Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi HSG hóa 8

Được đăng lên bởi Hoàng Minh Thư
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 725 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐỀ KHẢO SÁT HỌC SINH GIỎI NĂM HỌC 2008 -2009
HOÁ HỌC LỚP 8
Câu1:
a) Cân bằng các phản ứng hoá học sau: Fe3O4 +HCl  FeCl2 +FeCl3 +H2O
C xH2xO2 + O2  CO2 +H2O
b)Viết các CTHH các chất có tên gọi sau:
NatriNitrit ; Canxiđihiđrophôt phat,Barihiđrocacbonat
c)Thực hiện dãy chuyển hoá sau:
AB C D H2 (Cho biết Dlà axit .A &B đều tác dụng với Oxi)
Câu2:
Trộn H2và O2 theo tỉ lệ về khối lượng mHiđro :m oxi =1:4 ta được hỗn hợp khí A,Cho nổ
hỗn hợp khí A thì thấy thể tích khí còn laị là 3,36 lít (đktc).Tính thể tích của hỗn hợp khí A (ở
đktc)
Câu3: Hỗn hợp khí B gồm CO,CO2 & khí H2 .Nếu đốt cháy hoàn toàn 4,48 lít khí B cần dùng
14,56 lít khí khí oxi;biết rằng 4,48 lít khí B đó có khối lượng bằng 46,4 g
Hãy tính % theo thể tích mỗi khí trong B(cho biết các thể tích khí đo ở điều kiện tiêu chuẩn )
Câu 4:
Đốt cháy hoàn toàn 6,5 g một loại than ở nhiệt độ thích hợp tạo ra hỗn hợp khí C gồm CO 2 &C .
Cho hỗn hợp khí C đi qua ống dựng CuO nung đỏ thực hiện phản ứng oxi hoá khủ ,Sau khi phản
ứng xong chất rắn còn lại trong ống còn lại là 18 g dung dịch .Cho lượng chất rắn tác dụng với
dung dịch HCl(lấy dư ) thì khối lượng chất tan được chỉ bằng 12,5 % so với lượng chất tan (cho
biết Cu không tác dụng với dung dịch HCl ) ,Toàn bộ lượng khí CO2 ra khỏi ống đựng CuO được
hấp thụ bằng dung dịch Ca(OH)2 thì dùng vừa đủ 500 ml dung dung dịch Ca(OH)2 1M
a)Xác định khối lượng chất rắn không tan trong dung dịch HCl
b)Tỉ lệ % thể tích mỗi khí trong hỗn hợp khí C
c)Xác định hàm lượng C trong 6,5 g than trên
Câu 5:
Có 26,4 g hỗn hợp D gồm khim loại X có hoá trị III và kim loại Y có hoá trị II (hoá trị của X &
Y không đổi trong các hợp chất ) được chia thành 2 phần bằng nhau
Phần 1Đem đốt cháy hoàn toàn trong oxi thì tạo thành hỗn hợp 2 Oxit
Phần 2 : Để hoà tan hoàn toàn kim loại X & Y cần dùng vừa đủ 200 g dung dịch H 2SO4 loãng
(X,Yđều tác dụng với axit )
a)Xác định thể tích của khí oxi đã phản ứng ở phần 1
b)Xác địng C% của dung dịch H2SO4 ở phần 2
c)trong hỗn hợp D số mol kim loại X bằng 4 lần số mol kim loại Y & trong oxit của Y thì Y
chiếm 60% khối lượng ,Tìm tên của kim loại X & Y

GV: Ph¹m TiÕn Dòng
Phone: 0989 722 174

Email:Phamtiendungyd@gmail.com

ĐỀ KHẢO SÁT HSG KHỐI 9
Bài 1:
1a )Từ dung dịch A chữa a mol CuSO4 và b mol FeSO4. Người ta thực hiện các thí nghiệm sau:
TN1:Thêm c mol Mg vào dung dịch A , sau phản ứng xong dung dịch có 3 muối
TN2:Thêm 2c vào dung dịch A , sau phản ứng d ung dịch có 2 muối
TN3:Thêm 3c vào dung dịch A, sau phản ứng dung dịch có 1 muối
Tìm m...
ĐỀ KHẢO SÁT HỌC SINH GIỎI NĂM HỌC 2008 -2009
HOÁ HỌC LỚP 8
Câu1:
a) Cân bằng các phản ứng hoá học sau: Fe
3
O
4
+HCl FeCl
2
+FeCl
3
+H
2
O
C
x
H
2x
O
2
+ O
2
CO
2
+H
2
O
b)Viết các CTHH các chất có tên gọi sau:
NatriNitrit ; Canxiđihiđrophôt phat,Barihiđrocacbonat
c)Thực hiện dãy chuyển hoá sau:
AB C D H
2
(Cho biết Dlà axit .A &B đều tác dụng với Oxi)
Câu2:
Trộn H
2
và O
2
theo tỉ lệ về khối lượng mHiđro :m oxi =1:4 ta được hỗn hợp khí A,Cho nổ
hỗn hợp khí A thì thấy thể tích khí còn laị là 3,36 lít (đktc).Tính thể tích của hỗn hợp khí A (ở
đktc)
Câu3: Hỗn hợp khí B gồm CO,CO
2
& khí H
2
.Nếu đốt cháy hoàn toàn 4,48 lít khí B cần dùng
14,56 lít khí khí oxi;biết rằng 4,48 lít khí B đó có khối lượng bằng 46,4 g
Hãy tính % theo thể tích mỗi khí trong B(cho biết các thể tích khí đo ở điều kiện tiêu chuẩn )
Câu 4:
Đốt cháy hoàn toàn 6,5 g một loại than ở nhiệt độ thích hợp tạo ra hỗn hợp khí C gồm CO
2
&C .
Cho hỗn hợp khí C đi qua ống dựng CuO nung đỏ thực hiện phản ứng oxi hoá khủ ,Sau khi phản
ứng xong chất rắn còn lại trong ống còn lại là 18 g dung dịch .Cho lượng chất rắn tác dụng với
dung dịch HCl(lấy dư ) thì khối lượng chất tan được chỉ bằng 12,5 % so với lượng chất tan (cho
biết Cu không tác dụng với dung dịch HCl ) ,Toàn bộ lượng khí CO
2
ra khỏi ống đựng CuO được
hấp thụ bằng dung dịch Ca(OH)
2
thì dùng vừa đủ 500 ml dung dung dịch Ca(OH)
2
1M
a)Xác định khối lượng chất rắn không tan trong dung dịch HCl
b)Tỉ lệ % thể tích mỗi khí trong hỗn hợp khí C
c)Xác định hàm lượng C trong 6,5 g than trên
Câu 5:
Có 26,4 g hỗn hợp D gồm khim loại X có hoá trị III và kim loại Y có hoá trị II (hoá trị của X &
Y không đổi trong các hợp chất ) được chia thành 2 phần bằng nhau
Phần 1Đem đốt cháy hoàn toàn trong oxi thì tạo thành hỗn hợp 2 Oxit
Phần 2 : Để hoà tan hoàn toàn kim loại X & Y cần dùng vừa đủ 200 g dung dịch H
2
SO
4
loãng
(X,Yđều tác dụng với axit )
a)Xác định thể tích của khí oxi đã phản ứng ở phần 1
b)Xác địng C% của dung dịch H
2
SO
4
ở phần 2
c)trong hỗn hợp D số mol kim loại X bằng 4 lần số mol kim loại Y & trong oxit của Y thì Y
chiếm 60% khối lượng ,Tìm tên của kim loại X & Y
GV: Ph¹ m TiÕn Dòng Email:Phamtiendungyd@gmail.com
Phone: 0989 722 174
Đề thi HSG hóa 8 - Trang 2
Đề thi HSG hóa 8 - Người đăng: Hoàng Minh Thư
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Đề thi HSG hóa 8 9 10 543