Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi HSG môn Sinh học 9

Được đăng lên bởi phuphamduc80
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 222 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Trường THCS Vân Am

Đề thi học sinh giỏi lớp 9
Môn : Sinh học
Thời gian : 150 phút( Không kể thời gian giao đề)

Khung ma trận đề thi
Cấp đô.
Tên chủ đề
Chủ đề I. Các
thí nghiệm
của Menđen

Nhận biết

2câu 5điểm
Tỉ lệ 25%

Thông hiểu

-Ý nghĩa của
qui luật phân
li độc lập
trong tiến hoá
và chọn
giống
1 câu
1 câu
3điểm
2điểm

Chủ đề II
- Di truyền
Nhiễm sắc thể liên kết và ý
nghĩa

- Đặc điểm
của nhiễm
sắc thể
-Hoạt động
của nhiễm
sắc thể trong
nguyên phân.
Ý nghĩa

3câu
1 câu
7,5điểm
1,5điểm
Tỉ lệ 37,5%
Chủ đề III.
AND và GEN

2câu
6 điểm

2câu
7,5điểm
Tỉ lệ 37,5%

Vận dụng
Cấp độ thấp
Cấp độ cao
-Vận dụng qui
luật phân li
độc lập

-Tính đa
dạng và đặc
thù của
prôtêin. Chức
năng của
prôtêin
1câu
4,5điểm

Tổng số câu 7 Số câu :1 câu Số câu : 4câu Số câu :1 câu
Tổng số điểm Số điểm:1,5đ Sốđiểm:13,5đ Số điểm :2đ
20
7,5%
67,5%
10%
Tỉ lệ 100 %

Cộng

2câu
5điểm
Tỉ lệ 25%

3câu
7,5điểm
Tỉ lệ 37,5%
-Vai trò của
prôtêin trong cơ
chế di truyền

1câu
3điểm

2câu
7,5điểm
Tỉ lệ 37,5%

Số câu:1câu
Số điểm:3đ
15%

Số câu:7câu
Sốđiểm:20đ

Đề bài
Câu 1.(3đ) Nội dung, ý nghĩa qui luật phân li độc lập
Câu 2. (2đ) Ở cà chua, gen A qui định quả đỏ, a qui định quả vàng, Bqui định quả tròn, b qui
định quả bầu dục. Khi cho lai hai giống cà chua quả đỏ, dạng bầu dục và quả vàng dạng tròn với
nhau được F1 đều cho quả đỏ, dạng tròn. F1 giao phấn với nhau được F2 có 899 cây quả đỏ, tròn;
298 cây quả đỏ, bầu dục; 302 cây quả vàng, tròn; 102 cây quả vàng, bầu dục.Hãy xác định kiểu
gen của P và viết sơ đồ lai.
Câu 3.(3,5đ). Nhiễm sắc thể giới tính là gì ? Đặc điểm khác nhau giữa nhiễm sắc thể giới tính và
nhiễm sắc thể thường ?

Câu 4.(2,5đ).Nêu những diễn biến cơ bản của nhiễm sắc thể trong quá trình nguyên phân ? Ý
nghĩa của nguyên phân ?
Câu 5.(1,5đ) Di truyền liên kết là gì ? Ý nghĩa của di truyền liên kết ?
Câu 6.(3đ) Vai trò của prôtêin trong cơ chế di truyền ?
Câu 7.(4,5đ). Vì sao prôtêin có tính đa dạng và đặc thù ? Chức năng của prôtêin ?
Đáp án
Điểm
Câu
Đáp án
TP

1

-Các cặp nhân tố di truyền( cặp gen) đã phân li độc lập trong quá trình phát sinh
giao tử
- Qui luật phân li độc lập chỉ ra các cặp gen đã phân li độc lập trong quá trình
phát sinh giao tử
-Sự tổ hợp tự do của chúng trong thụ tinh nên đã tạo ra số loại tổ hợp về kiểu
gen và kiểu hình ở đời con cháu là cực kì lớn ở các loài sinh sản giao phối, có ý
nghĩa quan trọng trong tiến hoá và chọn giống vì :
- tiến hoá : Loài nào càng có nhiều kiểu gen, kiểu hình thì sẽ phân bố và thích
nghi được với nhiều môi trường sống ...
Trường THCS Vân Am Đề thi học sinh giỏi lớp 9
Môn : Sinh học
Thời gian : 150 phút( Không kể thời gian giao đề)
Khung ma trận đề thi
Cấp đô.
Tên chủ đề
Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Cộng
Cấp độ thấp Cấp độ cao
Chủ đề I. Các
thí nghiệm
của Menđen
-Ý nghĩa của
qui luật phân
li độc lập
trong tiến hoá
và chọn
giống
-Vận dụng qui
luật phân li
độc lập
2câu 5điểm
Tỉ lệ 25%
1 câu
3điểm
1 câu
2điểm
2câu
5điểm
Tỉ lệ 25%
Chủ đề II
Nhiễm sắc thể
- Di truyền
liên kết và ý
nghĩa
- Đặc điểm
của nhiễm
sắc thể
-Hoạt động
của nhiễm
sắc thể trong
nguyên phân.
Ý nghĩa
3câu
7,5điểm
Tỉ lệ 37,5%
1 câu
1,5điểm
2câu
6 điểm
3câu
7,5điểm
Tỉ lệ 37,5%
Chủ đề III.
AND và GEN
-Tính đa
dạng và đặc
thù của
prôtêin. Chức
năng của
prôtêin
-Vai trò của
prôtêin trong cơ
chế di truyền
2câu
7,5điểm
Tỉ lệ 37,5%
1câu
4,5điểm
1câu
3điểm
2câu
7,5điểm
Tỉ lệ 37,5%
Tổng số câu 7
Tổng số điểm
20
Tỉ lệ 100 %
Số câu :1 câu
Số điểm:1,5đ
7,5%
Số câu : 4câu
Sốđiểm:13,5đ
67,5%
Số câu :1 câu
Số điểm :2đ
10%
Số câu:1câu
Số điểm:3đ
15%
Số câu:7câu
Sốđiểm:20đ
Đề bài
Câu 1.(3đ) Nội dung, ý nghĩa qui luật phân li độc lập
Câu 2. (2đ) Ở cà chua, gen A qui định quả đỏ, a qui định quả vàng, Bqui định quả tròn, b qui
định quả bầu dục. Khi cho lai hai giống cà chua quả đỏ, dạng bầu dục và quả vàng dạng tròn với
nhau được F
1
đều cho quả đỏ, dạng tròn. F
1
giao phấn với nhau được F
2
có 899 cây quả đỏ, tròn;
298 cây quả đỏ, bầu dục; 302 cây quả vàng, tròn; 102 cây quả vàng, bầu dục.Hãy xác định kiểu
gen của P và viết sơ đồ lai.
Câu 3.(3,5đ). Nhiễm sắc thể giới tính là gì ? Đặc điểm khác nhau giữa nhiễm sắc thể giới tính và
nhiễm sắc thể thường ?
Đề thi HSG môn Sinh học 9 - Trang 2
Đề thi HSG môn Sinh học 9 - Người đăng: phuphamduc80
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Đề thi HSG môn Sinh học 9 9 10 881