Ktl-icon-tai-lieu

Đề Thi HSG Thái Bình 2014

Được đăng lên bởi Nguyen Hoang Dung
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 657 lần   |   Lượt tải: 0 lần
SỞ GIÁO DỤC
VÀ ĐÀO TẠO
THÁI BÌNH

ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 12 NĂM HỌC 2013-2014
Môn: HOÁ HỌC
Thời gian: 90 phút (Không kể thời gian giao đề)
Đề gồm 04 trang; Thí sinh làm bài vào Phiếu trả lời trắc nghiệm
Mã đề: 134

Cho nguyên tử khối của các nguyên tố: H =1; He=4; Be=9; C=12; N=14; O=16; Na=23; Mg=24;
Al=27; S=32; Cl=35,5; K =39; Ca= 40;
Cr= 52; Mn= 55; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Br=80; Ag=108;
Ba = 137; Au = 197; Sn = 119; Sr = 88; Cd=112; Hg=200; Pb=207; Ni=59; P=31.
Câu 1: Tiến hành phản ứng nhiệt nhôm hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm bột Al và Fe xOy trong điều kiện
không có không khí thu được hỗn hợp Y. Nghiền nhỏ, trộn đều hỗn hợp Y rồi chia thành 2 phần:
Phần 1 có khối lượng 14,49 gam được hòa tan hết trong dung dịch HNO 3 loãng, dư, đun nóng thu được dung
dịch Z và 0,165 mol NO (sản phẩm khử duy nhất).
Phần 2 đem tác dụng với dung dịch NaOH dư đun nóng thu được 0,015 mol khí H 2 và còn lại 2,52 gam chất
rắn.
Công thức của oxit sắt và giá trị của m lần lượt là
A. Fe3O4 và 28,98.
B. Fe2O3 và 28,98.
C. Fe3O4 và 19,32.
D. FeO và 19,32.
Câu 2: Cho 2,74 gam Ba vào 100 ml dung dịch hỗn hợp HCl 0,2M và CuSO 4 0,3M thu được m gam kết tủa.
Giá trị của m là
A. 2,94.
B. 1,96.
C. 5,64.
D. 4,66.
Câu 3: Cho các hạt sau: Al, Al3+, Na, Na+, Mg, Mg2+, F-, O2-. Dãy các hạt xếp theo chiều giảm dần bán kính
là
A. Na > Mg > Al > F-> O2 - > Al3+ > Mg2+ > Na+. B. Na > Mg > Al > O 2-> F - > Na+ > Mg2+ > Al3+.
C. Na > Mg > Al > O 2-> F - > Al3+ > Mg2+ > Na+. D. Al > Mg > Na > O 2-> F - > Na+ > Mg2+ > Al3+.
Câu 4: Hợp chất X là dẫn xuất của benzen có công thức phân tử C 8H10O2. X tác dụng NaOH theo tỉ lệ mol
1:1. Mặt khác, khi cho X tác dụng với Na dư thì số mol H 2 thu được đúng bằng số mol X đã phản ứng. Nếu
tách một phân tử nước từ X thì thu được sản phẩm có khả năng trùng hợp tạo thành polime. Số công thức
cấu tạo của X là
A. 3.
B. 6.
C. 7.
D. 4.
Câu 5: Hỗn hợp A gồm một axit no, hở, đơn chức và hai axit không no, hở, đơn chức (gốc hiđrocacbon
chứa một liên kết đôi), kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng. Cho A tác dụng hoàn toàn với 150 ml dung dịch
NaOH 2,0 M. Để trung hòa vừa hết lượng NaOH dư cần thêm vào 100 ml dung dịch HCl 1,0 M được dung
dịch D. Cô cạn cẩn thận D thu được 22,89 gam chất rắn khan. Mặt khác đốt cháy hoàn toàn A rồi cho toàn
bộ sản phẩm cháy hấp thụ hết vào bình đựng lượng dư dung dịch NaOH đặc, khối lượng bình tăng thêm
26,72 gam. Phần trăm khối lượng của axit không no có khối lượng phân tử nhỏ hơn trong hỗn hợp A là
A. 35,52%
B. 40,82%
C. 44,24%
D....
SỞ GIÁO DỤC
VÀ ĐÀO TẠO
THÁI BÌNH
ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 12 NĂM HỌC 2013-2014
Môn: HOÁ HỌC
Thời gian: 90 phút (Không kể thời gian giao đề)
Đề gồm 04 trang; Thí sinh làm bài vào Phiếu trả lời trắc nghiệm
Mã đề: 134
Cho nguyên tử khối của các nguyên tố: H =1; He=4; Be=9; C=12; N=14; O=16; Na=23; Mg=24;
Al=27; S=32; Cl=35,5; K =39; Ca= 40; Cr= 52; Mn= 55; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Br=80; Ag=108;
Ba = 137; Au = 197; Sn = 119; Sr = 88; Cd=112; Hg=200; Pb=207; Ni=59; P=31.
Câu 1: Tiến hành phảnng nhiệt nhôm hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm bột Al Fe
x
O
y
trong điều kiện
không có không khí thu được hỗn hợp Y. Nghiền nhỏ, trộn đều hỗn hợp Y rồi chia thành 2 phần:
Phần 1 có khối lượng 14,49 gam được hòa tan hết trong dung dịch HNO
3
loãng, dư, đun nóng thu được dung
dịch Z và 0,165 mol NO (sản phẩm khử duy nhất).
Phần 2 đem tác dụng với dung dịch NaOH dư đun ng thu được 0,015 mol khí H
2
và n lại 2,52 gam chất
rắn.
Công thức của oxit sắt và giá trị của m lần lượt là
A. Fe
3
O
4
và 28,98. B. Fe
2
O
3
và 28,98. C. Fe
3
O
4
và 19,32. D. FeO và 19,32.
Câu 2: Cho 2,74 gam Ba vào 100 ml dung dịch hỗn hợp HCl 0,2M và CuSO
4
0,3M thu được m gam kết tủa.
Giá trị của m là
A. 2,94. B. 1,96. C. 5,64. D. 4,66.
Câu 3: Cho các hạt sau: Al, Al
3+
, Na, Na
+
, Mg, Mg
2+
, F
-
, O
2-
. Dãy các hạt xếp theo chiều giảm dần bán nh
A. Na > Mg > Al > F
-
> O
2 -
> Al
3+
> Mg
2+
> Na
+
. B. Na > Mg > Al > O
2-
> F
-
> Na
+
> Mg
2+
> Al
3+
.
C. Na > Mg > Al > O
2-
> F
-
> Al
3+
> Mg
2+
> Na
+
. D. Al > Mg > Na > O
2-
> F
-
> Na
+
> Mg
2+
> Al
3+
.
Câu 4: Hợp chất X dẫn xuất của benzen công thức phân tử C
8
H
10
O
2
. X tác dụng NaOH theo tỉ lệ mol
1:1. Mặt khác, khi cho X tác dụng với Na dư thì số mol H
2
thu được đúng bằng số mol X đã phản ứng. Nếu
tách một phân tử c t X thì thu được sản phẩm kh năng trùng hợp tạo thành polime. Số công thức
cấu tạo của X là
A. 3. B. 6. C. 7. D. 4.
Câu 5: Hỗn hợp A gồm một axit no, hở, đơn chức hai axit không no, hở, đơn chức (gốc hiđrocacbon
chứa một liên kết đôi), kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng. Cho A tác dụng hoàn toàn với 150 ml dung dịch
NaOH 2,0 M. Để trung hòa vừa hết lượng NaOH cần thêm vào 100 ml dung dịch HCl 1,0 M được dung
dịch D. cạn cẩn thận D thu được 22,89 gam chất rắn khan. Mặt khác đốt cháy hoàn toàn A rồi cho toàn
bộ sản phẩm cháy hấp thụ hết vào bình đựng lượng dung dịch NaOH đặc, khối lượng bình tăng thêm
26,72 gam. Phần trăm khối lượng của axit không no có khối lượng phân tử nhỏ hơn trong hỗn hợp A là
A. 35,52% B. 40,82% C. 44,24% D. 22,78%
Câu 6: Có ba dung dịch, mỗi dung dịch chứa một chất theo thứ tự A, B, C thoả mãn các thí nghiệm:
A + B → (có kết tủa xuất hiện); B + C → (có kết tủa xuất hiện); A + C → (có kết tủa xuất hiện đồng thời
có khí thoát ra)
Cho các chất A, B, C lần lượt là
(1) H
2
SO
4
, BaCl
2
, Na
2
CO
3
. (2) (NH
4
)
2
CO
3
, Ba(NO
3
)
2
, H
2
SO
4
. (3) Ba(HCO
3
)
2
, Ba(OH)
2
, H
2
SO
4
.
(4) HCl, AgNO
3
, Fe(NO
3
)
2
. (5) (NH
4
)
2
CO
3
, H
2
SO
4
, Ba(OH)
2
. (6) BaS, FeCl
2
, H
2
SO
4
loãng.
Số dãy chất thỏa mãn các thí nghiệm trên
A. 3. B. 1. C. 4. D. 2.
Câu 7: Cho 9,3 gam chất X có công thức phân tử C
3
H
12
N
2
O
3
đun nóng với 2 lít dung dịch KOH 0,1M. Sau
khi phản ứng hoàn toàn thu được một chất khí làm quỳ tím ẩm đổi thành xanh và dung dịch Y chỉ chứa chất
vô cơ. Cô cạn dung dịch Y thu được khối lượng chất rắn khan là
A. 10,375 gam. B. 13,150 gam. C. 9,950 gam. D. 10,350 gam.
Câu 8: Cho m gam hỗn hợp X gồm axit axetic, axit benzoic, axit ađipic, axit oxalic tác dụng vừa đ với
dung dịch NaOH thu được a gam muối. Cũng cho m gam hỗn hợp X nói trên tác dụng với Ca(OH)
2
vừa đủ
thu được b gam muối. Biểu thức liên hệ giữa m, a và b là
A. 3m = 22b-19a. B. 9m = 20a-11b. C. 3m = 11b-10a. D. 8m = 19a-11b.
Câu 9: Cao su buna-N được tạo ra do phản ứng đồng trùng hợp giữa buta-1,3-đien với acrilonitrin. Đốt cháy
hoàn toàn một lượng cao su buna-N với không khí vừa đủ (chứa 80% N
2
20% O
2
về thể tích), sau đó đưa
Trang 1/6 - Mã đề thi 134
Đề Thi HSG Thái Bình 2014 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề Thi HSG Thái Bình 2014 - Người đăng: Nguyen Hoang Dung
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Đề Thi HSG Thái Bình 2014 9 10 696