Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi HSG hóa 8

Được đăng lên bởi Hoàng Minh Thư
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 1142 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN
NĂM HỌC: 2009-2010
MÔN: HOÁ HỌC 8
Thời gian làm bài: 150 phút

Câu 1 (4 điểm):
1. Tính khối lượng từng nguyên tố có trong 37,6 gam Cu(NO3)2.
2. Tính số phân tử, nguyên tử của từng nguyên tố có trong 92,8 gam Fe3O4.
Câu 2 (4 điểm):
Cho các oxit sau: CO, N2O5, K2O, SO3, MgO, ZnO, P2O5, NO, PbO, Ag2O.
1. Oxit nào là oxit bazơ, oxit nào là oxit axit?
2. Oxit nào tác dụng với H2O ở nhiệt độ thường? Viết PTHH xảy ra.
Câu 3 (4 điểm):
1. Đốt cháy 12,15 gam Al trong bình chứa 6,72 lít khí O2 (ở đktc).
a) Chất nào dư sau phản ứng? Có khối lượng bằng bao nhiêu?
b) Chất nào được tạo thành? Có khối lượng bằng bao nhiêu?
Biết phản ứng xảy ra hoàn toàn
2. Hỗn hợp khí gồm H2 và O2 có thể tích 4,48 lít (có tỉ lệ thể tích là 1:1).
a) Tính thể tích mỗi khí hỗn hợp.
b) Đốt cháy hỗn hợp khí trên chính bằng lượng khí oxi trong bình. Làm lạnh
hỗn hợp sau phản ứng thu được khí A. Tính thể tích khí A. Biết phản ứng xảy ra
hoàn toàn và thể tích khí đo ở cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất.
Câu 4 (4 điểm):
Để khử hoàn toàn 40 gam hỗn hợp gồm CuO và Fe2O3 ở nhiệt độ cao, cần
dùng 13,44 lít khí H2 (đktc).
a) Tính khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp ban đầu.
b) Tính thành phần % theo khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp ban đầu.
Câu 5 (4 điểm):
1. Đốt cháy 25,6 gam Cu thu được 28,8 gam chất rắn X. Tính khối lượng
mỗi chất trong X.
2. Cho 2,4 gam kim loại hoá trị II tác dụng với dung dịch HCl lấy dư, sau khi
phản ứng kết thúc thu được 2,24 lít khí H2 (ở đktc). Xác định kim loại.
-----------------------------------HÕt--------------------------------------------*Hä vµ tªn thÝ sinh..................................,sè b¸o danh..................
GV: Ph¹m TiÕn Dòng
Email:Phamtiendungyd@gmail.com
722 174

Phone: 0989

ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ THI HSG MÔN HÓA HỌC LỚP 8
( Gồm : 02 trang )
Câu/ý
Nội dung
Điểm
Câu 1
- Tính số mol Cu(NO3)2
0,5
1(2đ)
- Tính khối lượng của nguyên tố Cu
0,5
- Tính khối lượng của nguyên tố N
0,5
- Tính khối lượng của nguyên tố O
0,5
---------------------------------------------------------------------------2(2đ)
- Tính số mol Fe3O4
0,5
- Tính số nguyên tử Fe
0,5
- Tính số nguyên tử O
0,5
- Tính số phân tử Fe3O4
0,5
Câu 2
- Xác định 5 oxit bazơ cho 0,25 x 5 = 1,25đ
1( 2đ)
- Xác định 3 oxit axit cho 0,25 x 3 = 0,75đ
---------------------------------------------------------------------------2(2đ)
- Xác định các chất tác dụng với H2O là: N2O5, K2O, SO3,
P2O5. cho 0,25 x 4 = 1đ
- Viết 4 PTHH cho 0,25 x 4 = 1đ
Câu 3 Số mol Al = 0,45 mol
0,1...
ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN
NĂM HỌC: 2009-2010
MÔN: HOÁ HỌC 8
Thời gian làm bài: 150 phút
Câu 1 (4 điểm):
1. Tính khối lượng từng nguyên tố có trong 37,6 gam Cu(NO
3
)
2
.
2. Tính số phân tử, nguyên tử của từng nguyên tố có trong 92,8 gam Fe
3
O
4
.
Câu 2 (4 điểm):
Cho các oxit sau: CO, N
2
O
5
, K
2
O, SO
3
, MgO, ZnO, P
2
O
5
, NO, PbO, Ag
2
O.
1. Oxit nào là oxit bazơ, oxit nào là oxit axit?
2. Oxit nào tác dụng với H
2
O ở nhiệt độ thường? Viết PTHH xảy ra.
Câu 3 (4 điểm):
1. Đốt cháy 12,15 gam Al trong bình chứa 6,72 lít khí O
2
(ở đktc).
a) Chất nào dư sau phản ứng? Có khối lượng bằng bao nhiêu?
b) Chất nào được tạo thành? Có khối lượng bằng bao nhiêu?
Biết phản ứng xảy ra hoàn toàn
2. Hỗn hợp khí gồm H
2
và O
2
có thể tích 4,48 lít (có tỉ lệ thể tích là 1:1).
a) Tính thể tích mỗi khí hỗn hợp.
b) Đốt cháy hỗn hợp khí trên chính bằng lượng khí oxi trong bình. Làm lạnh
hỗn hợp sau phản ứng thu được khí A. Tính thể tích khí A. Biết phản ứng xảy ra
hoàn toàn và thể tích khí đo ở cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất.
Câu 4 (4 điểm):
Để khử hoàn toàn 40 gam hỗn hợp gồm CuO Fe
2
O
3
nhiệt độ cao, cần
dùng 13,44 lít khí H
2
(đktc).
a) Tính khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp ban đầu.
b) Tính thành phần % theo khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp ban đầu.
Câu 5 (4 điểm):
1. Đốt cháy 25,6 gam Cu thu được 28,8 gam chất rắn X. Tính khối lượng
mỗi chất trong X.
2. Cho 2,4 gam kim loại hoá trị II tác dụng với dung dịch HCl lấy dư, sau khi
phản ứng kết thúc thu được 2,24 lít khí H
2
(ở đktc). Xác định kim loại.
-----------------------------------HÕt---------------------------------------------
*Hä vµ tªn thÝ sinh..................................,sè b¸o danh..................
GV: Ph¹ m TiÕn D òng
Email:Phamtiendungyd@gmail.com Phone: 0989
722 17 4
Đề thi HSG hóa 8 - Trang 2
Đề thi HSG hóa 8 - Người đăng: Hoàng Minh Thư
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Đề thi HSG hóa 8 9 10 538