Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi HSG hóa 8

Được đăng lên bởi Hoàng Minh Thư
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 2310 lần   |   Lượt tải: 2 lần
ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI
Câu 1. (4 điểm)
1. Bằng cách nào có thể nhận biết các khí sau đựng riêng biệt bị mất nhãn: Không khí, khí oxi, khí
hiđro, khí cacbonic. Giải thích và viết phương trình hoá học.
2. Một hợp chất tạo bởi Cacbon và Hiđro, có tỉ lệ khối lượng m C : mH = 4 : 1. Biết phân tử khối của
hợp chất là 30 (đvC). Hãy tìm công thức phân tử của hợp chất.
3. Có 4 lọ không nhãn đựng 4 dung dịch HCl, H 2SO4, BaCl2, Na2CO3. Hãy nhận biết từng lọ mà
không dùng bất cứ thuốc thử nào khác. Viết các phương trình hoá học xảy ra (nếu có).
Câu 2. (6 điểm)
1. Từ các chất: nhôm, oxi, nước, đồng (II) sunfat, sắt, axit clohiđric. Hãy điều chế đồng, đồng (II)
oxit, nhôm clorua (bằng 2 phương pháp) và sắt clorua. Viết các phương trình phản ứng.
2. Hãy điều chế 3 oxit, 2 axit, và 2 muối từ các hoá chất: Cu, nước, không khí và lưu huỳnh. Viết các
phương trình phản ứng xảy ra.
3. Hãy viết các phương trình hoá học tạo ra axit và bazơ từ các oxit mà em biết. Mỗi loại cho 5 ví dụ.
Làm thế nào để nhận biết được dung dịch axit và dung dịch bazơ.
Câu 3. (4 điểm)
1. Cho 43,7 gam hỗn hợp 2 kim loại Zn và Fe tác dụng với dung dịch axit clohiđric sinh ra 15,68 lít
khí H2 (đktc)
a. Tính khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp trên.
b. Tính khối lượng sắt sinh ra khi cho toàn bộ khí H 2 thu được ở trên tác dụng hoàn toàn với 46,4 gam
Fe3O4.
2. Hoà tan a gam Al và b gam Zn vào dung dịch axit H 2SO4 dư thu được những thể tích khí H2 bằng
nhau. Tính tỉ lệ a : b.
Câu 4. (6 điểm)
1. Hoà tan 5,1 gam oxit của một kim loại chưa biết hoá trị bằng 54,75 gam dung dịch axit HCl 20%.
Hãy tìm công thức oxit kim loại.
2. Tính số gam Na cần thiết để phản ứng với 500 gam H2O tạo thành dung dịch NaOH có nồng độ
20%.
3. Cho 98 gam axit H2SO4 20% tác dụng với 400 gam dung dịch BaCl2 5,2%.
a. Viết phương trình phản ứng xảy ra và tính khối lượng kết tủa tạo thành.
b. Tính nồng độ % các chất có trong dung dịch sau khi tách bỏ kết tủa.
- Hết -

Lưu ý: Học sinh được sử dụng bảng hệ thống tuần hoàn các nguyên tố hoá học.

ĐÁP ÁN - BIỂU ĐIỂM
CÂU HỎI

NỘI DUNG CHẤM

ĐIỂM

Câu 1
(4 điểm)

- Cho các khí qua dd nước vôi trong dư, khí nào làm đục nước
vôi trong là CO2
Ca(OH)2 + CO2

1.1
(1,0 đ)

0,125

CaCO3 + H2O

- Dùng tàn đóm đỏ thử với 3 mẫu khí còn lại. Mẫu thử nào làm

0,25
0,125

tàn đóm đỏ bùng cháy là O2.
- Cho 2 khí còn lại qua CuO nung nóng. Khí nào làm xuất hiện

0,125

Cu (màu đỏ) là H2
CuO + H2 

to

Cu + H2O

0,25

(hoặc: khí nào đốt cháy trong không khí là H2)
- Khí không làm biến đổi màu c...
ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI
Câu 1. (4 điểm)
1. Bằng cách nào thể nhận biết các khí sau đựng riêng biệt bị mất nhãn: Không khí, khí oxi, khí
hiđro, khí cacbonic. Giải thích và viết phương trình hoá học.
2. Một hợp chất tạo bởi Cacbon Hiđro, tỉ lệ khối lượng m
C
:
m
H
= 4 : 1. Biết phân tử khối của
hợp chất là 30 (đvC). Hãy tìm công thức phân tử của hợp chất.
3. 4 lọ không nhãn đựng 4 dung dịch HCl, H
2
SO
4
, BaCl
2
, Na
2
CO
3
. Hãy nhận biết từng lọ
không dùng bất cứ thuốc thử nào khác. Viết các phương trình hoá học xảy ra (nếu có).
Câu 2. (6 điểm)
1. Từ c chất: nhôm, oxi, nước, đồng (II) sunfat, sắt, axit clohiđric. Hãy điều chế đồng, đồng (II)
oxit, nhôm clorua (bằng 2 phương pháp) và sắt clorua. Viết các phương trình phản ứng.
2. Hãy điều chế 3 oxit, 2 axit, 2 muối từ các hoá chất: Cu, nước, không khí và lưu huỳnh. Viết các
phương trình phản ứng xảy ra.
3. Hãy viết các phương trình hoá học tạo ra axit và bazơ từ các oxit mà em biết. Mỗi loại cho 5 ví dụ.
Làm thế nào để nhận biết được dung dịch axit và dung dịch bazơ.
Câu 3. (4 điểm)
1. Cho 43,7 gam hỗn hợp 2 kim loại Zn Fe tác dụng với dung dịch axit clohiđric sinh ra 15,68 lít
khí H
2
(đktc)
a. Tính khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp trên.
b. Tính khối lượng sắt sinh ra khi cho toàn bộ khí H
2
thu được ở trên tác dụng hoàn toàn với 46,4 gam
Fe
3
O
4
.
2. Hoà tan a gam Al b gam Zn vào dung dịch axit H
2
SO
4
thu được những thể tích khí H
2
bằng
nhau. Tính tỉ lệ a : b.
Câu 4. (6 điểm)
1. Hoà tan 5,1 gam oxit của một kim loại chưa biết hoá trị bằng 54,75 gam dung dịch axit HCl 20%.
Hãy tìm công thức oxit kim loại.
2. Tính số gam Na cần thiết để phản ứng với 500 gam H
2
O tạo thành dung dịch NaOH nồng độ
20%.
3. Cho 98 gam axit H
2
SO
4
20% tác dụng với 400 gam dung dịch BaCl
2
5,2%.
a. Viết phương trình phản ứng xảy ra và tính khối lượng kết tủa tạo thành.
b. Tính nồng độ % các chất có trong dung dịch sau khi tách bỏ kết tủa.
- Hết -
Đề thi HSG hóa 8 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề thi HSG hóa 8 - Người đăng: Hoàng Minh Thư
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Đề thi HSG hóa 8 9 10 230