Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi HSG Thanh Hóa 20142015

Được đăng lên bởi thangsv01
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 88 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Nguyễn Đình Hành – THCS Chu Văn An, Đăk Pơ, Gia Lai ( sưu tầm)

Së Gi¸o dôc vµ ®µo t¹o
thanh ho¸
ĐỀ CHÍNH THỨC
Số báo danh
…………………….

1

Kú thi häc sinh giái CẤP tØnh
Năm học: 2014-2015
Môn thi: HÓA HỌC
Lớp 9 -THCS
Ngày thi: 25/03/2015
Thời gian: 150 phút (không kể thời gian giao đề)
Đề thi này có 10 câu, gồm 02 trang

Câu 1: (2 điểm).
1. Viết các phương trình hóa học theo sơ đồ (mỗi mũi tên ứng với một phương trình)
S
 (1) H2S
 (2) SO2
 (3) SO3
 (4) H2SO4
 (5) HCl
 (6) Cl2 (7) KClO3 
 (8)
KCl
2. Có 4 dung dịch riêng biệt cùng nồng độ 0,01M: H2SO4; CuSO4; NaOH; FeCl3. Trình bày
phương pháp phân biệt các dung dịch trên.
Câu 2: (2 điểm).
1. Pha trộn m1(g) dung dịch chứa chất tan X nồng độ C 1% với m2 (g) dung dịch cũng chứa
chất tan X nồng độ C2%, thu được dung dịch có nồng độ C 3%. Thiết lập biểu thức liên hệ giữa
m1, m2, C1, C2, C3.
2. Khi cho 2 gam MgSO4 khan vào 200 gam dung dịch MgSO4 bão hòa ở toC đã làm cho
m gam muối kết tinh lại. Nung m gam tinh thể muối kết tinh đó đến khối lượng không đổi, được
3,16 gam MgSO4 khan. Xác định công thức phân tử của tinh thể muối MgSO 4 kết tinh (biết độ
tan của MgSO4 ở toC là 35,1 gam).
Câu 3: (2 điểm).
1. Viết phương trình hóa học minh họa: Tính bazơ của NH3 yếu hơn NaOH; Tính axit của
H2SO3 mạnh hơn H2CO3; Tính kim loại của Fe mạnh hơn Cu; Tính phi kim của clo mạnh hơn
brom.
2. Có một mẫu vải chất liệu bằng sợi bông tự nhiên. Nhỏ vào mẫu vải vài giọt dung dịch
H2SO4 đặc, tại vị trí tiếp xúc với axit vải bị đen rồi thủng. Nếu thay bằng dung dịch HCl đặc thì
sau một thời gian, tại chỗ tiếp xúc với axit vải bị mủn dần rồi thủng. Viết phương trình hóa học
để giải thích các hiện tượng trên.
Câu 4: (2 điểm).
Cho hỗn hợp gồm 2,4 gam Mg và 11,2 gam Fe vào 100 ml dung dịch CuSO 4 2M. Sau phản
ứng, thu được chất rắn A và dung dịch B. Cho dung dịch NaOH dư vào B, thu được kết tủa C.
Nung C trong không khí đến khối lượng không đổi, thu được chất rắn D. Tính khối lượng các
chất rắn A và D.
Câu 5: (2 điểm).
1. Giải thích tại sao khi bón phân urê cho cây trồng thì không nên bón cùng với vôi?
2. A là hợp chất của kali (88 < MA < 96). B là hợp chất của clo (MB < 38). Hòa tan m1 gam
chất A vào nước, thu được dung dịch X có khả năng làm quì tím chuyển sang màu xanh. Hòa tan
m2 gam chất B vào nước thu được dung dịch Y. Cho X tác dụng với Y, thu được dung dịch Z có
khả năng hòa tan kẽm kim loại.
a) Xác định các hợp chất A, B và chất tan trong các dung dịch X, Y, Z.
b) Viết phương trình hóa học của các phản ứng xảy ra.
...
Nguyễn Đình Hành – THCS Chu Văn An, Đăk Pơ, Gia Lai ( sưu tầm)
Së Gi¸o dôc vµ ®µo t¹o
thanh ho¸
ĐỀ CHÍNH THỨC
Kú thi häc sinh giái CẤP tØnh
Năm học: 2014-2015
Môn thi: HÓA HỌC
Lớp 9 -THCS
Ngày thi: 25/03/2015
Thời gian: 150 phút (không kể thời gian giao đề)
Đề thi này có 10 câu, gồm 02 trang
Câu 1: (2 điểm).
1. Viết các phương trình hóa học theo sơ đồ (mỗi mũi tên ứng với một phương trình)
S
(1)

H
2
S
(2)

SO
2
(3)

SO
3
(4)

H
2
SO
4
(5)

HCl
(6)

Cl
2
(7)

KClO
3
(8)

KCl
2. Có 4 dung dịch riêng biệt cùng nồng độ 0,01M: H
2
SO
4
; CuSO
4
; NaOH; FeCl
3
. Trình bày
phương pháp phân biệt các dung dịch trên.
Câu 2: (2 điểm).
1. Pha trộn m
1
(g) dung dịch chứa chất tan X nồng độ C
1
% với m
2
(g) dung dịch cũng chứa
chất tan X nồng độ C
2
%, thu được dung dịch nồng độ C
3
%. Thiết lập biểu thức liên hệ giữa
m
1
, m
2
, C
1
, C
2
, C
3
.
2. Khi cho 2 gam MgSO
4
khan vào 200 gam dung dịch MgSO
4
bão hòa t
o
C đã làm cho
m gam muối kết tinh lại. Nung m gam tinh thmuối kết tinh đó đến khối lượng không đổi, được
3,16 gam MgSO
4
khan. Xác định công thức phân tử của tinh thể muối MgSO
4
kết tinh (biết độ
tan của MgSO
4
ở t
o
C là 35,1 gam).
Câu 3: (2 điểm).
1. Viết phương trình hóa học minh họa: Tính bazơ của NH
3
yếu hơn NaOH; Tính axit của
H
2
SO
3
mạnh hơn H
2
CO
3
; Tính kim loại của Fe mạnh hơn Cu; Tính phi kim của clo mạnh hơn
brom.
2. một mẫu vải chất liệu bằng sợi bông tự nhiên. Nhỏ vào mẫu vải vài giọt dung dịch
H
2
SO
4
đặc, tại vị trí tiếp xúc với axit vải bị đen rồi thủng. Nếu thay bằng dung dịch HCl đặc thì
sau một thời gian, tại chỗ tiếp xúc với axit vải bị mủn dần rồi thủng. Viết phương trình hóa học
để giải thích các hiện tượng trên.
Câu 4: (2 điểm).
Cho hỗn hợp gồm 2,4 gam Mg và 11,2 gam Fe vào 100 ml dung dịch CuSO
4
2M. Sau phản
ứng, thu được chất rắn A dung dịch B. Cho dung dịch NaOH vào B, thu được kết tủa C.
Nung C trong không khí đến khối lượng không đổi, thu được chất rắn D. Tính khối lượng c
chất rắn A và D.
Câu 5: (2 điểm).
1. Giải thích tại sao khi bón phân urê cho cây trồng thì không nên bón cùng với vôi?
2. A là hợp chất của kali (88 < M
A
< 96). B là hợp chất của clo (M
B
< 38). Hòa tan m
1
gam
chất A vào nước, thu được dung dịch X có khả năng làm quì tím chuyển sang màu xanh. Hòa tan
m
2
gam chất B vào nước thu được dung dịch Y. Cho X tác dụng với Y, thu được dung dịch Z
khả năng hòa tan kẽm kim loại.
a) Xác định các hợp chất A, B và chất tan trong các dung dịch X, Y, Z.
b) Viết phương trình hóa học của các phản ứng xảy ra.
Câu 6: (2 điểm).
1. Nhiệt phân 22 gam C
3
H
8
thu được hỗn hợp khí Y (gồm C
3
H
8
, CH
4
, C
2
H
4
, C
3
H
6
và H
2
) có
tỉ khối đối với hiđro bằng 13,75. Dẫn hỗn hợp Y qua dung dịch brom dư, thu được hỗn hợp khí Z
có tỉ khối đối với hiđro bằng 12,2.
a) Tính hiệu suất nhiệt phân C
3
H
8
.
b) Tính thể tích khí oxi (đktc) tối thiểu cần dùng để đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp Y.
c) Tính phần trăm thể tích mỗi chất trong Z.
2. Hợp chất hữu cơ A có công thức phân tử C
6
H
6
. Biết A làm mất màu dung dịch Br
2
. Hãy
đề nghị một công thức cấu tạo phù hợp của A.
Câu 7: (2 điểm).
1
Số báo danh
…………………….
Đề thi HSG Thanh Hóa 20142015 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề thi HSG Thanh Hóa 20142015 - Người đăng: thangsv01
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Đề thi HSG Thanh Hóa 20142015 9 10 284