Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi HSG môn Hóa học lớp 9

Được đăng lên bởi Nguyen Ho
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 463 lần   |   Lượt tải: 0 lần
PHÒNG GD&ĐT
VĨNH TƯỜNG
ĐỀ CHÍNH THỨC

ĐỀ THI CHỌN HSG LỚP 9 CẤP HUYỆN
NĂM HỌC 2013 - 2014
Môn: Hóa học
Thời gian làm bài: 150 phút

Câu I (2,5 đ):
1/. Viết các phương trình phản ứng, ghi rõ điều kiện (nếu có) hoàn thành dãy biến hóa sau.
CaCO3 (1) CaO (2) Ca(OH)2 (3) CaCl2 (4) Ca(NO3)2 (5) NaNO3 (6) O2
2/. Cho hỗn hợp gồm các chất rắn là Al 2O3, SiO2, Fe2O3 vào dung dịch có chứa một chất
tan X (dư), sau phản ứng thu được một chất rắn Y duy nhất. Cho biết X, Y có thể là chất
gì, viết các phương trình phản ứng minh họa.
Câu II (1,5 đ):
Cho các kim loại sau: Ba, Mg, Al, Ag. Chỉ dùng một hóa chất, hãy trình bày phương pháp
hóa học để phân biệt các kim loại trên. Viết phương trình hóa học minh họa.
Câu III (1,5 đ):
Có 5 hợp chất vô cơ A, B, C, D, E. Khi đốt A, B, C, D, E đều cho ngọn lửa màu vàng. A
tác dụng với nước thu được O2, B tác dụng với nước thu được NH3. Khi cho C tác dụng
với D cho ta chất X, C tác dụng với E thu được chất Y. X, Y là những chất khí, biết tỉ khối
của X so với O2 và Y so với NH3 đều bằng 2. Hãy xác định A, B, C, D, E, X, Y và viết các
phương trình phản ứng xảy ra.
Câu IV (2,0 đ):
1/. Cho 500ml dung dịch A gồm 2 axit HCl 0,08M và H 2SO4 0,1M tác dụng vừa đủ với
200 ml dung dịch B gồm 2 bazơ KOH 0,3M và Ba(OH) 2 xM, sau phản ứng cô cạn cẩn
thận thu được hỗn hợp muối khan C. Tính x và khối lượng hỗn hợp muối khan C.
2/. Hỗn hợp X gồm Al, Fe, Cu. Lấy 3,31 gam X cho vào dung dịch HCl dư, thu được
0,784 lít H2 (đktc). Mặt khác, nếu lấy 0,12 mol X tác dụng với khí clo dư, đun nóng thu
được 17,27 gam hỗn hợp chất rắn Y. Tính thành phần % về khối lượng của các chất trong
X (Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn).
Câu V (1,0 đ):
Hòa tan a gam hỗn hợp Na2CO3 và KHCO3 vào nước thu được dung dịch A. Cho từ từ
100 ml dung dịch HCl l,5M vào dung dịch A, thu được dung dịch B và 1,008 lít khí (đktc).
Cho B tác dụng với Ba(OH)2 dư thu được 29,55 gam kết tủa.
1/. Viết phương trình phản ứng xảy ra.
2/. Tính a.
Câu VI (1,5 đ):
Nung 8,08 gam một muối A, thu được các sản phẩm khí và 1,6 gam một hợp chất rắn
không tan trong nước. Nếu cho sản phẩm khí đi qua 200 gam dung dịch Natri hidroxit
1,2% ở điều kiện xác định thì tác dụng vừa đủ, thu được một dung dịch gồm một muối có
nồng độ 2,47%. Viết công thức hóa học của muối A, biết khi nung số oxi hóa của kim loại
không thay đổi.

Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm
Họ và tên thí sinh: ..........................................................SBD: ......................

PHÒNG GD&ĐT
VĨNH TƯỜNG

CHÍNH THỨC

Câu
C...
PHÒNG GD&ĐT
VĨNH TƯỜNG
ĐỀ THI CHỌN HSG LỚP 9 CẤP HUYỆN
NĂM HỌC 2013 - 2014
Môn: Hóa học
Thời gian làm bài: 150 phút
Câu I (2,5 đ):
1/. Viết các phương trình phản ứng, ghi rõ điều kiện (nếu có) hoàn thành dãy biến hóa sau.
CaCO
3
(1)
CaO
(2)
Ca(OH)
2
(3)
CaCl
2
(4)
Ca(NO
3
)
2
(5)
NaNO
3
(6)
O
2
2/. Cho hỗn hợp gồm các chất rắn Al
2
O
3
, SiO
2
, Fe
2
O
3
vào dung dịch chứa một chất
tan X (dư), sau phản ứng thu được một chất rắn Y duy nhất. Cho biết X, Y thể chất
gì, viết các phương trình phản ứng minh họa.
Câu II (1,5 đ):
Cho các kim loại sau: Ba, Mg, Al, Ag. Chỉ dùng một hóa chất, hãy trình bày phương pháp
hóa học để phân biệt các kim loại trên. Viết phương trình hóa học minh họa.
Câu III (1,5 đ):
5 hợp chấtA, B, C, D, E. Khi đốt A, B, C, D, E đều cho ngọn lửa màu vàng. A
tác dụng với ớc thu được O
2
, B tác dụng với ớc thu được NH
3
. Khi cho C tác dụng
với D cho ta chất X, C tác dụng với E thu được chất Y. X, Y là những chất khí, biết tỉ khối
của X so với O
2
Y so với NH
3
đều bằng 2.y xác đnh A, B, C, D, E, X, Y và viết các
phương trình phảnng xảy ra.
Câu IV (2,0 đ):
1/. Cho 500ml dung dịch A gồm 2 axit HCl 0,08M H
2
SO
4
0,1M c dụng vừa đủ với
200 ml dung dịch B gồm 2 ba KOH 0,3M Ba(OH)
2
xM, sau phản ứng cạn cẩn
thận thu được hỗn hợp muối khan C. Tính x và khối lượng hỗn hợp muối khan C.
2/. Hỗn hợp X gồm Al, Fe, Cu. Lấy 3,31 gam X cho vào dung dịch HCl dư, thu được
0,784 lít H
2
(đktc). Mặt khác, nếu lấy 0,12 mol X tác dụng với khí clo dư, đun nóng thu
được 17,27 gam hỗn hợp chất rắn Y. Tính thành phần % về khối lượng của các chất trong
X (Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn).
Câu V (1,0 đ):
Hòa tan a gam hỗn hợp Na
2
CO
3
KHCO
3
vào ớc thu được dung dịch A. Cho từ từ
100 ml dung dịch HCl l,5M vào dung dịch A, thu đưc dung dịch B và 1,008 lít khí (đktc).
Cho B tác dụng với Ba(OH)
2
dư thu được 29,55 gam kết tủa.
1/. Viết phương trình phản ứng xảy ra.
2/. Tính a.
Câu VI (1,5 đ):
Nung 8,08 gam một muối A, thu được các sản phẩm khí 1,6 gam một hợp chất rắn
không tan trong ớc. Nếu cho sản phẩm khí đi qua 200 gam dung dịch Natri hidroxit
1,2% điều kiện xác định thì tác dụng vừa đủ, thu được một dung dịch gồm một muối
nồng độ 2,47%. Viết công thức hóa học của muối A, biết khi nung số oxi hóa của kim loại
không thay đổi.
Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm
Họ và tên thí sinh: ..........................................................SBD: ......................
ĐỀ CHÍNH THỨC
Đề thi HSG môn Hóa học lớp 9 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề thi HSG môn Hóa học lớp 9 - Người đăng: Nguyen Ho
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Đề thi HSG môn Hóa học lớp 9 9 10 71