Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi hsg môn Sinh lớp 10

Được đăng lên bởi duchuy111333058
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 265 lần   |   Lượt tải: 0 lần
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ TĨNH

KÌ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNH LỚP 10
NĂM HỌC 2010 - 2011

ĐỀ CHÍNH THỨC
(Đề gồm 2 trang)

Môn: Sinh học
Thời gian làm bài: 150 phút
Ngày thi: 05/4/2011

Câu 1. Cho sơ đồ sau:
A. Glucôzơ Nấm men (không có O2)
Vi khuẩn lactic (không có O2)
B. Glucôzơ

X + CO2 + năng lượng.
Y + năng lượng.

a) Tên gọi của hai quá trình trên là gì? Xác định tên của chất X, Y.
b) Tại sao số lượng ATP được tạo ra từ hai quá trình trên lại rất ít?
c) Xác định chất nhận điện tử cuối cùng của hai quá trình trên.
d) Nếu có oxi (O2) thì các quá trình trên có diễn ra hay không? Vì sao?
Câu 2. Cho sơ đồ sau:

J
I

Chu trình
Crep

A

B

H
C

G

D
E
F

a) Hãy viết tên các chất tương ứng với các kí hiệu từ A đến J trên hình vào bài làm.
b) Phần lớn năng lượng thu được từ các phản ứng ôxy hóa thuộc chu trình này được tích
lũy trong những phân tử nào? Năng lượng từ những phân tử đó được dùng để tổng
hợp ATP như thế nào?

Câu 3.
a) Vì sao màng sinh chất có cấu trúc khảm động và có tính chọn lọc?
b) Adrênalin gây đáp ứng ở tế bào gan bằng phản ứng phân giải glicôgen thành
glucôzơ. Vẽ sơ đồ mô tả con đường truyền tín hiệu từ adrênalin đến phản ứng phân
giải glicôgen.
c) Các chất: O2, NO, CO2, Na+, Ca2+, C6H12O6, H2O được vận chuyển qua màng sinh
chất bằng những con đường nào?
d) Phân biệt quá trình khuyếch tán của NO với quá trình khuyếch tán của Na + qua màng
sinh chất.
Câu 4.
a)
Nêu sự khác nhau trong chuỗi truyền điện tử xảy ra trên màng tilacôit
của lục lạp và trên màng ti thể.
b)
Phân biệt chiều khuyếch tán của H+ ở ti thể và lục lạp qua ATPaza.
Câu 5. Nêu kiểu dinh dưỡng, nguồn năng lượng, nguồn cacbon, kiểu hô hấp của vi khuẩn
nitrat hóa. Vai trò của vi khuẩn này đối với cây trồng.
Câu 6.
a) Có 3 dung dịch để trong phòng thí nghiệm. Dung dịch 1 chứa ADN, dung dịch 2 chứa
amylaza, dung dịch 3 chứa glucôzơ. Người ta đun từ từ 3 dung dịch này đến gần nhiệt
độ sôi, rồi làm nguội từ từ về nhiệt độ phòng. Hãy cho biết mức độ biến đổi về cấu
trúc xảy ra sâu sắc nhất ở hợp chất nào? Giải thích.
b) Phân biệt các bậc cấu trúc không gian của prôtêin.
Câu 7. Một cơ thể thực vật có bộ nhiễm sắc thể 2n = 6, gồm 3 cặp nhiễm sắc thể tương đồng
được kí hiệu là Aa, Bb, Dd.
a) Viết kí hiệu của các nhiễm sắc thể ở cực 1 và cực 2 trong một tế bào đang ở kì sau
của nguyên...



 10
 !"!# !""
$%&&'(
")!

*+",!"#$%#&
'()&*+$  ,-!.
-/01(
2()&*+$  3-/01(
 45*67&8949:,8*%;4*6*<,=3(
 >#"#?01'@%01*>"A7&894><B:
* ,8*%;*<C%DE*&?*F*67&894(
G H&*I"J.
9*8*7&894*IGKL:M9#":
*+ , !"#$%#&
 NOPH4*8**<0$QPR*8*LBD&A'%HS49P"(
 @TR/01&%01*A*8*UQJI&V**&9%01*B*
W"XYE":/01AXYE%I%01*GF%Z[
1'@0H":
ML&\**L*I.
-
.
/
0
1
&+234%&
356
<]L*I.
Đề thi hsg môn Sinh lớp 10 - Trang 2
Đề thi hsg môn Sinh lớp 10 - Người đăng: duchuy111333058
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Đề thi hsg môn Sinh lớp 10 9 10 681