Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi HSG môn Hóa lớp 8

Được đăng lên bởi nguyenthimailan0902-gmail-com
Số trang: 20 trang   |   Lượt xem: 1629 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Đề 1

Môn: Hóa học - Lớp 8
Thời gian làm bài: 90 phút (Không kể thời gian giao đề)

ĐỀ CHÍNH THỨC
Bài 1: (2,5 điểm)
Hoàn thành các phương trình phản ứng sau:
1. Fe2O3 + CO  .....................
2. AgNO3 + Al  Al(NO3)3 + ......................
3. HCl + CaCO3  CaCl2 + H2O +....................
4. C4H10 + O2  CO2 + H2O
5. NaOH + Fe2(SO4)3  Fe(OH)3 + Na2SO4.
6. FeS2 + O2  Fe2O3 + SO2
7. KOH + Al2(SO4)3  K2SO4 + Al(OH)3
8. CH4 + O2 + H2O  CO2 + H2
9. Al + Fe3O4  Al2O3 + Fe
10.FexOy + CO  FeO + CO2
Bài 2: (2,5 điểm)
Đặt cốc A đựng dung dịch HCl và cốc B đựng dung dịch H 2SO4 loãng vào 2 đĩa cân sao cho
cân ở vị trí cân bằng. Sau đó làm thí nghiệm như sau:
- Cho 11,2g Fe vào cốc đựng dung dịch HCl.
- Cho m gam Al vào cốc đựng dung dịch H2SO4.
Khi cả Fe và Al đều tan hoàn toàn thấy cân ở vị trí thăng bằng. Tính m?
Bài 3: (2,5 điểm)
Cho luồng khí hiđro đi qua ống thuỷ tinh chứa 20 g bột đồng (II) oxit ở 400 0C. Sau phản
ứng thu được 16,8 g chất rắn.
a) Nêu hiện tượng phản ứng xảy ra.
b) Tính thể tích khí hiđro tham gia phản ứng trên ở đktc.
Bài 4: (2,5 điểm)
Thực hiện nung a gam KClO3 và b gam KMnO4 để thu khí ôxi. Sau khi phản ứng xảy ra
hoàn toàn thì thấy khối lượng các chất còn lại sau phản ứng bằng nhau.
a. Tính tỷ lệ

a
b

.

b. Tính tỷ lệ thể tích khí ôxi tạo thành của hai phản ứng.
___________________________________________________________________

Đề 2: Thi HSG ---- Môn Hóa học 8 năm 2005 - 2006
Bài 1: 1) Cho các PTHH sau PTHH nào đúng, PTHH nào sai? Vì sao?
a) 2 Al + 6 HCl  2 AlCl3 + 3H2 ;
b) 2 Fe + 6 HCl  2 FeCl3 + 3H2
c) Cu + 2 HCl  CuCl2 + H2  ;

d) CH4 + 2 O2  SO2  + 2 H2O
2) Chọn câu phát biểu đúng và cho ví dụ:
a) Oxit axit thường là oxit của phi kim và tương ứng với một axit.
b) Oxit axit là oxit của phi kim và tương ứng với một axit.
c) Oxit bazơ thường là oxit của kim loại và tương ứng với một bazơ.
d) Oxit bazơ là oxit của kim loại và tương ứng với một bazơ.
3) Hoàn thành các PTHH sau:
a) C4H9OH + O2  CO2  + H2O ;
b) CnH2n - 2
+ ?
 CO2  + H2O
c) KMnO4 + ?
 KCl + MnCl2 + Cl2  + H2O
d) Al +
H2SO4(đặc, nóng)  Al2(SO4)3
+ SO2  + H2O
Bài 2: Tính số mol nguyên tử và số mol phân tử oxi có trong 16,0 g khí sunfuric.
(giả sử các nguyên tử oxi trong khí sunfuric tách ra và liên kết với nhau tạo thành các phân tử
oxi).
Bài 3: Đốt cháy hoàn toàn khí A cần dùng hết 8,96 dm 3 khí oxi thu được 4,48 dm3 khí CO2 và
7,2g hơi nước.
a) A do những nguyên tố nào tạo nên? Tính khối lượng A đã phản ứng.
b) Biết tỷ khối của A so với hiđro là ...
 
(Không kể thời gian giao đề)
 !"
Bài 1: (2,5 điểm)
#$%&'()*+,
-. /0
1
2
3
42.....................
1. 5!2
3
4556!2
3
7
3
4......................
3. 42
3

1
4
1
24....................
8.
8
-
42
1
2
1
4
1
2
9. !24/0
1
6:2
8
7
3
/0627
3
4!
1
:2
8
.
;. /0:
1
42
1
/0
1
2
3
4:2
1

<. =245
1
6:2
8
7
3
=
1
:2
8
45627
3

. 
8
42
1
4
1
22
1
4
1

. 54/0
3
2
8
5
1
2
3
4/0
-./0
>
2
?
42/0242
1

Bài 2: (2,5 điểm)
@A5BCD,DEFAGBCD,DE
1
:2
8
#HF#1BIJ+##
JKFE'LJM.:,BLN%+,
#--O1/0F#ABCD,DE.
#5F#ABCD,DE
1
:2
8
.
=)/0F5BP,##Q?JKFE'LRM.LS
Bài 3: (2,5 điểm)
#,TULB'#BV,A,W*1XBT6YY7#>K8
.:,)
*,B%Z-;OQ'[.
7!\,N%Z)*>)?'.
7L]LULB'#)*'\KBU.
Bài 4: (2,5 điểm)
CN,=2
3
F=2
8
B],UL>.:,U)*>)?'
##(Q?UA%Z$Q^_+,)*M,.
.LWN
b
a
.
.LWN]LUL>_#`)*.
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Đề 2: Thi HSG ---- Môn Hóa học 8 năm 2005 - 2006
Bài 1:#$b+,b#BOb#+Sc(+#S
7154;15
3
43
1
d
71/04;1/0
3
43
1
7,41,
1
4
1
d
Đề thi HSG môn Hóa lớp 8 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề thi HSG môn Hóa lớp 8 - Người đăng: nguyenthimailan0902-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
20 Vietnamese
Đề thi HSG môn Hóa lớp 8 9 10 423