Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi HSG môn Hóa học lớp 9

Được đăng lên bởi Nguyen Ho
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 89 lần   |   Lượt tải: 0 lần
SỞ G
IÁODỤCVÀĐÀOTẠO

ĐỀTHIH
ỌC S
INH G
I
Ỏ
I L
ỚP 9NĂM H
ỌC 2
011
2012

THÀNHPHỐHỒCH
ÍM
INH

MÔNHOÁHỌC
T
hờ
ig
i
a
n
l
àmb
à
i
:1
5
0p
h
ú
t(k
h
ô
n
gk
ểt
hờ
ig
i
a
np
h
á
tđ
ề
)

ĐỀCH
ÍNHTHỨC

C
âu1
:(5đ
i
ểm
)
S(
g
/100
gH2O
)
1
.
1 Sựt
h
a
yđổ
iđ
ột
a
nt
r
o
ngnướ
cc
ủ
ac
á
cc
h
ấ
tA
,B
,C
, Dt
r
o
n
gk
h
o
ả
n
gnh
i
ệ
tđ
ộ
0
0
20C
-80Cđượ
cb
i
ểuth
ịb
ằ
n
gc
á
cđ
ồth
ịởh
ì
n
hdướ
i
.Hợ
pc
h
ấ
tn
à
ođượ
ct
h
uh
ồ
ivớ
i 80
kh
ố
ilượ
nglớ
nnh
ấ
tb
ằn
gc
á
c
hh
o
àt
a
nm
ẫ
uc
ủ
anóv
à
o1
0
0g
amnướ
cđ
ế
nb
ã
oh
o
àở
60
0
80
0Cs
a
uđ
ól
àml
ạnhv
ề2
0C?
40

1
.
2T
r
on
gp
hò
ngt
h
íng
h
i
ệmchu
ẩ
nb
ị10
0m
ldu
ngd
ị
c
h H2SO4 1Mtừdu
n
gd
ị
c
h
H2SO4 10M
,bố
nhọ
cs
in
h(A
)
,(B
)
,(C
)
,(D
)đ
ãthự
ch
i
ệ
nt
h
e
o4phươ
n
gá
nk
h
á
c 20
nh
a
u
:
-H
ọ
cs
in
hA
:90m
lH2Ov
ào10 m
ld
u
n
gd
ị
c
hH2SO410M
20
40
60
80
-H
ọ
cs
in
hB
:1
0m
ldungd
ị
chH2SO4 1
0Mv
à
o9
0m
lH
.
2O
-H
ọ
cs
i
nhA
:1
0m
lH2SO4 1
0Mv
à
o80m
lH2O,l
àml
ạ
n
hr
ồ
ik
hu
ấ
yđ
ề
uv
àp
h
a
lo
ã
n
gđ
ế
n10
0m
l
.
-H
ọ
cs
in
hA
:80m
lH2Ov
ào10 m
ld
u
n
gd
ị
c
hH2SO410Mk
hu
ấ
yđ
ề
uv
àph
al
o
ã
ngđ
ế
n1
0
0m
ls
a
uk
h
il
àml
ạ
nh
.
P
hươ
n
gá
nc
ủ
aHSn
à
ođ
ún
g?G
i
ả
ith
í
c
hc
á
c
hc
họ
nc
ủ
am
ình

(D
)
(C
)

(A
)
(B
)

0C
(
)

1
.
3Từs
ắ
tv
àc
á
chợpch
ấ
tcủ
as
ắ
t
,v
i
ế
t6PTHHđ
ểđ
i
ề
uc
h
ếF
eSO
4
C
âu2
:(5đ
i
ểm
)
2
.
1C
ó6l
ọm
ấ
tnh
ãnđụ
n
gc
á
cdu
n
gd
ị
c
hk
hô
n
gm
à
u
:N
a
1
)
,N
a
2
)
,B
aC
l
3
)
,B
a
(NO
4
)
,A
gNO
5
)
,M
gC
l
6
)
.B
ằ
n
g
2SO
4(
2CO
3(
2(
3)
2(
3(
2(
phươ
n
gph
áph
o
áh
ọ
cv
àk
h
ôn
gdù
n
gth
êmho
ác
h
ấ
tkh
á
c
,h
ã
yt
r
ì
n
hb
à
yc
á
c
hnh
ậ
nb
i
ế
tc
á
cd
un
gd
ị
c
ht
r
ê
n
,b
i
ế
tr
ằ
ngc
hú
n
gc
ónồ
n
gđộ
đủlớ
nđ
ểc
á
ck
ế
ttủ
aí
tt
ancũ
ngcóth
ểt
ạ
oth
à
n
h(
k
h
ôn
gc
ầ
nv
i
ế
tp
hươ
n
gt
r
ìn
hho
áh
ọ
c
.
)
2
.
2H
o
à
nth
àn
hc
á
cp
hươn
gt
r
ì
n
hh
o
áh
ọ
cs
a
uv
àx
á
cđ
ịn
hc
á
cc
h
ấ
tk
íh
i
ệ
ub
ằ
n
gc
á
cc
hữc
á
iđ
ặ
tt
r
o
ngd
ấ
un
go
ặ
c
.
F
eS2 + O2 
k
h
í
) + B(
r
ắ
n
)
) +(D
)
(A
)+ KOH 
 A(
 (H
(A
)+ O
)
(H
)+ B
aC
l2 
I
) +(K
)
 (C
 (
2 
(C
)+(D
)(
lỏn
g
)
x
i
t(E
)
(
I
) +(E
)
) +(A
) +(D
)
 a
 (L
(E
)+ Cu 
F
) +(A
) +(D
)
(A
)+ C
l2 +(D
) 
) +(M
)
 (
 (E
2
.
3C
h
o3h
i
d
r
o
c
a
c
b
o
nA
,B
,Cđ
ề
uởt
h
ểk
h
í
.Ac
óc
ô
n
gt
hứ
cC
Hy.Bc
óc
ô
n
gt
hứ
cC
H2x.Cc
óc
ô
ngthứ
cC
Hx(
t
r
ịs
ốxt
r
o
n
g3c
ô
n
g
2
x
x
x
thứ
cđ
ề
ub
ằ
n
gn
h
a
u
)
a
.X
á
cđ
ị
nhc
ô
ng
thứ
cp
h
â
ntửcủ
aA
,B
,Cb
i
ế
tr
ằ
ng
t
ỉkh
ố
ihơ
ic
ủ
aAđố
ivớ
ikh
ô
ngkh
íb
ằ
ng2v
à
t
ỉk
h
ố
ihơ
ic
ủ
aBđ
ố
ivớ
iA
l
à0
,
4
82
.
b
.V
i
ế
tc
ôn
gthứ
cc
ấ
ut
ạ
ocóth
ểc...
S GIÁO DC VÀ ĐÀO TO Đ THI HC SINH GII LP 9 NĂM HC 2011-2012
THÀNH PH H CHÍ MINH MÔN HOÁ HC
Thi gian làm bài: 150 phút ( không k thi gian phát đ)
Đ CHÍNH THC
Câu 1: ( 5 đim)
1.1 S thay đi đ tan trong nưc ca các cht A, B, C, D trong khong nhit đ
20
0
C-80
0
C đưc biu th bng các đ th hình dưi. Hp cht nào đưc thu hi vi
khi lưng ln nht bng cách hoà tan mu ca nó vào 100 gam nưc đến bão hoà
800C sau đó làm lnh v 20
0
C ?
1.2 Trong phòng thí nghim chun b 100ml dung dch H
2
SO
4
1M t dung dch
H
2
SO
4
10M, bn hc sinh (A), (B), (C), (D) đã thc hin theo 4 phương án khác
nhau:
- Hc sinh A: 90ml H
2
O vào 10 ml dung dch H
2
SO
4
10M
- Hc sinh B: 10 ml dung dch H
2
SO
4
10M vào 90ml H
2
O.
- Hc sinh A: 10 ml H
2
SO
4
10M vào 80ml H
2
O , làm lnh ri khuy đu và pha
loãng đến 100 ml.
- Hc sinh A: 80ml H
2
O vào 10 ml dung dch H
2
SO
4
10M khuy đu và pha loãng đến 100 ml sau khi làm lnh.
Phương án ca HS nào đúng ? Gii thích cách chn ca mình
1.3 T st và các hp cht ca st, viết 6 PTHH đ điu chế FeSO
4
Câu 2: ( 5 đim)
2.1 Có 6 l mt nhãn đng các dung dch không màu: Na
2
SO
4
(1), Na
2
CO
3
(2), BaCl
2
(3), Ba(NO
3
)
2
(4), AgNO
3
(5), MgCl
2
(6). Bng
phương pháp hoá hc và không dùng thêm hoá cht khác, hãy trình bày cách nhn biết các dung dch trên, biết rng chúng có nng đ
đ ln đ các kết ta ít tan cũng có th to thành (không cn viết phương trình hoá hc.)
2.2 Hoàn thành các phương trình hoá hc sau và xác đnh các cht kí hiu bng các ch cái đt trong du ngoc.
FeS
2
+ O
2

A (khí) + B (rn)
(A) + O
2

(C)

(C) + (D) (lng) axit (E)

(E) + Cu (F) + (A) + (D)

(A) + KOH
(H) + (D)
(H) + BaCl
2
(I) + (K)

(I) + (E) (L) + (A) + (D)
(A) + Cl
2

+ (D) (E) + (M)
2.3 Cho 3 hidrocacbon A, B, C đu th khí. A có công thc C
2x
H
y
. B có công thc C
x
H
2x
. C có công thc C
x
H
x
(tr s x trong 3 công
thc đu bng nhau)
a. Xác đnh công thc phân t ca A, B, C biết rng t khi hơi ca A đi vi không khí bng 2 và t khi hơi ca B đi vi A là 0,482.
b. Viết công thc cu to có th có ca A, B, C.
c. Mt hn hp X gm 3 cht A, B, C nói trên, bng phương pháp hoá hc hãy tách riêng A khi hn hp.
Câu 3: ( 5 đim)
3.1 Nhit phân 8,8 gam C
3
H
8
xy ra theo 2 phn ng:
C
3
H
8
t
t
CH
4
+ C
2
H
4
C
3
H
8
t
t
H
2
+ C
3
H
6
Ta thu đưc hn hp khí Y và đã có 90% C
3
H
8
b nhit phân
a. Xác đnh khi lưng mol trung bình ca hn hp.
b. Tính th tích không khí (đktc) cn đ đt cháy hoàn toàn hn hp Y, biết rng oxi chiếm 20% th tích không khí.
c. Nếu cho hn hp Y qua nưc brom dư thu đưc hn hp khí Z bay ra có t khi so vi hidro bng 7,3. Xác đnh thành phn % theo
th tích các cht trong hn hp Z.
3.2 Có 3 hidrocacbon X, Y, Z có cùng s cacbon trong phân t, X có t l H:C=1:1, Y có t l H:C=2:1, Z có t l H:C=3:1
a. Xác đnh công thc phân t ca X, Y, Z.
b. T đá vơi và than cc viết phương trình hoà hc điu chế các cht X, Y, X nói trên.
Câu 4: ( 5 đim)
4.1 A là oxit ca kim loi M ( hoá tr n) có cha 30% theo khi lưng
a. Xác đnh công thc phân t ca A.
b. Cho lung khí CO đi qua ng s đng m gam oxit A nhit đ cao mt thi gian. Thu đưc 6,72 gam hn hp gm 4 cht rn khác
nhau. Đem ho tan hoàn toàn hn hp này vào dung dch HNO3 dư to thành 0,448 lít (đktc) khí B duy nht có t khi hơi so vi
hidro là 15. Tính giá tr m.
4.2 Nung m gam hn hp X gm 2 mui cacbonat trung tính ca 2 kim loi A và B đu hoá tr 2. Sau mt thi gian thu đưc 3,36 lít
khí CO2 (đktc) và còn li hn hp rn Y. Cho Y tác dng vi dung dch HCl dư thu đưc dung dch Z và khí E bay ra. Cho E hp th
hoàn toàn bi dung dch Ca(OH)2 dư thu đưc 15 gam kết ta. Phn dung dch Z đem cô cn thu đưc 32,5 gam hn hp mui khan.
Tính giá tr ca m.
--------------HT----------------
H
=1; C =12 ; N =14; O =16; F =19 ; Na =23; Mg = 24 ; Al=27; S = 32; Cl =35,5 ; K =39 ; Ca =40 ; Mn =55 ; Fe =56; Cu =64; Zn = 65; Br = 80 ; Ag =108 ; I = 127 ; Ba = 137.
S (g/100g H
2
O)
(
0
C)
20 40 60 80
20
40
60
80
(A)
(B)
(C)
(D)
Đề thi HSG môn Hóa học lớp 9 - Người đăng: Nguyen Ho
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Đề thi HSG môn Hóa học lớp 9 9 10 772