Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi HSG hóa 8

Được đăng lên bởi Huy Nguyễn Quốc
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 411 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Phßng GD&§T
®Ò chÝnh thøc

kú thi häc sinh giái líp 8 n¨m häc 2012 - 2013
M«n ho¸ häc
Thêi gian lµm bµi: 150 phót (Kh«ng kÓ ph¸t ®Ò)
Ngày thi: 11/4/2013

Câu 1: (2đ) Tõ c¸c chÊt KMnO4, Fe, Cu, HCl ®iÒu chÕ c¸c chÊt cÇn thiÕt ®Ó thùc hiÖn biÕn ®æi :
a) Cu  CuO  Cu
b) Fe  Fe3O4  Fe
Câu 2: (2đ)
a) TÝnh sè mol ph©n tö CO2 cÇn lÊy ®Ó cã 1,5.1023ph©n tö CO2.Ph¶i lÊy bao nhiªu lÝt CO2 ë ®iÒu
kiÖn tiªu chuÈn ®Ó cã sè ph©n tö CO2 nh trªn.
b) Cã bao nhiªu nguyªn tö chøa trong 6,3 gam axit nitric (HNO3)
c) C« c¹n 160 gam dung dÞch CuSO 4 10% ®Õn khi tæng sè nguyªn tö trong dung dÞch chØ cßn
mét nöa so víi ban ®Çu th× dõng l¹i .T×m khèi lîng níc bay ra.
Câu 3: (1,5đ)
a) Trong giê häc vÒ sù ch¸y, mét häc sinh ph¸t biÓu: C©y nÕn ch¸y vµ bãng ®Ìn ®iÖn
ch¸y, ph¸t biÓu ®ã cã ®óng kh«ng? H·y gi¶i thÝch.
b) Khi mét miÕng c¬m, 1 miÕng b¸nh m× vµo miÖng ®îc r¨ng nhai vôn ra, cµng nhai
cµng thÊy ngät. Theo em qu¸ tr×nh trªn ®©u lµ hiÖn tîng vËt lÝ, ®©u lµ hiÖn tîng hãa häc? Gi¶i
thÝch.
Câu 4 (2,5đ) Cho 19,5 g Zn tác dụng với dung dịch loãng có chứa 39,2 gam axit sunfuric.
a) Viết phương trình phản ứng xảy ra.
b) Tính thể tích khí H2 thu được ở điều kiện tiêu chuẩn.
c) Dẫn toàn bộ lượng khí thu được ở trên qua hỗn hợp A gồm CuO và Fe 3O4 nung nóng
thì thấy khối lượng hỗn hợp A giảm m gam. Xác định giá trị của m.
Câu 5 : ( 2đ)
a. Tính khối lượng Al2S3 tạo thành khi trộn 5,4g Al với 12 g S rồi đun nóng để phản ứng xảy ra
hoàn toàn, biết sau phản ứng tạo ra 1 sản phẩm duy nhất.
b. Có một hỗn hợp khí gồm 15g NO và 2,2 g Hidro
- Tính khối lượng của 1 mol hỗn hợp khí trên
- Hỗn hợp khí trên nặng hay nhẹ hơn khí Metan (CH4) bao nhiêu lần
Câu 6 .(2đ) Có 4 lọ mất nhãn đựng bốn chất bột là: Na2O, P2O5, CaO, Fe2O3. Hãy trình bày
phương pháp hoá học để phân biệt các chất trên. Viết các phương trình phản ứng xảy ra (nếu
có).
Câu 7 . (2đ) Tổng các hạt mang điện trong hợp chất AB 2 là 64.Số hạt mang điện trong hạt nhân
nguyên tử A nhiều hơn số hạt mang điện trong hạt nhân nguyên tử B là 8.
a) Hãy viết công thức phân tử của hợp chất trên.
b) Hợp chất trên thuộc loại hợp chất gì?Nêu tính chất hóa học của hợp chất đó.
C©u 8 : ( 2đ) Hòa tan hoàn toàn 4 gam hỗn hợp gồm 1 kim loại hóa trị II và 1 kim loại hóa trị
III cần dùng hết 170 ml dung dịch HCl 2M.
a)Tính thể tích H2 thoát ra (ở đktc).
b)Cô cạn dung dịch thu được bao nhiêu gam muối khan.
c)Nếu biết kim loại hóa trị III là Al và số mol bằng 5 lần số mol kim loại hóa trị II thì
kim loại hóa trị II là nguyên tố nào?
Câu 9 . (2đ) §é tan cña Cu...
Phßng GD&§T kú thi häc sinh giái líp 8 n¨m häc 2012 - 2013
M«n ho¸ häc
Thêi gian lµm bµi: 150 phót (Kh«ng kÓ ph¸t ®Ò)
Ng y thi: 11/4/2013à
Câu 1: Tõ c¸c chÊt KMnO
4
, Fe, Cu, HCl ®iÒu chÕ c¸c chÊt cÇn thiÕt ®Ó thùc hiÖn biÕn ®æi :
a) Cu
CuO
Cu
b) Fe
Fe
3
O
4
Fe
Câu 2: 
a) TÝnh mol ph©n tö CO
2
n lÊy ®Ó1,5.10
23
ph©n tö CO
2
.Ph¶i lÊy bao nhiªu lÝt CO
2
ë ®iÒu
kiÖn tiªu chuÈn ®Ó cã sè ph©n tö CO
2
nh trªn.
b) Cã bao nhiªu nguyªn tö chøa trong 6,3 gam axit nitric (HNO
3
)
c) c¹n 160 gam dung dÞch CuSO
4
10% ®Õn khi tæng nguyªn trong dung dÞch chØ cßn
mét nöa so víi ban ®Çu th× dõng l¹i .T×m khèi lîng níc bay ra.
Câu 3: 
a) Trong giê häc vÒ ch¸y, mét häc sinh ph¸t biÓu: C©y nÕn ch¸y bãng ®Ìn ®iÖn
ch¸y, ph¸t biÓu ®ã cã ®óng kh«ng? H·y gi¶i thÝch.
b) Khi mét miÕng c¬m, 1 miÕng b¸nh o miÖng ®îc r¨ng nhai vôn ra, ng nhai
cµng thÊy ngät. Theo em qu¸ tr×nh trªn ®©u hiÖn tîng vËt lÝ, ®©u hiÖn tîng hãa häc? Gi¶i
thÝch.
Câu 4  !"#$%
&'()*$+(,!,-$%
./010203
)4562789%
:;<.=)420)45$8>?4(@A B<CD
B
E

+F-2G)4?4(@,   %H$I %
Câu 5J
%/02G)4@
K
L<2$=E@K$A1(,!,-$
<<.'"(,L$",(9 -F%
.% =?4(20A MB<3$
N/02G)4I ?4(20$8
N3?4(20$8O-P*20QD3E.8R
Câu 6 % ES FT.GF.=<JM
BU
B
BCD
B
%3-$+.<-
()*((S1(V.7F$8%&'()*$+(,!,-$'
%
Câu 7 .  /WL 7$4(F@X
<YE%KGL 7$LV
-8Z@6*"GL 7$LV-8ZX<[%
3-'\(VZI4(F$8%
.34(F$8=L4(F+]M80FSI4(F%
C©u 8 : ( 2) 3^<<E ?4(A 2 L$__<2 L$
___R`'ab 3Q%
/0103
$52%
.\L)4.8  G2%
M'.'2 L$___<@<"G .cR"G 2 L$__+
2 L$__<-8G<]
Câu 9 .  §é tan cña CuSO
4
ë 85
0
C vµ 12
0
C lÇn lît lµ 87,7 gam vµ 35,5 gam. Khi
lµm l¹nh 1887 gam dung dÞch b·o hoµ CuSO
4
tõ 85
0
C xuèng 12
0
C th× cã bao nhiªu gam
tinh thÓ CuSO
4
.5H
2
O t¸ch ra khái dung dÞch.
Câu 10 . 
/0d7103[e:fg <103e:f
g 1(<3EQ]
Đáp án
Câu 1:
1
®Ò chÝnh thøc
Đề thi HSG hóa 8 - Trang 2
Đề thi HSG hóa 8 - Người đăng: Huy Nguyễn Quốc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Đề thi HSG hóa 8 9 10 660