Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi HSG môn Toán lớp 1

Được đăng lên bởi Nguyễn Hằng
Số trang: 107 trang   |   Lượt xem: 1267 lần   |   Lượt tải: 0 lần
§Ò Thi häc sinh giái
M«n To¸n líp 1 ( 40 phót )
M«n To¸n líp 1 ( 40 phót )M«n To¸n líp 1 ( 40 phót )
M«n To¸n líp 1 ( 40 phót )
Bµi 1 (4®): Cho c¸c sè 0 , 3 , 7
a) LËp tÊt c¶ c¸c sè cã 2 ch÷ sè .
b) XÕp c¸c sè ®ã theo thø tù tõ lín ®Õn bÐ .
Bµi 2 (5®) :§iÒn sè thÝch hîp vµo « trèng
a)
+26
- 15 + 58
- 69
b) 19 - 5 + = + 14
c)
Bµi 3 (3®): Hµ nghÜ ra mét sè mµ nÕu ®em sè ®ã céng víi 2 råi trõ ®i 5 th× ®−îc kÕt
qu¶ lµ 13
H·y t×m sè Hµ nghÜ ra ?
Bµi 4 (4®):
Hy nh×n h×nh vÏ, ®Æt thµnh bµi to¸n råi gi¶i.
Bµi 5 (4®): H×nh vÏ bªn
- Cã ....... ®o¹n th¼ng . Nªu tªn c¸c ®o¹n th¼ng .
- Cã ....... h×nh tam gi¸c . nªu tªn c¸c tam gi¸c .
A
..................................................................
.............................................................
.....................................................
B M N C
....................................................
36
17 26 23

Đề thi HSG môn Toán lớp 1 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề thi HSG môn Toán lớp 1 - Người đăng: Nguyễn Hằng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
107 Vietnamese
Đề thi HSG môn Toán lớp 1 9 10 577