Ktl-icon-tai-lieu

đề thi hsg hóa 9 năm 2012 - 2013 của các tỉnh, thành phố

Được đăng lên bởi Chung Đặng
Số trang: 23 trang   |   Lượt xem: 1001 lần   |   Lượt tải: 4 lần
Giáo viên: Nguyễn Đức Tửu – Sở GD & ĐT Quảng Trị (Sưu tầm)

1

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
BẮC GIANG
ĐỀ THI CHÍNH THỨC
Đề thi có 01 trang

KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI VĂN HOÁ CẤP TỈNH
NĂM HỌC 2012-2013
MÔN THI: HÓA HỌC; LỚP: 9 PHỔ THÔNG
Ngày thi: 30/3/2013
Thời gian làm bài 150 phút, không kể thời gian giao đề

Câu 1. (2,0 điểm)
Viết các phương trình hóa học để hoàn thành sơ đồ sau:

Fe
 (1) Fe

 3O 4 
 (2) CO 2 
 (3)

NaHCO



3

(4)


NaCl


(5)


 Cl 2

(6)

FeCl3

(7)

Fe(NO 3 )3

(8)

NaNO 3

Câu 2. (2,0 điểm)
a. Không dùng chất chỉ thị màu, chỉ dùng một hóa chất hãy nhận biết các dung dịch loãng đựng
trong các lọ mất nhãn riêng biệt sau: BaCl 2, NaCl, Na2SO4, HCl. Viết các phương trình hóa học.
b. Nêu hiện tượng và viết các phương trình hóa học trong hai trường hợp sau:
- Sục từ từ khí cacbonic vào dung dịch bari hiđroxit đến dư.
- Cho từ từ dung dịch HCl đến dư vào dung dịch NaOH loãng có chứa một lượng nhỏ phenolphtalein.
Câu 3. (2,0 điểm)
a. Từ tinh bột và các chất vô cơ cần thiết khác, điều kiện có đủ, hãy viết các phương trình hóa học
điều chế etanol, axit axetic, etyl axetat.
b. Bằng phương pháp hóa học, hãy nhận biết các khí sau đựng trong các lọ riêng biệt: cacbonic,
etilen, metan, hiđro. Viết các phương trình hóa học.
Câu 4. (2,0 điểm)
Nung a gam một hiđroxit của kim loại R trong không khí đến khối lượng không đổi, thấy khối
lượng chất rắn giảm đi 9 lần, đồng thời thu được một oxit kim loại. Hòa tan hoàn toàn lượng oxit trên bằng
330ml dung dịch H2SO4 1M, thu được dung dịch X. Cho X tác dụng với dung dịch Ba(OH) 2 dư, sau khi
phản ứng hoàn toàn thu được m gam kết tủa. Tính a, m, biết lượng axit đã lấy dư 10% so với lượng cần thiết
để phản ứng với oxit.
Câu 5. (2,0 điểm)
Hỗn hợp X gồm Al, Fe, Cu. Lấy 3,31 gam X cho vào dung dịch HCl dư, thu được 0,784 lít H 2
(đktc). Mặt khác, nếu lấy 0,12 mol X tác dụng với khí clo dư, đun nóng thu được 17,27 gam hỗn hợp chất
rắn Y. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn, tính thành phần % về khối lượng của các chất trong X.
Câu 6. (2,0 điểm)
Dung dịch X và Y chứa HCl với nồng độ mol tương ứng là C 1, C2 (M), trong đó C1 > C2. Trộn 150
ml dung dịch X với 500ml dung dịch Y được dung dịch Z. Để trung hòa 1/10 dung dịch Z cần 10ml dung
dịch hỗn hợp NaOH 1M và Ba(OH)2 0,25M. Mặt khác lấy V1 lít dung dịch X chứa 0,05 mol HCl trộn với V2
lít dung dịch Y chứa 0,15 mol axit được 1,1 lít dung dịch. Hãy xác định C 1, C2, V1, V2.
Câu 7. (2,0 điểm)
Đốt cháy hoàn toàn 12 gam một chất hữu cơ A (chứa C, H, O), toàn...
Giáo viên: Nguyễn Đức Tửu – Sở GD & ĐT Quảng Trị (Sưu tầm)
đề thi hsg hóa 9 năm 2012 - 2013 của các tỉnh, thành phố - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
đề thi hsg hóa 9 năm 2012 - 2013 của các tỉnh, thành phố - Người đăng: Chung Đặng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
23 Vietnamese
đề thi hsg hóa 9 năm 2012 - 2013 của các tỉnh, thành phố 9 10 633