Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi HSG Hóa 9 có đáp án

Được đăng lên bởi knhuongzn5
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 975 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH
MÔN: HÓA HỌC 9
ĐỀ SỐ 1
Thời gian: 120 phút
Sở GD&ĐT Thanh Hóa
Câu 1: (2,0 điểm)
1. Viết các phương trình hóa học hoàn thành sơ đồ sau (mỗi mũi tên ứng
với một phương trình hóa học):
(1)
(2)
(3)
( 4)
(5)
Na 
NaHCO3 
NaCl
Na2O 
 NaOH 
 Na2CO3 
( 6)
(7)
(8)
 Na  CH3COONa  CH4

2. Hỗn hợp khí A chứa Cl2 và O2 có tỉ lệ mol tương ứng là 1 : 2. Tính % thể
tích, % khối lượng của mỗi khí trong A, tỉ khối hỗn hợp A so với H2 và khối
lượng của 6,72 lít hỗn hợp khí A ở đktc.
Câu 2: (2,0 điểm)
1. Nung nóng dây sắt trong không khí, phản ứng xong cho sản phẩm vào
dung dịch HCl vừa đủ. Sau đó cho toàn bộ vào NaOH. Viết phương trình hóa học
xảy ra.
2. Khi làm lạnh 900g dung dịch NaCl bão hoà ở 90oC về 0oC thì có bao
nhiêu gam tinh thể NaCl khan tách ra, biết SNaCl (90oC) = 50g và SNaCl (0oC) =
35g.
Câu 3: (2,0 điểm)
1. Nhiệt phân một lượng MgCO3 trong một thời gian, được chất rắn A và
khí B. Cho khí B hấp thụ hoàn toàn vào dung dịch NaOH được dung dịch C.
Dung dịch C tác dụng với BaCl2 và với KOH. Cho A tác dụng với dung dịch HCl
dư được khí B và dung dịch D. Cô cạn dung dịch D được muối khan E. Điện phân

TaiLieu.VN

Page 1

E nóng chảy được kim loại M. Xác định các chất và viết phương trình hóa học
xảy ra.
2. Độ dinh dưỡng của phân đạm là % khối lượng N có trong lượng phân
bón đó. Hãy tính độ dinh dưỡng của một loại phân đạm ure làm từ (NH2)2CO có
lẫn 10% tạp chất trơ.
Câu 4: (2,0 điểm)
1. Hãy chọn 4 chất rắn khác nhau, để khi cho lần lượt mỗi chất đó tác dụng
với dung dịch HCl ta thu được 4 chất khí khác nhau. Viết các phương trình hóa
học xảy ra.
2. Hoà tan a gam hỗn hợp kim loại R (hoá trị II) vào dung dịch HCl được
dung dịch X. Để trung hoà vừa hết X cần dùng 64 gam NaOH 12,5%. Phản ứng
tạo dung dịch Y chứa 4,68% khối lượng NaCl và 13,3% khối lượng RCl2. Cho
tiếp lượng dư NaOH vào Y lọc kết tủa tạo thành, đem nung đến khối lượng không
đổi được 14 gam chất rắn. Xác định tên của kim loại R.
Câu 5: (2,0 điểm)
1. Nung 13.4 gam muối cacbonnat của kim loại M hoá trị II, thu được 6,8
gam một chất rắn và khí A. Cho A hấp thụ hết vào 75ml dd NaOH 1M được dung
dịch B. Tính khối lượng muối trong dung dịch B.
2. Cho một lượng bột CaCO3 tác dụng hoàn toàn với dung dịch HCl
32,85%, sau phản ứng thu được dung dịch X trong đó nồng độ HCl còn lại là
24,195%. Thêm vào X một lượng bột MgCO3 khuấy đều cho phản ứng xảy ra
hoàn toàn thu được dung dịch Y trong đó nồng độ HCl còn lại là 21,11%. Tính
nồng độ % của các muối có trong dung ...
TaiLieu.VN Page 1
ĐỀ SỐ 1
ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH
MÔN: HÓA HỌC 9
Thời gian: 120 phút
Sở GD&ĐT Thanh Hóa
u 1: (2,0 điểm)
1. Viết các phương trình hóa học hoàn thành sơ đồ sau (mỗi mũi tên ứng
với một phương trình hóa học):
Na
)1(
Na
2
O
)2(
NaOH
)3(
NaHCO
3
)4(
Na
2
CO
3
)5(
NaCl
)6(
Na
)7(
CH
3
COONa
)8(
CH
4
2. Hỗn hợp khí A chứa Cl
2
và O
2
tỉ lmol tương ứng là 1 : 2. Tính % th
ch, % khối lượng của mỗi khí trong A, tỉ khối hỗn hợp A so với H
2
và khối
lượng của 6,72 lít hỗn hợp khí A ở đktc.
u 2: (2,0 điểm)
1. Nung nóng y sắt trong không khí, phản ứng xong cho sản phẩm vào
dung dịch HCl vừa đủ. Sau đó cho toàn bvào NaOH. Viết phương trình hóa học
xảy ra.
2. Khi làm lnh 900g dung dịch NaCl bão hoà 90
o
C v0
o
C tcó bao
nhiêu gam tinh thNaCl khan tách ra, biết S
NaCl
(90
o
C) = 50g S
NaCl
(0
o
C) =
35g.
u 3: (2,0 điểm)
1. Nhiệt phân một lượng MgCO
3
trong mt thời gian, được chất rắn A và
khí B. Cho khí B hấp thụ hoàn tn vào dung dịch NaOH được dung dịch C.
Dung dịch C tác dụng với BaCl
2
vi KOH. Cho A tác dụng vi dung dịch HCl
dư được kB và dung dịch D. Cô cạn dung dịch D được muối khan E. Điện phân
Đề thi HSG Hóa 9 có đáp án - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề thi HSG Hóa 9 có đáp án - Người đăng: knhuongzn5
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
Đề thi HSG Hóa 9 có đáp án 9 10 884