Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi HSG môn Sinh lớp 9

Được đăng lên bởi 611999n-gmail-com
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 12701 lần   |   Lượt tải: 6 lần
ĐỀ CHÍNH THỨC
UBND HUYỆN BẢO THẮNG
PHÒNG GD&ĐT

KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI KHỐI 9 -CẤP HUYỆN
NĂM HỌC 2009-2010
Môn thi : SINH HỌC
Thời gian làm bài thi: 150 phút (không kể thời gian giao đề)

Câu 1: (3.0 điểm)
Những câu sau đây là đúng hay sai? Hãy giải thích ngắn gọn.
a. Không có cây xanh thì không có sự sống ngày nay trên trái đất.
b. Đối với các loài động vật thụ tinh ngoài thường đẻ nhiều trứng.
c. Người có nhóm máu AB có thể truyền máu cho người có nhóm máu O.
d. Tế bào hồng cầu của người không phân bào.
e. Chỉ thực vật mới có khả năng quang hợp.
f. Phản xạ có điều kiện mang tính bẩm sinh, dễ mất khi không được củng cố.
Câu 2:(4.0 điểm)
a. Để hạt nảy mầm tốt cần những điều kiện nào ? Tại sao phải gieo trồng đúng thời vụ?
b. Sắp xếp các loài cá sau đây theo hướng tiến hoá từ thấp đến cao và nêu các đặc điểm
cơ bản để phân biệt chúng: Cá voi xanh, cá mập, cá cóc Tam Đảo, cá chép.
Câu 3: (1.0 điểm )
Vì sao enzim pepsin trong dạ dày chỉ phân hủy prôtêin trong thức ăn mà không phân
hủy prôtêin của lớp niêm mạc dạ dày?
Câu 4: (2.0 điểm)
Bé nhiÔm s¾c thÓ lìng béi cña mét loµi sinh vËt cã số NST 2n = 20. Cã bao nhiªu NST dù
®o¸n ë :
1.ThÓ mét nhiÔm, thÓ ba nhiÔm, thÓ ba nhiÔm kÐp.
2. ThÓ ®¬n béi, thÓ tam béi, thÓ tø béi.
3. Trong c¸c d¹ng kÓ trªn: D¹ng nµo lµ ®a béi ch½n, d¹ng nµo lµ ®a béi lÎ.
Câu 5: (2.5 điểm)
a.Tại sao người ta ít sử dụng phương pháp gây đột biến nhân tạo trong chọn giống vật
nuôi?
b. Nêu các khâu chính trong kĩ thuật chuyển gen mã hóa hoocmôn insulin của người
sang vi khuẩn E.coli bằng plasmit. Tại sao muốn sản xuất một lượng lớn insulin, người ta lại
chuyển gen mã hoá insulin ở người vào vi khuẩn đường ruột E.coli ?
Câu 6: (1.5 điểm)
a. Một đứa trẻ bị mắc bệnh máu khó đông có một người em trai sinh đôi bình thường
(không mắc bệnh). Hai trẻ sinh đôi nói trên thuộc loại sinh đôi cùng trứng hay sinh đôi khác
trứng? Giải thích?
b. Nói bệnh máu khó đông là bệnh của nam giới. Quan niệm như vậy có hoàn toàn đúng
không? Giải thích?
Câu 7: (3.0 điểm)
Gen B có 3600 liên kết hiđrô và có chiều dài là 5100A o. Phân tử mARN được tổng hợp từ
gen trên có hiệu số giữa uraxin với ađênin là 120 ribônuclêôtit và tỉ lệ giữa guanin với xitôzin
là

2
.
3

a.Tính số lượng nuclêotit từng loại của gen B.
b. Tính số lượng từng loại ribônuclêôtit của phân tử mARN.
Câu 8: (3.0 điểm)
Khi cho lai 2 thứ lúa chín muộn và chín sớm với nhau người ta thu được toàn lúa chín
sớm. Tiếp tục cho F1 giao phấn với nhau ở F2 thu được 256 cây lúa chín muộn và 769 cây lúa
chín sớm.
a...
UBND HUYỆN BẢO THẮNG
PHÒNG GD&ĐT
KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI KHỐI 9 -CẤP HUYỆN
NĂM HỌC 2009-2010
Môn thi : SINH HỌC
Thời gian làm bài thi: 150 phút (không kể thời gian giao đề)
Câu 1: (3.0 điểm)
Những câu sau đây là đúng hay sai? Hãy giải thích ngắn gọn.
a. Không có cây xanh thì không có sự sống ngày nay trên trái đất.
b. Đối với các loài động vật thụ tinh ngoài thường đẻ nhiều trứng.
c. Người có nhóm máu AB có thể truyền máu cho người có nhóm máu O.
d. Tế bào hồng cầu của người không phân bào.
e. Chỉ thực vật mới có khả năng quang hợp.
f. Phản xạ có điều kiện mang tính bẩm sinh, dễ mất khi không được củng cố.
Câu 2:(4.0 điểm)
a. Để hạt nảy mầm tốt cần những điều kiện nào ? Tại sao phải gieo trồng đúng thời vụ?
b. Sắp xếp các loài sau đây theo hướng tiến hoá từ thấp đến cao nêu các đặc điểm
cơ bản để phân biệt chúng: Cá voi xanh, cá mập, cá cóc Tam Đảo, cá chép.
Câu 3: (1.0 điểm )
sao enzim pepsin trong dạ dày chỉ phân hủy prôtêin trong thức ăn không phân
hủy prôtêin của lớp niêm mạc dạ dày?
Câu 4: (2.0 điểm)
Bé nhiÔm s¾c thÓ ng béi a mét loµi sinh vËt cã số NST 2n = 20. Cã bao nhiªu NST dù
®o¸n ë :
1.ThÓ mét nhiÔm, thÓ ba nhiÔm, thÓ ba nhiÔm kÐp.
2. ThÓ ®¬n béi, thÓ tam béi, thÓ tø béi.
3. Trong c¸c d¹ng kÓ trªn: D¹ng nµo lµ ®a béi ch½n, d¹ng nµo lµ ®a béi lÎ.
Câu 5: (2.5 điểm)
a.Tại sao người ta ít sử dụng phương pháp gây đột biến nhân tạo trong chọn giống vật
nuôi?
b. Nêu các khâu chính trong thuật chuyển gen hóa hoocmôn insulin của người
sang vi khuẩn E.coli bằng plasmit. Tại sao muốn sản xuất một lượng lớn insulin, người ta lại
chuyển gen mã hoá insulin ở người vào vi khuẩn đường ruột E.coli ?
Câu 6: (1.5 điểm)
a. Một đứa trẻ bị mắc bệnh máu k đông một người em trai sinh đôi bình thường
(không mắc bệnh). Hai trẻ sinh đôi nói trên thuộc loại sinh đôi cùng trứng hay sinh đôi khác
trứng? Giải thích?
b. Nói bệnh máu kđông là bệnh của nam giới. Quan niệm như vậy có hoàn toàn đúng
không? Giải thích?
Câu 7: (3.0 điểm)
Gen B có 3600 liên kết hiđrô và có chiều dài là 5100A
o
. Phân tử mARN được tổng hợp t
gen trên có hiệu số giữa uraxin với ađênin là 120 ribônuclêôtit và tỉ lệ giữa guanin với xitôzin
2
3
.
a.Tính số lượng nuclêotit từng loại của gen B.
b. Tính số lượng từng loại ribônuclêôtit của phân tử mARN.
Câu 8: (3.0 điểm)
Khi cho lai 2 thứ lúa chín muộn chín sớm với nhau người ta thu được toàn lúa chín
sớm. Tiếp tục cho F
1
giao phấn với nhau ở F
2
thu được 256 cây lúa chín muộn và 769 cây lúa
chín sớm.
a.Giải thích kết quả trên. Viết sơ đồ lai từ P F
2
.
b. Cho cây lúa F
1
giao phấn với một cây lúa khác đời sau thu được tỉ lệ 50% chín
muộn : 50% chín sớm. Hãy xác định kiểu gen của cây lúa đem lai với cây F
1
.
( Biết rằng quá trình giảm phân ở các cây bố mẹ đều xảy ra bình thường)
ĐỀ CH NH THÍ C
Đề thi HSG môn Sinh lớp 9 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề thi HSG môn Sinh lớp 9 - Người đăng: 611999n-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Đề thi HSG môn Sinh lớp 9 9 10 133