Ktl-icon-tai-lieu

Đề Thi HSG Toán 7

Được đăng lên bởi nguyenhalan2000
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 619 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRƯỜNG THCS MỸ THÀNH

ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI NĂM HỌC
2012 – 1013

MÔN: TOÁN 7
(Thời gian 120 phút)

Bài 1 a.

Tính giá trị biểu thức

7 5 5  2
    
13 9 9  13

5 18
 
9 13

1
1
1
1
2011 2011 2011
2011


 ... 
&B


 ... 
1.2 3.4 5.6
99.100
51
52
53
100
B
Chứng minh rằng : là một số nguyên .
A

b. Cho A 

Bài 2

Cho biểu thức A 

x2  3
.
x2

a. Tìm điều kiện của x để giá trị của biểu thức A không xác định được.
b. Với những giá trị nào của x thì biểu thức A nhận giá trị là số âm ?
c. Tính A khi /x - 3 /= 5
Bài 3 a. Cho 3 số x; y; z thỏa mãn các điều kiện sau:
5z  6y 6x  4z 4y  5x


và 3x  2y  5z  96 .
4
5
6

Tìm x; y; z.

b. Cho đa thức f(x) = ax2 + bx + c
. Biết f(0) = 0, f(1) = 2013 và f(-1) = 2012. Tính a; b ; c
Bài 4: Cho tam giác ABC, vuông cân tại A. D là một điểm bất kì trên BC. Vẽ hai
tia Bx và Cy cùng vuông góc với BC và nằm cùng một nữa mặt phẳng chúa điểm
A bờ là đường thẳng BC. Qua A vẽ một đường thẳng vuông góc với AD cắt Bx và
Cy theo thứ tự tại M và N. Chứng minh:
a. AM = AD
b. A là trung điểm MN
c. BC = BM + CN
d. Tam giác DMN vuông cân.
Bài 5:
1 1
1 2

1 1
3 4

1 1
5 6

A =       ... 

1
1

99 100

1
1  1 1 1
 1 1 1 1 1 1
1
      ...     2
   ..  
99 100  2 4 6
100
 1 2 3 4 5 6

1 1 1 1 1 1
1
1  1 1 1 1 1 1
1
1
       ...  
        ... 
 
1 2 3 4 5 6
99 100  1 2 3 4 5 6
49 50
1 1
1
1
1
    ...  
51 52 53
99 100
1
1
1
1
B
 1 1
B = 2011      ...    = 2011A. Suy ra  2011 Z
99 100
A
 51 52 53 54


Cho 3 số x; y; z thỏa mãn các điều kiện sau:

Tìm x; y; z.


Từ

5z  6y 6x  4z 4y  5x


và 3x  2y  5z  96 .
4
5
6
5z  6y 6x  4z 4y  5x


4
5
6

20z  24y 30x  20z 24y  30x 20 z  24 y  30 x  20 z  24 y  30 x

 0  20z –


10

25

36
16
25
36

24y = 30x -20z = 24y -30x = 0  20z = 24y = 30x
 10z = 12y = 15x 

x y z
3x 2 y 5 z 3x  2 y  5 z 96
 





3
4 5 6
12 10 30 12  10  30 32

Giải ra và kết luận : x = 12 ; y = 15 và z = 18
Cho đa thức f(x) = ax2 + bx + c
a. Biết f(0) = 0, f(1) = 2013 và f(-1) = 2012. Tính a; b ; c
Tính được 0 = f(0) = c ; 2013 = f(1) = a+b+c và 2012 = f(-1) = a-b+c
Tính được: a + b = 2013 và a - b = 2012
Tính được: 2a = 4025 và tính được a 
Kết luận : a 

4025
1
; b
2
2

4025
1
; b
2
2

và c = 0

B

Cho tam giác ABC vuông cân tại A. Trên tia đối của tia AC lấy điểm D sao cho
N lượt là trung điểm của BC và BD.
M
AD = AC. Gọi M, N lần

E
D

A

C

K

a. Tam giác BDC là tam giác ...
TRƯỜNG THCS MỸ THÀNH ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI NĂM HỌC
2012 – 1013
MÔN: TOÁN 7
(Thời gian 120 phút)
Bài 1 a. Tính giá trị biểu thức
7 5 5 2 5 18
13 9 9 13 9 13
b. Cho
1 1 1 1 2011 2011 2011 2011
... & ...
1.2 3.4 5.6 99.100 51 52 53 100
A B
Chứng minh rằng :
B
A
là một số nguyên .
Bài 2 Cho biểu thức
2
x 3
A
x 2
.
a. Tìm điều kiện của x để giá trị của biểu thức A không xác định được.
b. Với những giá trị nào của x thì biểu thức A nhận giá trị là số âm ?
c. Tính A khi /x - 3 /= 5
Bài 3 a. Cho 3 số x; y; z thỏa mãn các điều kiện sau:
5z 6y 6x 4z 4y 5x
4 5 6
3x 2y 5z 96
. Tìm x; y; z.
b. Cho đa thức f(x) = ax
2
+ bx + c
. Biết f(0) = 0, f(1) = 2013 và f(-1) = 2012. Tính a; b ; c
Bài 4: Cho tam giác ABC, vuông cân tại A. D là một điểm bất kì trên BC. Vẽ hai
tia Bx và Cy cùng vuông góc với BC và nằm cùng một nữa mặt phẳng chúa điểm
A bờ là đường thẳng BC. Qua A vẽ một đường thẳng vuông góc với AD cắt Bx và
Cy theo thứ tự tại M và N. Chứng minh:
a. AM = AD
b. A là trung điểm MN
c. BC = BM + CN
d. Tam giác DMN vuông cân.
Bài 5:
A =
1 1 1 1 1 1 1 1
...
1 2 3 4 5 6 99 100
Đề Thi HSG Toán 7 - Trang 2
Đề Thi HSG Toán 7 - Người đăng: nguyenhalan2000
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Đề Thi HSG Toán 7 9 10 224