Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi HSG Sinh 9 Tỉnh Bắc Giang

Được đăng lên bởi toancl76
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 652 lần   |   Lượt tải: 0 lần
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
BẮC GIANG
Đề chính thức
(Đề thi gồm 02 trang)

KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH
NĂM HỌC 2011 - 2012
ĐỀ THI MÔN: SINH HỌC - LỚP 9 THCS

Ngày thi: 01/4/2012
Thời gian làm bài: 150 phút
(Không kể thời gian giao đề)

Câu 1: (2,5 điểm)
Một người có bộ nhiễm sắc thể gồm 45 nhiễm sắc thể thường và 2 nhiễm sắc thể
giới tính.
a) Người này bị các bệnh nào trong các bệnh sau đây: Đao, Claiphentơ (XXY), Tớcnơ
(OX), Bạch tạng.
b) Xác định nguyên nhân, cơ chế hình thành và đặc điểm nhận biết người bị bệnh
trên.
Câu 2: (2,5 điểm)
a) Viết sơ đồ thể hiện mối quan hệ giữa các loại biến dị
b) Phân biệt đột biến và thường biến
Câu 3: (2,5 điểm)
Ở người, thiếu răng hàm là tính trạng trội, trong khi đó chứng bạch tạng và bệnh Tay Sach (không tổng hợp được enzim hexosaminidaza) là các tính trạng lặn. Các gen quy định các
tính trạng này nằm trên các nhiễm sắc thể thường khác nhau. Nếu một người đàn ông có răng
hàm và dị hợp tử về 2 gen qui định bệnh bạch tạng và Tay - Sach lấy một phụ nữ dị hợp tử về cả
3 gen nói trên, hãy cho biết:
a) Tỉ lệ con có kiểu gen giống mẹ.
b) Xác suất con đầu lòng sinh ra có răng hàm, bị bạch tạng và Tay - Sach?
Câu 4: (2,5 điểm)
Một gen dài 0,51µm, có 3600 liên kết hiđrô, gen này bị đột biến đụng chạm tới một
cặp nuclêôtit nhưng chiều dài không thay đổi.
a) Đột biến trên thuộc loại đột biến gì? Nếu đột biến trên tạo ra các gen lặn thì chúng
được biểu hiện thành kiểu hình trong trường hợp nào?
b) Nếu đột biến làm cho số liên kết hiđrô thay đổi thì số lượng từng loại nuclêôtit của
gen đột biến bằng bao nhiêu?
Câu 5: (2,5 điểm)
a) Nhiễm sắc thể là gì ? Những đặc trưng cơ bản của bộ nhiễm sắc thể.
b) Bằng những cơ chế nào một tế bào sinh vật không phải là đơn bội có số lượng
nhiễm sắc thể là một số lẻ.
Câu 6: (2,5 điểm)
a) Trong chọn giống vật nuôi và cây trồng, muốn tạo ra ưu thế lai người ta làm như
thế nào? Để duy trì ưu thế lai người ta sử dụng biện pháp gì?
b) Một thành tựu nổi bật của thập niên 80 ở thế kỷ XX là chuyển gen sản xuất
hooc mon Insulin từ người vào vị khuẩn E. coli làm giá thành của Insulin (chữa bệnh tiểu

đường) rẻ hàng vạn lần. Hãy cho biết các khâu của kỹ thuật cấy gen mã hóa Insulin từ
người vào vi khuẩn.

Câu 7: (2,5 điểm)
a) Căn cứ vào đặc điểm thích nghi của sinh vật với cường độ ánh sáng khác nhau,
người ta chia thực vật thành những nhóm nào? Đặc điểm thích nghi của mỗi nhóm và nơi
phân bố.
b) Hình bên mô tả số lượng loài ở vùng cực và vùng xích đạo.
Số lượng loài

Vùng cực

Vùng xích đạo

Vùng cực

N...
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
BẮC GIANG
(Đề thi gồm 02 trang)
KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH
NĂM HỌC 2011 - 2012
ĐỀ THI MÔN: SINH HỌC - LỚP 9 THCS
Ngày thi: 01/4/2012
Thời gian làm bài: 150 phút
(Không kể thời gian giao đề)
Câu 1: (2,5 điểm)
Mt ngưi có b nhiễm sc th gồm 45 nhiễm sc th thưng và 2 nhim sc th
giới tính.
a) Người này bị các bệnh nào trong các bệnh sau đây: Đao, Claiphentơ (XXY), Tớcnơ
(OX), Bạch tạng.
b) Xác định nguyên nhân, chế hình thành đặc điểm nhận biết người bị bệnh
trên.
Câu 2: (2,5 điểm)
a) Viết sơ đồ thể hiện mối quan hệ giữa các loại biến dị
b) Phân biệt đột biến và thường biến
Câu 3: (2,5 điểm)
người, thiếu ng m nh trạng trội, trong khi đó chứng bạch tạngbệnh Tay -
Sach (không tổng hợp được enzim hexosaminidaza) là các tính trạng lặn. Các gen quy định c
nh trạng y nằm trên các nhim sắc th thường khác nhau. Nếu một người đàn ông có răng
m và dị hợp tử về 2 gen qui định bệnh bạch tạng và Tay - Sach lấy một phụ nữ dị hợp tử về cả
3 gen nói tn, hãy cho biết:
a) Tỉ lệ con có kiểu gen giống mẹ.
b) Xác suất con đầu lòng sinh ra có răng hàm, bị bạch tạng và Tay - Sach?
Câu 4: (2,5 điểm)
Một gen dài 0,51µm, 3600 liên kết hiđrô, gen này bị đột biến đụng chạm tới một
cặp nuclêôtit nhưng chiều dài không thay đổi.
a) Đột biến trên thuộc loại đột biến gì? Nếu đột biến trên tạo ra các gen lặn thì chúng
được biểu hiện thành kiểu hình trong trường hợp nào?
b) Nếu đột biến làm cho số liên kết hiđrô thay đổi thì số lượng từng loại nuclêôtit của
gen đột biến bằng bao nhiêu?
Câu 5: (2,5 điểm)
a) Nhiễm sắc thể là gì ? Những đặc trưng cơ bản của bộ nhiễm sắc thể.
b) Bằng những chế nào một tế bào sinh vật không phải đơn bội s lượng
nhiễm sắc thể là một số lẻ.
Câu 6: (2,5 điểm)
a) Trong chọn giống vật nuôi cây trồng, muốn tạo ra ưu thế lai người ta làm như
thế nào? Để duy trì ưu thế lai người ta sử dụng biện pháp gì?
b) Một thành tựu ni bật của thập niên 80 thế k XX chuyển gen sản xuất
hooc mon Insulin từ nời vào v khuẩn E. coli m giá thành của Insulin (chữa bệnh tiểu
Đề chính thức
Đề thi HSG Sinh 9 Tỉnh Bắc Giang - Trang 2
Đề thi HSG Sinh 9 Tỉnh Bắc Giang - Người đăng: toancl76
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Đề thi HSG Sinh 9 Tỉnh Bắc Giang 9 10 372