Ktl-icon-tai-lieu

đề thi hsg quốc gia môn hóa 2010

Được đăng lên bởi Nguyễn Văn Hải
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 936 lần   |   Lượt tải: 1 lần
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

KÌ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI QUỐC GIA
LỚP 12 THPT NĂM 2010
HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ THI CHÍNH THỨC
Môn: HOÁ HỌC
Ngày thi: 11/03/2010

Câu 1. (2,0 điểm): 1. 0,5 điểm; 2. 1,5 điểm.
1. Urani có cấu hình electron [Rn] 5f36d17s2. Trong nguyên tử urani có bao nhiêu electron chưa ghép
đôi? Số oxi hoá cực đại của urani có thể là bao nhiêu?
235
226
-5
2. Một mẫu quặng urani tự nhiên có chứa 99,275 gam 238
92 U; 0,720 gam 92 U và 3,372.10 gam 88 Ra. Cho
238
226
8
9
các giá trị chu kì bán hủy: t1/2( 235
92 U) = 7,04.10 năm, t1/2( 92 U) = 4,47.10 năm, t1/2( 88 Ra) = 1600 năm.
Chấp nhận tuổi của Trái Đất là 4,55.109 năm.
238
a. Tính tỉ lệ khối lượng của các đồng vị 235
92 U / 92 U khi Trái Đất mới hình thành.
b. Nếu chưa biết chu kì bán huỷ của 238
92 U thì giá trị này có thể tính như thế nào từ các dữ kiện đã cho?
238
( 92 U có chu kì bán hủy rất lớn. Vì thế, chu kì bán hủy của nó không thể xác định bằng cách đo trực
tiếp sự thay đổi hoạt độ phóng xạ mà dựa vào cân bằng phóng xạ, được thiết lập khi chu kì bán hủy
của mẹ rất lớn so với chu kì bán hủy của các con cháu. Ở cân bằng phóng xạ thế kỉ, hoạt độ phóng xạ
của mẹ và các con cháu trở thành bằng nhau. Hoạt độ phóng xạ là tích số của hằng số tốc độ phân rã
với số hạt nhân phóng xạ).
Hướng dẫn chấm:
1. Urani có cấu hình electron [Rn] 5f36d17s2: Phân lớp f và phân lớp d của U còn các obitan trống nên
sè oxi ho¸ cao nhÊt lµ + 6.
[Rn]
6d1

5f3

7s2

2. Phân rã phóng xạ tuân theo quy luật động học bậc 1: m = m0.e-t  m0 = m. et = m.

ln 2
t
t1/ 2

e
là chu kì bán hủy, m và m0 lần lượt là khối lượng

trong đó  là hằng số tốc độ phân rã phóng xạ, t 1/2
chất phóng xạ tại thời điểm t và tại t = 0.
9
a. Khối lượng đồng vị 238
92 U trong mẫu quặng ở cách đây 4,55.10 năm được tính như sau:
238
m0( 238
92 U) = m( 92 U) .

Tương tự, đối với đồng vị

235
92 U:

235
m0( 235
92 U) = m( 92 U) .

e

t.

e

t.

ln 2
ln 2

Chia (2) cho (1):

m0( 238
92 U)

(2)

7,04.108
1

9

m0( 235
92 U)/

(1)

4,47.109

4,55.10 .ln 2.(
m( 235
7,04.108
92 U)
=

e
m( 238
92 U)
9

1

4,55.10 .ln2.(
7,04.108
= 0,720  e
99,275
(Hoặc: thay m = 99,275 (g), t = 4,55.109 năm vào (1), ta có:

m0( 238
92 U) = 99,275.

4,55.109.

-



1
4,47.109

1
4,47.109

)

)

= 0,31.

ln 2

= 202,38 g
e
9
Khối lượng đồng vị 235
92 U trong mẫu quặng ở cách đây 4,55.10 năm cũng tính tương tự:
Thay m = 0,72 (g), t = 4,55.109 năm, ta có:
4,47.109

4,55.109.ln 2.

1


= 63,46 g
e
238
Như vây tỉ lệ đồng vị 235
92 U/ 92 U khi Ttrái Đất mới hình thành là: 63,46...
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KÌ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI QUỐC GIA
LỚP 12 THPT NĂM 2010
HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ THI CHÍNH THỨC
Môn: HOÁ HỌC
Ngày thi: 11/03/2010
Câu 1. (2,0 điểm): 1. 0,5 điểm; 2. 1,5 điểm.
1. Urani cấu hình electron [Rn] 5f
3
6d
1
7s
2
. Trong nguyên tử urani bao nhiêu electron chưa ghép
đôi? Số oxi hoá cực đại của urani có thể là bao nhiêu?
2. Một mẫu quặng urani tự nhiên chứa 99,275 gam
238
92
U; 0,720 gam
235
92
U 3,372.10
-5
gam
226
88
Ra. Cho
các giá trị chu bán hủy: t
1/2
(
235
92
U) = 7,04.10
8
năm, t
1/2
(
238
92
U) = 4,47.10
9
năm, t
1/2
(
226
88
Ra) = 1600 m.
Chấp nhận tuổi của Trái Đất là 4,55.10
9
năm.
a. Tính tỉ lệ khối lượng của các đồng vị
235
92
U /
238
92
U khi Trái Đất mới hình thành.
b. Nếu chưa biết chu kì bán huỷ của
238
92
U thì giá trị này có thể tính như thế nào từ các dữ kiện đã cho?
(
238
92
U chu bán hủy rất lớn. thế, chu bán hủy của không thể xác định bằng cách đo trực
tiếp sự thay đổi hoạt độ phóng xạ mà dựa vào cân bằng phóng xạ, được thiết lập khi chu kì bán hủy
của mẹ rất lớn so với chu kì bán hủy của các con cháu.cân bằng phóng xạ thế kỉ, hoạt độ phóng xạ
của mẹ và các con cháu trở thành bằng nhau. Hoạt độ phóng xạ tích số của hằng số tốc độ phân
với số hạt nhân phóng xạ).
Hướng dẫn chấm:
1. Urani có cấu hình electron [Rn] 5f
3
6d
1
7s
2
: Phân lớp f và phân lớp d của U còn các obitan trống nên
sè oxi ho¸ cao nhÊt lµ + 6.
[Rn]
2. Phân rã phóng xạ tuân theo quy luật động học bậc 1: m = m
0
.e
-
t
m
0
= m. e
t
= m.
1/ 2
ln2
t
t
e
trong đó hằng số tốc độ phân phóng xạ, t
1/2
chu bán hủy, m m
0
lần lượt khối lượng
chất phóng xạ tại thời điểm t và tại t = 0.
a. Khối lượng đồng vị
238
92
U trong mẫu quặng ở cách đây 4,55.10
9
năm được tính như sau:
m
0
(
238
92
U) = m(
238
92
U) .
9
ln 2
.
4,47.10
t
e
(1)
Tương tự, đối với đồng vị
235
92
U: m
0
(
235
92
U) = m(
235
92
U) .
8
ln 2
.
7,04.10
t
e
(2)
Chia (2) cho (1): m
0
(
235
92
U)/ m
0
(
238
92
U) =
9
8 9
1 1
235
4,55.10 .ln 2.( )
7,04.10 4,47.10
92
238
92
m( U)
m( U)
e
=
9
8 9
1 1
4,55.10 .ln2.( - )
7,04.10 4,47.10
0,720
e
99,275
= 0,31.
(Hoặc: thay m = 99,275 (g), t = 4,55.10
9
năm vào (1), ta có:
m
0
(
238
92
U) = 99,275.
9
9
ln 2
4,55.10 .
4,47.10
e
= 202,38 g
Khối lượng đồng vị
235
92
U trong mẫu quặng ở cách đây 4,55.10
9
năm cũng tính tương tự:
Thay m = 0,72 (g), t = 4,55.10
9
năm, ta có:
m
0
(
235
92
U) = 0,72 .
= 63,46 g
Như vây tỉ lệ đồng vị
235
92
U/
238
92
U khi Ttrái Đất mới hình thành là: 63,46 : 202,38 = 0,31).
Trang 1/9
5f
3
6d
1
7s
2
đề thi hsg quốc gia môn hóa 2010 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
đề thi hsg quốc gia môn hóa 2010 - Người đăng: Nguyễn Văn Hải
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
đề thi hsg quốc gia môn hóa 2010 9 10 623