Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi HSG hóa 8

Được đăng lên bởi Hoàng Minh Thư
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 693 lần   |   Lượt tải: 0 lần
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ
ĐÀO TẠO ĐẦM HÀ
TRƯỜNG THCS TÂN BÌNH

ÑEÀ THI HOÏC SINH GIOÛI NAÊM HOÏC 2010 - 2011
MOÂN : HOÙA HOÏC LÔÙP 8
Thời gian: 120 phút

Caâu 1 / (2 ñiểm)
a/ H·y nªu c¸c dÊu hiÖu ®Ó nhËn biÕt cã ph¶n øng ho¸ häc x¶y ra.
b/ Trong thùc tÕ ngêi ta ®Ëp nhá ®¸ v«i råi xÕp vµo lß nung ë nhiÖt ®é kho¶ng 1000oC
sau khi nung thu ®îc v«i sèng vµ cã khÝ cacbon®ioxit tho¸t ra tõ miÖng lß, cho v«i
sèng vµo níc ta ®îc v«i t«i.
Em h·y chØ râ hiÖn tîng vËt lý, hiÖn tîng ho¸ häc trong c¸c qu¸ tr×nh trªn
Caâu 2 / (5,5 ñiêểm)
a/ Cho các chất: KMnO4, CO2, Zn, CuO, KClO3, Fe2O3, P2O5, CaO, CaCO3. Hỏi trong
số các chất trên, có những chất nào:
- Nhiệt phân thu được O2 ?
- Tác dụng được với H2O, làm đục nước vôi, với H2 ?
Viết các phương trình phản ứng xảy ra( ghi rõ điều kiện phản ứng nếu có).
b/ Hãy nêu phương pháp phân biệt các dung dịch: Dung dịch axit clohiđric, dung dịch
nari hiđroxit, nước cất và muối ăn.
Câu 3/ (4 điểm)
Đặt cốc A đựng dung dịch HCl và cốc B đựng dung dịch H 2SO4 loãng vào 2
đĩa cân sao cho cân ở vị trí cân bằng. Sau đó làm thí nghiệm như sau:
- Cho 11,2g Fe vào cốc đựng dung dịch HCl.
- Cho m gam Al vào cốc đựng dung dịch H2SO4.
Khi cả Fe và Al đều tan hoàn toàn thấy cân ở vị trí thăng bằng. Tính m?
Câu 4: (3,5 điểm)
Cho luồng khí hiđro đi qua ống thuỷ tinh chứa 20 g bột đồng (II) oxit ở 400 0C. Sau
phản ứng thu được 16,8 g chất rắn.
a/ Nêu hiện tượng phản ứng xảy ra.
b/Tính thể tích khí hiđro tham gia phản ứng trên ở đktc.
Caâu 5 / (2 ñiểm)
Tìm coâng thöùc hoùa hoïc cuûa moät oxit cuûa saét bieát phaân töû khoái laø 160 , tæ soá khoái
mFe

7

löôïng m  3
O
Caâu 6 / (3 ñiêểm)
Nguyên tử của một nguyên tố có tổng số các loại hạt là 34, trong đó số hạt mang điện
nhiều hơn số hạt không mang điện là 10.
a/Xác định số p, số n, số e của nguyên tử nguyên tố đó.
b/ Vẽ sơ đồ nguyên tử, biết nguyên tử có 3 lớp e và lớp e ngoài cùng có 1e.
(Fe = 56; S = 32 ; Cu=64 ; Cl = 35,5;C= 12; H=1; O= 16 )

GV: Ph¹m TiÕn Dòng
Email:Phamtiendungyd@gmail.com
722 174

Phone: 0989

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ
ĐÀO TẠO ĐẦM HÀ
TRƯỜNG THCS TÂN BÌNH

HƯỚNG DẪN CHẤM
MOÂN : HOÙA HOÏC LÔÙP 8
Thời gian: 120 phút

Caâu 1 / (2,0 ñiểm)
a/ +DÊu hiÖu ®Ó nhËn biÕt cã ph¶n øng ho¸ häc x¶y ra:
(Mét trong sè c¸c dÊu hiÖu )
- Cã chÊt kÕt tña(chÊt kh«ng tan)
- Cã chÊt khÝ tho¸t ra(sñi bät khÝ)
- Cã thay ®æi mµu s¾c
- Cã sù to¶ nhiÖt hoÆc ph¸t s¸ng
b/
+ HiÖn tîng vËt lý: §Ëp nhá ®¸ v«i råi xÕp vµo lß nung
+ HiÖn tîng ho¸ häc:
- §¸ v«i nung ë nhiÖt ®é kho¶ng 1000oC ta ®îc v«i sèng vµ khÝ
c¸cbon®ioxit
...
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ
ĐÀO TẠO ĐẦM HÀ
TRƯỜNG THCS TÂN BÌNH
ÑEÀ THI HOÏC SINH GIOÛI NAÊM HOÏC 2010 - 2011
MOÂN : HOÙA HOÏC LÔÙP 8
Thời gian: 120 phút
Caâu 1 / (2 ñiểm)
a/ H·y nªu c¸c dÊu hiÖu ®Ó nhËn biÕt cã ph¶n øng ho¸ häc x¶y ra.
b/ Trong thùc tÕ ngêi ta ®Ëp nhá ®¸ v«i råi xÕp vµo lß nung ë nhiÖt ®é kho¶ng 1000
o
C
sau khi nung thu ®îc v«i sèng vµ cã khÝ cacbon®ioxit tho¸t ra tõ miÖng lß, cho v«i
sèng vµo níc ta ®îc v«i t«i.
Em h·y chØ râ hiÖn tîng vËt lý, hiÖn tîng ho¸ häc trong c¸c qu¸ tr×nh trªn
Caâu 2 / (5,5 ñiêểm)
a/ Cho các chất: KMnO
4
, CO
2
, Zn, CuO, KClO
3
, Fe
2
O
3
, P
2
O
5
, CaO, CaCO
3
. Hỏi trong
số các chất trên, có những chất nào:
- Nhiệt phân thu được O
2
?
- Tác dụng được với H
2
O, làm đục nước vôi, với H
2
?
Viết các phương trình phản ứng xảy ra( ghi rõ điều kiện phản ứng nếu có).
b/ Hãy nêu phương pháp phân biệt các dung dịch: Dung dịch axit clohiđric, dung dịch
nari hiđroxit, nước cất và muối ăn.
Câu 3/ (4 điểm)
Đặt cốc A đựng dung dịch HCl cốc B đựng dung dịch H
2
SO
4
loãng vào 2
đĩa cân sao cho cân ở vị trí cân bằng. Sau đó làm thí nghiệm như sau:
- Cho 11,2g Fe vào cốc đựng dung dịch HCl.
- Cho m gam Al vào cốc đựng dung dịch H
2
SO
4
.
Khi cả Fe và Al đều tan hoàn toàn thấy cân ở vị trí thăng bằng. Tính m?
Câu 4: (3,5 điểm)
Cho luồng khí hiđro đi quang thuỷ tinh chứa 20 g bột đồng (II) oxit 400
0
C. Sau
phản ứng thu được 16,8 g chất rắn.
a/ Nêu hiện tượng phản ứng xảy ra.
b/Tính thể tích khí hiđro tham gia phản ứng trên ở đktc.
Caâu 5 / (2 ñiểm)
Tìm coâng thöùc hoùa hoïc cuûa moät oxit cuûa saét bieát phaân töû khoái laø 160 , tæ soá khoái
löôïng
7
3
Fe
O
m
m
Caâu 6 / (3 ñiêểm)
Nguyên tử của một nguyên tố có tổng số các loại hạt là 34, trong đó số hạt mang điện
nhiều hơn số hạt không mang điện là 10.
a/Xác định số p, số n, số e của nguyên tử nguyên tố đó.
b/ Vẽ sơ đồ nguyên tử, biết nguyên tử có 3 lớp e và lớp e ngoài cùng có 1e.
(Fe = 56; S = 32 ; Cu=64 ; Cl = 35,5;C= 12; H=1; O= 16 )
GV: Ph¹m TiÕn Dòng
Email:Phamtiendungyd@gmail.com Pho ne : 09 89
722 1 7 4
Đề thi HSG hóa 8 - Trang 2
Đề thi HSG hóa 8 - Người đăng: Hoàng Minh Thư
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Đề thi HSG hóa 8 9 10 83