Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi HSG hóa8

Được đăng lên bởi Hoàng Minh Thư
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 384 lần   |   Lượt tải: 0 lần
§Ò 6thi kh¶o s¸t chÊt lîng hsg Líp 8
C©u 1 (1,5 ®iÓm): LËp ph¬ng tr×nh ho¸ häc cña c¸c s¬ ®å ph¶n øng sau:
1/ FeS2 + O2 ----> Fe2O3 + SO2
2/ HNO3 + Al ----> Al(NO3)3+ N2 +H2O
3/ FeO + H2 ----> Fe + H2O
4/ FexOy + CO ----> FeO + CO2
5/ Al + Fe3O4 ----> Al2O3 + Fe
Vµ cho biÕt ph¶n øng nµo lµ ph¶n øng oxi hãa khö ?ChÊt nµo lµ chÊt khö? ChÊt nµo
lµ chÊt oxi hãa?T¹i sao?
C©u 2(1,5 ®iÓm): Tr×nh bµy ph¬ng ph¸p nhËn biÕt c¸c dung dÞch ®ùng trong 4 lä
mÊt nh·n sau:Níc, Natri hi®«xit, Axit clohi®ric, Natriclorua. ViÕt ph¬ng tr×nh ph¶n
øng minh ho¹ nÕu cã.
C©u3(1,0 ®iÓm):Cho c¸c oxit cã c«ng thøc sau: SO3, Fe2O3,K2O, N2O5, CO2 , Mn2O7
,SO,NO.
1/ Nh÷ng oxit nµo thuéc lo¹i oxit axit, oxitbaz¬? v× sao?
2/ §äc tªn tÊt c¶ c¸c oxit. ViÕt c«ng thøc cÊu t¹o cña c¸c oxit axit.
Câu 4: (2,5 điểm)
Đặt cốc A đựng dung dịch HCl và cốc B đựng dung dịch H2SO4 loãng vào 2 đĩa
cân sao cho cân ở vị trí cân bằng. Sau đó làm thí nghiệm như sau:
- Cho 11,2g Fe vào cốc đựng dung dịch HCl.
- Cho 12,15 gam M vào cốc đựng dung dịch H2SO4.
Khi cả Fe và M đều tan hoàn toàn thấy cân ở vị trí thăng bằng. Tính M?
C©u 4 (2,0 ®iÓm): DÉn tõ tõ 8,96 lÝt H 2 (®ktc) qua m gam oxit s¾t Fe xOy nung nãng.
Sau ph¶n øng ®îc 7,2 gam níc vµ hçn hîp A gåm 2 chÊt r¾n nÆng 28,4 gam (ph¶n
øng x¶y ra hoµn toµn).
1/ T×m gi¸ trÞ m?
2/ LËp c«ng thøc ph©n tö cña oxit s¾t, biÕt A cã chøa 59,155% khèi lîng s¾t
®¬n chÊt.
C©u 5 (2,5 ®iÓm): 11,2 lÝt hçn hîp X gåm hi®ro vµ mªtan CH 4 (®ktc) cã tØ khèi so
víi oxi lµ 0,325. §èt hçn hîp víi 28,8 gam khÝ oxi. Ph¶n øng xong, lµm l¹nh ®Ó h¬i
níc ngng tô hÕt ®îc hçn hîp khÝ Y.
1/ ViÕt ph¬ng tr×nh ho¸ häc x¶y ra. X¸c ®Þnh % thÓ tÝch c¸c khÝ trong X?
2/ X¸c ®Þnh % thÓ tÝch vµ % khèi lîng cña c¸c khÝ trong Y.
C©u 6(1,5 ®iÓm): TÝnh khèi lîng NaCl cÇn thiÕt ®Ó pha thªm vµo 200,00gam dung
dÞch NaCl 25% thµnh dung dÞch 30%.
Cho: Fe = 56; Al = 27; Mg = 24;Na = 23 ; Zn = 65; C =12; O = 16 ; Cl = 35,5.
Hä vµ tªn thÝ sinh:...........................................................SBD.................
Häc sinh ®îc phÐp sö dông b¶ng tuÇn hoµn c¸c nguyªn tè hãa häc vµ b¶ng tÝnh tan.
(Gi¸m thÞ coi thi kh«ng gi¶i thÝch g× thªm)

Phßng gd & ®t cÈm khª

Híng dÉn chÊm thi kh¶o s¸t chÊt lîng hsg Líp 8
M«n hãa häc
GV: Ph¹m TiÕn Dòng
Email:Phamtiendungyd@gmail.com
722 174

Phone: 0989

C¢U 1
4FeS2 + 11O2
2Fe2O3 + 8 SO2
(1)
6KOH + Al2(SO4)3
3K2SO4 + 2Al(OH)3
(2)
FeO + H2
Fe + H2O
(3)
FexOy + (y-x)CO
xFeO + (y-x)CO2
(4)
8Al + 3Fe3O4
4Al2O3 +9Fe
(5)
C¸c ph¶n øng (1) (3)(4)(5) lµ ph¶n øng oxi hoa khö
ChÊt ...
§Ò 6thi kh¶o s¸t chÊt lîng hsg Líp 8
C©u 1 (1,5 ®iÓm): LËp ph¬ng tr×nh ho¸ häc cña c¸c s¬ ®å ph¶n øng sau:
1/ FeS
2
+ O
2
----> Fe
2
O
3
+ SO
2
2/ HNO
3
+ Al ----> Al(NO
3
)
3
+ N
2
+H
2
O
3/ FeO + H
2
----> Fe + H
2
O
4/ Fe
x
O
y
+ CO ----> FeO + CO
2
5/ Al + Fe
3
O
4
----> Al
2
O
3
+ Fe
Vµ cho biÕt ph¶n øng nµo lµ ph¶n øng oxi hãa khö ?ChÊt nµo lµ chÊt khö? ChÊt nµo
lµ chÊt oxi hãa?T¹i sao?
C©u 2(1,5 ®iÓm): Tr×nh bµy ph¬ng ph¸p nhËn biÕt c¸c dung dÞch ®ùng trong 4
mÊt nh·n sau:Níc, Natri hi®«xit, Axit clohi®ric, Natriclorua. ViÕt ph¬ng tr×nh ph¶n
øng minh ho¹ nÕu cã.
C©u3(1,0 ®iÓm):Cho c¸c oxit cã c«ng thøc sau: SO
3
, Fe
2
O
3
,K
2
O, N
2
O
5
, CO
2
, Mn
2
O
7
,SO,NO.
1/ Nh÷ng oxit nµo thuéc lo¹i oxit axit, oxitbaz¬? v× sao?
2/ §äc tªn tÊt c¶ c¸c oxit. ViÕt c«ng thøc cÊu t¹o cña c¸c oxit axit.
Câu 4: (2,5 điểm)
Đặt cốc A đựng dung dịch HCl và cốc B đựng dung dịch H2SO4 loãng vào 2 đĩa
cân sao cho cân ở vị trí cân bằng. Sau đó làm thí nghiệm như sau:
- Cho 11,2g Fe vào cốc đựng dung dịch HCl.
- Cho 12,15 gam M vào cốc đựng dung dịch H2SO4.
Khi cả Fe và M đều tan hoàn toàn thấy cân ở vị trí thăng bằng. Tính M?
C©u 4 (2,0 ®iÓm): DÉn 8,96 lÝt H
2
(®ktc) qua m gam oxit s¾t Fe
x
O
y
nung nãng.
Sau ph¶n øng ®îc 7,2 gam níc hçn hîp A gåm 2 chÊt r¾n nÆng 28,4 gam (ph¶n
øng x¶y ra hoµn toµn).
1/ T×m gi¸ trÞ m?
2/ LËp c«ng thøc ph©n cña oxit s¾t, biÕt A cã chøa 59,155% khèi lîng s¾t
®¬n chÊt.
C©u 5 (2,5 ®iÓm): 11,2 lÝt hçn hîp X gåm hi®ro mªtan CH
4
(®ktc) khèi so
víi oxi lµ 0,325. §èt hçn hîp víi 28,8 gam khÝ oxi. Ph¶n øng xong, lµm l¹nh ®Ó h¬i
níc ngng tô hÕt ®îc hçn hîp khÝ Y.
1/ ViÕt ph¬ng tr×nh ho¸ häc x¶y ra. X¸c ®Þnh % thÓ tÝch c¸c khÝ trong X?
2/ X¸c ®Þnh % thÓ tÝch vµ % khèi lîng cña c¸c khÝ trong Y.
C©u 6(1,5 ®iÓm): TÝnh khèi lîng NaCl cÇn thiÕt ®Ó pha thªm vµo 200,00gam dung
dÞch NaCl 25% thµnh dung dÞch 30%.
Cho: Fe = 56; Al = 27; Mg = 24;Na = 23 ; Zn = 65; C =12; O = 16 ; Cl = 35,5.
Hä vµ tªn thÝ sinh:...........................................................SBD.................
Häc sinh ®îc phÐp sö dông b¶ng tuÇn hoµn c¸c nguyªn tè hãa häc vµ b¶ng tÝnh tan.
(Gi¸m thÞ coi thi kh«ng gi¶i thÝch g× thªm)
Phßng gd & ®t cÈm khª
Híng dÉn chÊm thi kh¶o s¸t chÊt lîng hsg Líp 8
M«n hãa häc
GV: Ph¹ m TiÕn Dòng
Email:Phamtiendungyd@gmail.com Pho ne: 09 89
722 17 4
Đề thi HSG hóa8 - Trang 2
Đề thi HSG hóa8 - Người đăng: Hoàng Minh Thư
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Đề thi HSG hóa8 9 10 314