Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi HSG tóan 6 năm 20112012

Được đăng lên bởi thotuyetvd
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 472 lần   |   Lượt tải: 0 lần
PHÒNG GD&ĐT HUYỆN BÌNH GIANG
TRƯỜNG THCS HÙNG THẮNG

ĐỀ THI KHẢO SÁT HỌC SINH GIỎI
NĂM HỌC 2011-2012

Môn: Toán 6
Thời gian: 120 phút (không kể thời gian giao
đề)

(Đề bài có 01 trang)

Câu 1(1,5 điểm): Tính giá trị của các biểu thức sau:
a.

24.5  [131  (13  4) 2 ]

b.

3 28.43 28.5 28.21



5
5.56 5.24 5.63

Câu 2(1,5 điểm): Cho A =

n 2
n 3

.Tìm giá trị của n để:

a) A là một phân số.
b) A là một số nguyên.

Câu 3(2,0 điểm): a)Tìm số tự nhiên n để phân số

B

10 n  3
4 n  10

đạt giá trị lớn nhất

.Tìm giá trị lớn nhất đó.
x

b)Tìm các số tự nhiên x, y sao cho: 9 

3
1

y 18

Câu 4(1,0 điểm):
Học sinh khối 6 khi xếp hàng; nếu xếp hàng 10, hàng 12, hàng15 đều dư 3 học
sinh. Nhưng khi xếp hàng 11 thì vùa đủ. Biết số học sinh khối 6 chưa đến 400 học
sinh.Tính số học sinh khối 6?
Câu 5(3,0 điểm):
Cho góc AMC = 600 . Tia Mx là tia đối của tia MA, My là phân giác của góc CMx,
Mt là tia phân giác của góc xMy.
a. Tính góc AMy.
b. Chứng minh rằng MC vuông góc với Mt.
Câu 6(1,0 điểm):
Cho n là số nguyên tố lớn hơn 3. Hỏi n2 + 20012 là số nguyên tố hay là hợp
số.
---------Hết--------(Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm)

PHÒNG GD&ĐT ...............
TRƯỜNG THCS ............

HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI
NĂM HỌC 2011-2012

Môn: Toán 6

Câu

Nội dung

Câu 1
(1,5điểm)
a (0,75)
b (0,75)

 16.5  (131  92 )  80  50
 30

Câu 2
(1,5 điểm)

Thang
điểm
0.5
0.25

3 28 43 5 1 3 28 129 35 56
 .(   ) 
 .(


)
5
5 56 24 3
5
5 168 168 168
3 28 108 3 18

 .


5
5 168 5 5
3
a) A 

n  2 là
n 3

0.5
0,25
0.25
0.25

phân số khi: n - 2  Z , n + 3  Z

và n + 3  0  n  Z và n -3

0.25

a (0,75)
b (0,75)

0.25
b) A 

n  2 ( n  3)  5
5

1 
n 3
n 3
n 3

A là số nguyên khi n + 3  Ư(5)
 n + 3    1;1;  5; 5  n   

0.25

4;  2;  8; 2

0.25

Câu 3.
(2,0 điểm)
a (1,0)

10n  3 5(2n  5)  22 5
22
5
11
a) B 

 
 
4n  10
2 2 n  5 
2 2(2n  5) 2 2n  5
11
B đạt giá trị lớn nhất khi 2n  5 đạt giá trị lớn nhất. Vì

11> 0 và không đổi nên
11
2n  5

đạt giá trị lớn nhất khi:2n - 5> 0 và đạt giá trị nhỏ
nhất  2n - 5 = 1  n = 3

0.25
0.25
0.25

5

Vậy:B đạt giá trị lớn nhất là 2  11 13,5 khi n = 3
y
2
6
18
b)
b (0,75)

2x-1
x

x 3
1
Từ 9  y 18

ta

54

27

9

3

1

14

5

2

1

3 x
1
2x  1
có: y  9  18  18

(x,y  N)

Suy ra: y(2x-1) = 54 do đó y  Ư(54) =
 1; 2; 3; 6; 9;18; 27; 54 , vì 54 là số chẵn mà 2x-1 là số lẻ
nên y là ước chẵn của 54. Vậy y   2; 6;18 ; 54
Ta có bảng sau...

TRƯỜNG THCS HÙNG THẮNG

ĐỀ THI KHO ST HC SINH GIỎI
NĂM HC 2011-2012
!"#$%&
Thời gian: 120 phút (không kể thời gian giao
đề)
Câu 1(1,5 điểm): '(%)*%+,(-.,#
/
0 1
1 /2 34 4 0 5
/
4 16/04 16/2 16/1
2 2/2& 2/10 2/&4
Câu 2(1,5 điểm): 7($8
3n
2n
/9:%)*;+#
 <:=>(?.@/
 <:=.@,AB/
Câu 3(2,0 điểm):  9:.@C(B;+>(?.@
10n4
3n10
B
;D%)<E(F
/9:%)<E(F;/
 9:%.@C(BGHA.$($#
18
1
y
3
9
x
Câu 4(1,0 điểm):
I.(J(@&J(GK>(LK,GK>(H(1H(2;,MN4(I
.(/(NJ(GK>((9OP;*/K.@(I.(J(@&(N;K0(I
.(/'(.@(I.(J(@&Q
Câu 5(3,0 đ iểm):
7($!7860
0
/!G<;@*!H!A<>(?%*7!GH
!<>(?%*G!A/
/'(!A/
/7(-:(R!7O,"OE!/
Câu 6(1,0 điểm):
7($<.@,AB@<E(S4/T
1
U11<.@,AB@(A<(V>
.@/
WWWWWWWWWKWWWWWWWWW
(Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm)
///////////////
TRƯỜNG THCS ............
XYZ7[!\]7^_
`!]71W11
Đề thi HSG tóan 6 năm 20112012 - Trang 2
Đề thi HSG tóan 6 năm 20112012 - Người đăng: thotuyetvd
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Đề thi HSG tóan 6 năm 20112012 9 10 172