính AH cắt AB, AC thứ tự tại M N. OA
MN cắt nhau tại D.
1) Chứng minh tứ giác BMNC nội tiếp.
2) Chứng minh :
1 1 1
AD HB HC
.
3) Cho AB=3 và AC=4. Tính bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác BMN.
Câu 5. (1,0 điểm)
Cho ba số dương
,a b
c
thoả mãn
1abc
. Chứng minh rằng:
2 2 2 2 2 2
1 1 1 1
2 3 2 3 2 3 2a b b c c a
.
---------------Hết----------------
Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.
Họ và tên thí sinh: .................................................................Số báo danh:.......................
Giám thị 1 (Họ tên và ký)..............................................................................................................
Giám thị 2 (Họ tên và ký)..............................................................................................................
S GIÁO DC VÀ ĐÀO TO NG DN CHM
Đề thi học sinh giỏi Văn hóa lớp 9 tỉnh Bắc Giang năm học 2012 - 2013 môn Toán (Có đáp án) - Trang 2
Đề thi học sinh giỏi Văn hóa lớp 9 tỉnh Bắc Giang năm học 2012 - 2013 môn Toán (Có đáp án) - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Đề thi học sinh giỏi Văn hóa lớp 9 tỉnh Bắc Giang năm học 2012 - 2013 môn Toán (Có đáp án) 9 10 363