Ktl-icon-tai-lieu

đề thi HSG anh 8

Được đăng lên bởi thatlavui2001
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 638 lần   |   Lượt tải: 1 lần
BÀI THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN
MÔN: TIẾNG ANH LỚP 8

NĂM HỌC: 2010-2011
(THỜI GIAN LÀM BÀI 120 PHÚT KHÔNG KỂ THỜI
GIAN GIAO BÀI)
I, Khoanh tròn chữ cái (A hoặc B, C, D) của từ mà phần gạch chân có cách phát âm khác so với
những từ còn lại:
1. A. hotel
B. photo
C. move
D. pagoda
2. A. seat
B. great
C. please
D. beach
3. A. chair
B. cheap
C. chemistry
D. children
4. A. missed
B. closed
C. called
D. planned
5. A. sugar
B. sorry
C. seaside
D. summer
6. A. curly
B. sky
C. library
D. lucky
7. A. wait
B. straight
C. train
D. fair
8. A. spends
B. laughs
C. friends
D. potatoes
9. A. classmate
B. place
C. grade
D. character
10. A. fine
B. night
C. kitchen
D. high
II, Khoanh tròn chữ cái (A or B,C,D) của từ hoặc cụm từ được gạch chân cần phải sửa để được
câu đúng:

1, Would you like going to the concert with my friends tonight?
A
B
C
D
2, Let’s me help you with the housework so that you can have enough time for your homework.
A
B
C
D
3, The armchair is in the living room, among the TV and the sofa.
A
B
C
D
4, They asked me how did my brother go to work.
A
B
C
D
5, The teacher told the children don’t talk in class like that.
A
B
C
D
6, These color televisions are too expensive for we to buy at this time.
A
B
C
D
7, Smoking cigarettes aren’t allowed in this hospital.
A
B
C
D
8, I’m used to drink coffee with cream, but now I don’t.
A
B
C
D
9, We like watching TV at night but our parents loves reading newspapers.
A
B
C
D
10, There are much than eighty stores in the mall.
A
B
C
D
III, Khoanh tròn chữ cái (A hoặc B, C, D) của từ/cụm từ đúng nhất để hoàn thành những
câu sau:

1. Mr. John is really interested .................. the history of Viet Nam.
A. on
B. in
C. about
D. at
2. Don't worry about us. We can ...................
A. look ourselves
B. look for ourselves
C. look after our self D. look after ourselves
3. We have learnt English ............................ three years.
A. at
B. in
C. for
D. since
4. She walked ............... the kitchen and put her packages ................... the table.
A. in/ into
B. on/ into
C. into/ in
D. into/ on
5. He doesn't look ...................... to be a famous boxer.
A. enough strong
B. strong enough
C. weak enough
D. too weak
6. David’s school ………….. is very bad this term.
A. report
B. period
C. day
D. semester
7. This book is ……………. that I try to read it from beginning to end at one time.
A. so interesting
B. so interested
C. such interesting
D. too interesting
8. Our teacher asked us ……………. in class.
A. not to talk
B. to...
BÀI THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN
MÔN: TIẾNG ANH LỚP 8
NĂM HỌC: 2010-2011
(THỜI GIAN LÀM BÀI 120 PHÚT KHÔNG KỂ THỜI
GIAN GIAO BÀI)
I, Khoanh tròn chữ cái (A hoặc B, C, D) của từ mà phần gạch chân có cách phát âm khác so với
những từ còn lại:
1. A. hotel B. photo C. move D. pagoda
2. A. seat B. great C. please D. beach
3. A. chair B. cheap C. chemistry D. children
4. A. missed B. closed C. called D. planned
5. A. sugar B. sorry C. seaside D. summer
6. A. curly B. sky C. library D. lucky
7. A. wait B. straight C. train D. fair
8. A. spends B. laughs C. friends D. potatoes
9. A. classmate B. place C. grade D. character
10. A. fine B. night C. kitchen D. high
II, Khoanh tròn chữ cái (A or B,C,D) của từ hoặc cụm từ được gạch chân cần phải sửa để được
câu đúng:
1, Would you like going to the concert with my friends tonight?
A B C D
2, Let’s me help you with the housework so that you can have enough time for your homework.
A B C D
3, The armchair is in the living room, among the TV and the sofa.
A B C D
4, They asked me how did my brother go to work.
A B C D
5, The teacher told the children don’t talk in class like that.
A B C D
6, These color televisions are too expensive for we to buy at this time.
A B C D
7, Smoking cigarettes aren’t allowed in this hospital.
A B C D
8, I’m used to drink coffee with cream, but now I don’t.
A B C D
9, We like watching TV at night but our parents loves reading newspapers.
A B C D
10, There are much than eighty stores in the mall.
A B C D
III, Khoanh tròn chữ cái (A hoặc B, C, D) của từ/cụm từ đúng nhất để hoàn thành những
câu sau:
đề thi HSG anh 8 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
đề thi HSG anh 8 - Người đăng: thatlavui2001
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
đề thi HSG anh 8 9 10 783